Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

 

PISMO

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

PRENUMERATA

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

na 2021 r.

 


 


 

„Głos Weterana i Rezerwisty”

numer 11 (377) Listopad 2020 r.

 

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Za kilka dni dotrze do Was zwiększony listopadowy numer „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:

1. „Rządzenie przez dzielenie. Czas skończyć z magnacko-sanacyjną Polską”. Redaktor naczelny płk Marek Bielec zwraca uwagę na różne negatywne aspekty sprawowania władzy państwowej.
  
2.„Epitafium a zapomnienie po śmierci. Nikogo nie ominie ten temat…” Okolicznościowe, listopadowe rozważania Bogdana Kubika na temat sposobów upamiętnienia naszych bliskich, który odeszli na zawsze.  Zasługuje na zadumę.
    3. „Gwiazdy, które wciąż błyszczą” - Anna Tomasik przypomina sylwetki znanych artystów, którzy tkwią w naszej pamięci.
    4.„Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś” - płk Henryk Budzyński przedstawia rozwój wojsk OT w okresie powojennym i ich stan obecny. Warto przeczytać.  
    5. „Pamiętna wizyta. Budów sierpień 1987 r. 7. dywizjon rakiet taktycznych” - gen. bryg. Marek Ojrzanowski przypomina „bardzo ważną wizytę” przedstawiciela Armii Radzieckiej w 7. drt. Ciekawe, wiele mówiące wspomnienie.
   6. „Warto znać przepisy prawa” - płk Henryk Budzyński radzi jak postępować w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych. Bardzo przydatne.
   7. „Koleje losu specyficznego członka Układu Warszawskiego” - bardzo ciekawe opracowanie gen. dyw. Franciszka Puchały na temat kilkuletniego członkostwa Albanii w Układzie Warszawskim. Nie tylko dla miłośników historii.

Ponadto:

1.„Listopadowe ognie pamięci” - Listopadowe rozważania płk. Ryszarda Maluty, prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym na temat działalności Fundacji.
    2. „Najsłynniejsza polka świata” - płk Henryk Budzyński, z przymrużeniem oka, zaprasza do polki.
    3.„Odsłonięcie obelisku pamięci w Budowie” - ppłk Romuald Detmer przedstawia historię wzniesienia obelisku poświęconego żołnierzom służącym w garnizonie Budów oraz uroczystość jego odsłonięcia. Działalność zasługująca na popularyzację.
    4.„Grypa wciąż groźna” - płk lek. Piotr Białokozowicz radzi jak bronić się przed grypą. Lektura obowiązkowa.

a także:

1. Ludzie Związku, w tym sylwetki wyróżnionych wpisem do Honorowej Księgi Związku.
     2. Kącik kulturalny
     3. Kalejdoskop z życia Związku
     4. Odeszli na wieczną wartę

Zachęcamy Czytelników i Sympatyków „Głosu Weterana i Rezerwisty”, zwłaszcza Panie oraz byłych żołnierzy służby zasadniczej do dzielenia się z nami swymi wspomnieniami i przemyśleniami. Najciekawsze znajdą miejsce na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wydawca
     GWIR Sp. z o.o.

 


 

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

 

   Informujemy, że w związku ze wzrostem zagrożenia koronawirusem i wprowadzeniem w Warszawie, w dniu 17 października 2020 r., czerwonej strefy zagrożenia, od dnia 19 października 2020 r. Biuro Związku będzie pracować w trybie zdalnym.


   Wyjątkowo we wtorki i czwartki, w godzinach 9.00 ÷ 13.00, w Biurze będą pełnione dyżury.


   Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres zzwp@op.pl oraz telefoniczny na numery opublikowane na zakładce „Adresy związkowe i dane kontaktowe”. 

AKTUALNOŚCI

W WALCE

Z KORONAWIRUSEM

 

Cały pakiet aktualnych informacji dotyczących walki z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i przeniesiemy się na stronę internetową https://www.gov.pl/web/koronawirus


 


 

 

Podziękowanie

Ambasady Węgierskiej w Polsce

dla

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego

 
 

 

WAŻNA UCHWAŁA

SĄDU NAJWYŻSZEGO

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

 

Pragniesz poznać uzasadnienie uchwały, kliknij na poniższy obrazek!!

 

DZIĘKUJEMY !!!

 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 104.154,54 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku
    Zarząd Główny ZŻWP

 


 

Prośba o pomoc 

w poszukiwaniu

materiałów

o kobietach

zasłużonych

dla naszego kraju


Poniżej prezentujemy kopię pisma Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Pani Doroty Zawackiej-Wakarecy, zawierającą prośbę o pomoc w poszukiwaniu materiałów o kobietach zasłużonych dla naszego kraju. 

Materiały te będą wykorzystane w ramach realizacji programu „Nasze matki, babki, siostry… zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polskich na frontach I i II wojny światowej”.

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP na posiedzeniu doraźnym uznało za celowe przychylenie się do prośby Fundacji.

 

 


 

USTAWA

z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do

oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym

skutkami COVID-19

oraz o uproszczonym

postępowaniu

o zatwierdzenie układu

w związku z wystąpieniem

COVID-19


(tarcza antykryzysowa 4.0)

 

„W Y C I Ą G”

 

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

 


 

APEL

PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO


 

 


 

Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.

Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.

Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.

Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!

 


 

Poniżej dla ułatwienia, przedstawiamy szybki dostęp do instytucji, które na bieżąco informują o aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego.


Wystarczy kliknąć na poszczególny obrazek i przeniesiemy się na konkretną stronę internetową.

 

 

 

 


 

ODPOWIEDŹ

Ministerstwa

Obrony Narodowej

dotyczącą zawarcia

nowego porozumienia

z ZŻWP

 

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, która dotyczy zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi  jako plik .pdf.

 

 


 

CENTRUM

MONITOROWANIA

SKUTKÓW

USTAW REPRESYJNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 002, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.
     Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.