Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2014

 

 

płk w st. spocz. mgr Franciszek PIECUCH

 

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono płk. w st. spocz. mgr. Franciszka Piecucha - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi tytułem „Człowiek Roku Związku 2014″.

 

Urodził się w 1943 roku we Francji. Po powrocie  do  kraju  uczęszczał  do  szkoły podstawowej, następnie uczył się w szkole średniej we Wrocławiu. Po jej ukończeniu rozpoczął  służbę  wojskową  w  1963  roku w oficerskiej szkole w Legnicy. W 1966 roku uzyskał szlify oficerskie i został skierowany do jednostki wojskowej w Łodzi. Wiedzę pogłębiał na studiach w WAP w Warszawie na Wydziale Pedagogicznym. Od 1977 roku służył w Ośrodku Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu. Po dwóch latach wrócił do  Łodzi  do  Centrum  Doskonalenia  Kadr Administracji Wojskowej na stanowisko wykładowcy. Przez cały okres służby wojskowej aktywnie uczestniczył w życiu społecznym.
   Na emeryturę odszedł w 1991 roku. Do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wstąpił w 1993 roku.
   Za  działalność  zawodową  i  społeczną został  wyróżniony: Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZiOR WP, Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (srebrną i brązową), wpisem do honorowej księgi zarządu wojewódzkiego, wpisem do księgi honorowej zasłużonych dla  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego, Medalem  „Pro  Memoria”  oraz  Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
     Pułkownik Franciszek Piecuch jest prezesem Koła nr 3, członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.  Przewodniczył  komisji historycznej, obecnie pracuje w komisji społeczno-historycznej. Od maja 2013 roku pełni funkcję  prezesa  Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP w Łodzi.
   Realizując  statutowe  zadania  Związku, organizował uroczyste obchody ważnych wydarzeń z historii Wojska Polskiego. Ich myślą przewodnią było upamiętnienie wysiłku zbrojnego żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. I tak w 2013 roku Związek obchodził 70. rocznicę bitwy  pod  Lenino,  a  w  2014  uroczystości przypominające  bohaterów spod Monte Cassino. Rangę obu przedsięwzięć podniosły patronaty: marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej.
    Obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino  poprzedził  konkurs  literacko-plastyczny  nt.: „Armia  polska  na  Zachodzie w latach 1943-1945 w 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino”, którego inicjatorem był płk Piecuch, a współorganizatorami Szkoła Podstawowa nr 34 i Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
    Twórczą inspiracją prac konkursowych była pieśń F. Konarskiego „Czerwone maki na Monte Cassino”. W konkursie uczestniczyło 235 uczniów z 11 szkół podstawowych i gimnazjów. W części literackiej wzięło udział 100 uczniów, w plastycznej - 135. Nagrodzono 27 uczestników konkursu. Wyróżnione prace były  prezentowane  w  łódzkich szkołach. ZŻWP był fundatorem części nagród.
   W ramach obchodów Związek zorganizował w auli Wojskowego  Centrum  Kształcenia  Medycznego w Łodzi konferencję popularnonaukową nt.: „Polskie Siły Zbrojne na  Zachodzie  - 70.  rocznica  bitwy  pod  Monte Cassino”, którą prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczyli w niej nauczyciele historii z łódzkich szkół, studenci, młodzież szkolna, kombatanci oraz członkowie  ZŻWP. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w niej. Gościem honorowym była prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
    Kolejnym miejscem uroczystości poświęconej żołnierzom walczącym pod Monte Cassino był cmentarz wojskowy w Łodzi. Przed rozpoczęciem  capstrzyku młodzież szkolna z klas mundurowych XVIII Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Szkół Mundurowych, współpracująca z ZŻWP, zaciągnęła warty honorowe przy mogiłach uczestników tej bitwy, złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze. Uroczystość prowadził prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Franciszek Piecuch. Mszę polową celebrował kapelan łódzkiego garnizonu ksiądz ppłk dr Mariusz Śliwiński.
   Doniosłe wydarzenia miały miejsce w 17 Gimnazjum w Łodzi, któremu Rada Miejska nadała  imię  Bohaterów  Monte  Cassino oraz  wręczono  sztandar. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku płk  F. Piecuch przekazał urnę z ziemią z pola bitewnego pod Monte Cassino, otrzymaną od por. Antoniego Kurczaby. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, władz miasta i województwa oraz Związku odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą żołnierzom uczestniczącym w tej bitwie, a ufundowaną przez ZŻWP w Łodzi.
   Pułkownik F. Piecuch od początku sprawowania  funkcji  prezesa  ZW  nawiązywał kontakty z różnymi środowiskami, z władzami miasta i województwa. To dzięki ich życzliwości i pomocy możliwe było zrealizowanie wielu przedsięwzięć.
   Dążąc do zintegrowania środowiska związkowego, żołnierskiego i kombatanckiego, inicjował spotkania z weteranami - założycielami Związku, z przedstawicielami organizacji kombatanckich,  m.in.  łódzkiego  Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z żołnierzami Gwardii i Armii Ludowej oraz  Batalionów  Chłopskich,  z  władzami Łodzi, z członkiniami Związku i wdowami po żołnierzach.
   Był organizatorem czterodniowej wycieczki na Węgry, zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego z udziałem drużyn z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i Urzędu Marszałkowskiego oraz spotkania wigilijnego z zaproszonymi przedstawicielami  organizacji kombatanckich, współpracujących stowarzyszeń, szkół, władz miasta i województwa.
   Działania  podejmowane  przez  prezesa wpływają  na  kształtowanie patriotycznych postaw  młodzieży  szkolnej.  Służą  temu uroczyste obchody rocznic bitwy pod Monte  Cassino,  Dnia  Patrona,  Narodowego Święta Niepodległości, Święta Szkoły, Dnia Nauczyciela czy prowadzenie zajęć z problematyki wojskowej, a także wystawianie przez uczniów klas mundurowych wart honorowych przy żołnierskich mogiłach, odznaczanie szkół i kadry pedagogicznej medalami związkowymi czy występowanie do Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o wyróżnienie szkół i kadry pedagogicznej Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
   Wszelkie działania podejmowane przez płk.  Franciszka  Piecucha  mają  na  celu integrowanie  Związku  Żołnierzy  Wojska Polskiego w Łodzi z organizacjami kombatanckimi i żołnierskimi, ze szkołami z terenu miasta i województwa oraz rozwijanie współpracy z władzami miejskimi, wojewódzkimi i samorządowymi, a także nawiązywanie współdziałania z jednostkami wojskowymi garnizonu łódzkiego.

Antoni TARKOWSKI