Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

1,5 % OPP - ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1,5 % podatku za 2023 r. na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 5 (420) Maj 2024 r.

Uprzejmie zapraszamy do majowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2024 r.

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2024 r.

Czytaj więcej »

Doroczna rywalizacja strzelecka w Rejonie Słupskim

Jak co roku w Rejonie Słupskim odbyły się kolejne już zawody sportowo – obronne. Strzeleckie zmagania odbyły się 20 kwietnia 2024 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf  Słupski” w Słupsku.
    Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku organizuje te zawody corocznie, w ramach realizacji jednego z głównych celów działania Związku, zawartych w Statucie, w „§ 10 pkt 1 ppkt 5) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej.”

Czytaj więcej »

Słupsk. Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP

13 marca 2024 r., w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego. Poświęcone było podsumowaniu działalności Związku w Rejonie Słupskim w 2023 roku oraz sprawom bieżącym, w tym min.: ocenie procesu sprawozdawczego za 2023 rok, aktualnym stanie finansów Zarządu Rejonowego w Słupsku, informacji o stanie ubezpieczenia grupowego PZU Życie - ZR ZŻWP w Słupsku, wynikach działalności Sekcji Socjalno-Bytowej ZR w Słupsku oraz propozycjom kół w zakresie wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków koła. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.

Czytaj więcej »

25 rocznica przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego

12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych formalnie przekazano na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego.
    Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska  określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwijać. 

Czytaj więcej »

Prezydium Zarządu FSSM RP pisze do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej

Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przypomniało Klubowi Parlamentarnemu Koalicji Obywatelskiej o obietnicach  w sprawie drugiej emerytury składanych podczas kampanii wyborczej przez Donalda Tuska, adresowanych do emerytów mundurowych. Zachęciło  Przewodniczącego Klubu do umożliwienia Premierowi Donaldowi Tuskowi i złożenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej »

Kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska została członkinią Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy

W dniu 9 marca 2024 r. kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska odebrała akt powołania do Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy podczas pierwszego inaugurującego jej działania posiedzenia, które odbyło się w sali  A. Bączkowskiego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
    Kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska z prawdziwą satysfakcją przyjęła zaproszenie do prac w Radzie do spraw Kobiet na Rynku Pracy mając nadzieję wykorzystania w niej swojego doświadczenia ze służby wojskowej, pracy w Radzie ds. kobiet w SZ, Zespole Kobiety w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania, na stanowisku Pełnomocnika MON ds. wojskowej służby kobiet oraz pracy w NATO Komitecie ds. Perspektywy Płci (NCGP).

Czytaj więcej »

Sympozjum nt.: „Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II RP 1918-1945”

Dzięki władzom Gdyni, a zwłaszcza pana wiceprezydenta Michała Gucia i przychylności pani Beaty Nawrockiej dyrektorki Gdyńskiego Centrum Kultury „Konsulat Kultury” mogliśmy w dniu 29 lutego 2024 r. zorganizować Sympozjum nt.: „Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II RP 1918-1945”.

Czytaj więcej »

Nadzieje olsztyńskich członków ZŻWP

Lutowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności olsztyńskiej organizacji za 2023 rok i zatwierdziło ramowy plan działania na 2024 rok.
    Zebranie prowadził prezes ZW płk w st. spocz. Albin Polechoński. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik st. chor. sztab. w st. spocz. Krzysztof Michalak, sprawozdanie opisowe sporządził zespół członków prezydium, sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ppłk w st. spocz. Wawrzyniec Józefowski, a Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski. On jeden nie miał właściwie nic do robienia, bo żadnych swarów i spraw nie było.

Czytaj więcej »