Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

INFORMACJA dotycząca 127. posiedzenia plenarnego EUROMILU

W dniach 27-28 kwietnia 2023 r. w Rzymie odbyło się 127. plenarne posiedzenie EUROMILU. EUROMIL, czyli Europejska Organizacja Stowarzyszeń Wojskowych i Związków Zawodowych jest organizacją parasolową złożoną ze stowarzyszeń wojskowych i związków zawodowych. Jest to główne ogólnoeuropejskie forum współpracy pomiędzy stowarzyszeniami wojskowymi w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Roman Augustyniak oraz Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta.
    Ponadto w posiedzeniu jako goście uczestniczyli: Prezes Zarządu Klubu Generałów i Admirałów RP gen. dyw. Jerzy Słowiński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Klubu Generałów i Admirałów RP gen. bryg. Władysław Saczonek.

Czytaj więcej »

Wielkanocne jajeczko Opolskiej Wojskowej Służby Zdrowia

W przeddzień Świąt Wielkanocnychi Święta Wojskowej Służby Zdrowia z inicjatywy byłego Komendanta 116 Szpitala w Opolu płk. Romana Lipskiego i Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zorganizowano w dniu 23 marca 2023 r. spotkanie integracyjne. Większość uczestników spotkania stanowili aktywni członkowie  ZŻWP.                                  
   W spotkaniu m.in. uczestniczyli: Komendant i jego zastępca 116 Szpitala Wojskowego płk Marek Śmiałek i Paweł Salachna, Z-ca Dyrektora NFZ w Opolu Grażyna Kwcun, Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Sławomir Nicieja, gen. bryg. Marek Olbrycht, ppłk Daria Lipska, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Zbigniew Owczarek wraz z wiceprezesami Markiem Kwiatkowskim i Antonim Chorzewskim.
    Uczestnikami było liczne grono lekarzy o specjalnościach, laryngolodzy Janusz Mamicki, Dariusz Domagała, pediatrzy Kazimierz Karpowicz, Jerzy Perkanowski, chirurdzy Adam Schab, Zbigniew Polak, Piotr Orliński, neurolog Zbigniew Kuziara, ginekolog Jerzy Żakowski, kardiolog Bogusław Mateja, anestezjolodzy Maria Berlińska, Marek Górka oraz pracownicy 116 Szpitala.

Czytaj więcej »

KONTROWERSYJNY WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP opublikowano interesującą, sporządzoną przez członków Zespołu Prawnego FSSM, wstępną analizę pierwszego wyroku kasacyjnego w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Przypominamy,  że ustawa ta objęła około 1500 naszych kolegów z WOP.

Zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej »

Zarząd Wojewódzki ocenił działalność Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP

W dniu 7 marca 2023 r. w Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gdańsku odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, które oceniło działalność Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej w 2022 roku. W posiedzeniu wzięli udział członkowie zarządu wojewódzkiego i prezesi kół. Gośćmi zebrania byli płk Miłosz Biały - wiceprezes Zarządu Głównego, kmdr dr Ryszard Czarnota - Honorowy Prezes PZW ZŻW, ppłk Antoni Pysz - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i kmdr por. Wincenty Kurowski - przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego. 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku

8 marca 2023 r., w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. Poświęcone było podsumowaniu działalności Związku w Rejonie Słupskim w 2022 roku oraz sprawom bieżącym, w tym szczególnie ocenie procesu sprawozdawczego za 2022 rok, aktualnym stanie finansów Zarządu Rejonowego w Słupsku, analizie przebiegu procesu wprowadzania zmian w systemie ubezpieczenia grupowego PZU Życie-ZR ZŻWP w Słupsku, wynikach działalności Sekcji Socjalno-Zdrowotno-Bytowej ZR w Słupsku oraz propozycjom Kół w zakresie wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Koła.
    Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald  Detmer.

Czytaj więcej »

FSSM RP - NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM RP, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom.

Czytaj więcej »

PAMIĘĆ HISTORYCZNA - PATRIOTYCZNĄ PLATFORMĄ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM I SPOŁECZEŃSTWEM

Wojsko jest częścią społeczeństwa, a my jako żołnierze którzy poświęcili dziesiątki lat służbie Ojczyźnie i Społeczeństwu, po odejściu z wojska nadal mamy wiele do zaoferowania dla społeczeństw lokalnych, gdzie mieszkamy, pracujemy i działamy społecznie.
    Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (MZW ZŻWP), przez długi okres czasu szukał formy i sposobu współpracy z samorządem, szkołami i środowiskiem akademickim. Taką formą okazała się platforma „Pamięć Historyczna o wydarzeniach rocznicowych i patriotycznych w odniesieniu do udziału przedstawicieli regionu w tych wydarzeniach”.

Czytaj więcej »

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Zamieszczamy list otwarty Klubu Generałów i Admirałów RP do Prezydenta Andrzeja Dudy z powiadomieniem i wezwaniem do niezwłocznego powstrzymania przejawów dyskryminacji oraz poniżania godności i honoru oficerów - weteranów służby w Wojsku Polskim.

Czytaj więcej »

Podsumowanie roku w olsztyńskim ZW ZŻWP

Pierwsze w 2023 roku posiedzenie ZW ZŻWP w Olsztynie odbyło się pod koniec lutego w gościnnych progach Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1.  Zagospodarowanie nowej siedziby trwało prawie do ostatnich dni stycznia, bo przydzielony pokoik ledwie mieści biurko, jedno krzesło, kasę pancerną i dwa regały. A dokumentów z kilkunastu lat nazbierało się tyle, że należało dokonać ich selekcji na archiwalne i makulaturowe - stąd opóźniły się bieżące prace i termin zatwierdzenia sprawozdań.  
   Omówiono działalność ZW i kół w minionym roku oraz plan przedsięwzięć i budżet na 2023 rok, przedstawiony przez prezesa ZW, kol. Albina Polechońskiego. Postanowiono kontynuować  tradycyjne działania ZW  i  kół , zaplanowano też podjęcie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z sektora seniorskiego oraz służb mundurowych.

Czytaj więcej »