Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2017

 

płk Henryk BUDZYŃSKI

 

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono płk. Henryka Budzyńskiego tytułem „Człowiek Roku Związku 2017″.

 

W roku 2017 płk Henryk Budzyński poniósł wybitne zasługi w obronie praw żołnierzy oraz ich rodzin. Po skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin podjął wielokierunkowe działania mające na celu zahamowanie prac nad tym projektem. Był autorem ponad 20 opinii i wystąpień władz naczelnych Związku  do różnych władz, i instytucji krajowych oraz zagranicznych. Do najważniejszych należały:
    - stanowiska i opinie Prezydium Zarządu Głównego adresowane do wszystkich parlamentarzystów, a także wybranych komisji sejmowych,
   - petycje i apele do Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu, petycje zostały przyjęte,
   - wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz I Prezes Sądu Najwyższego,
   - wystąpienia do Prezydenta EUROMILU oraz I zastępcy przewodniczącego Komisji Europejskiej,
   - opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony (ustawa degradacyjna),
  - wystąpienie do GIODO  o podjęcie interwencji w związku z przekroczeniem przez autora ustawy degradacyjnej zakresu ustawy o ochronie danych osobowych.
  Wziął udział w międzynarodowej konferencji na temat „Systemy emerytalne służb mundurowych państw Europy Środkowej”, na której prezentował zagrożenia dla emerytów wojskowych.
   Inicjował wystąpienia ogniw Związku do różnych organów władz państwowych.
   Jako członek Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej brał udział w spotkaniach środowisk służb mundurowych na terenie całego kraju wyjaśniając ich uczestnikom zagrożenia dla byłych żołnierzy. Propagował i osobiście się angażował w akcję zbierania podpisów poparcie pod obywatelskim projektem ustawy o zmienia represyjnej ustawy „dezubekizacyjnej”.
  Opracował i upowszechnił „Mapę drogową działania po otrzymaniu decyzji o zmniejszeniu emerytury”. Mapa ta cieszy się wielką popularnością w Internecie i trafiła do wielu odbiorców. Udziela porad telefonicznych osobom, które objęła ustawa represyjna.  
  Opublikował na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” szereg materiałów wyjaśniających skutki projektowanych ustaw. W wyniku tej działalności do Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki wstąpiło 15 nowych członków.
  Usprawnił działalność informacyjną Związku. Działalność ta została wysoko oceniona na XI Krajowym Zjeździe Delegatów. Była ona skierowana nie tylko do członków Związku, lecz także do 18 organizacji zrzeszających byłych żołnierzy - uczestników spotkania „okrągłego stołu”, które odbyło się w dniu 3 lutego 2017 r.
   Udzielał pomocy ogniwom Związku w opracowywaniu ofert na realizację zadań publicznych oraz rozliczaniu dotacji. Pozyskiwał materiały informacyjne i propagandowe o Siłach Zbrojnych RP dla  kół Związku.
   Jest autorem szeregu artykułów na tematy związane z obronnością kraju. Jego działalność publicystyczna nie ograniczała się do „Głosu Weterana i Rezerwisty”. W okresie - lipiec - wrzesień 2017 r. publikował w na łamach prasy lokalnej polemiczne artykuły w obronie prawdy historycznej oraz godności i honoru żołnierza polskiego (vide: Kozienicki Tygodnik OKO). Te zdecydowane w wymowie polemiki doprowadziły do zaniechania umieszczania przez ww. tygodnik artykułów zniekształcających prawdę historyczną.  
   Udzielał pomocy wójtowi gminy Sieciechów w odrzucaniu absurdalnych żądań dotyczących zniesienia imienia patrona szkoły w Zajezierzu (Michała Okurzałego).
   Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i popularyzujących problematykę obronności w społeczeństwach lokalnych na terenie kraju. Na łamach GWiR popularyzował działalność ogniw Związku związaną z utrwalaniem pamięci historycznej oraz patriotycznym wychowaniem  młodzieży.
  Jest autorem i redaktorem strony internetowej koła, na której zamieszcza przydatne dokumenty związane z zagrożeniami dla byłych żołnierzy. Popularyzuje koło i Związek na portalu społecznościowym Facebook.
   Opracował poradnik na temat działalności związkowej w obecnych trudnych warunkach („Niezbędnik, czyli jak sobie radzić w trudnych warunkach”).
   Za zasługi w działalności na rzecz członków Związku oraz niezrzeszonych emerytów i rencistów wojskowych odznaczony Komandorią Związku oraz wpisany został do Honorowej Księgi Zasłużonych ZŻWP (20 marca 2017 r.) Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadał mu Kombatancki Krzyż Zwycięstwa (sierpień 2017), a Klub KOR LOK w Nałęczowie wyróżnił go medalem pamiątkowym (wrzesień 2017).