Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2009

 

 

   Płk dr Czesław MARMURA

 

Płk dr Czesław Marmura urodził się 4 lipca 1947 roku w Tomaszowie Maz. w rodzinie kombatanckiej, która ukształtowała jego patriotyczną i społecznikowską osobowość. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. Egzamin dojrzałości złożył w 1965 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. W 1966 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w Szkole Podoficerskiej Kontroli Ruchu Granicznego Pomorskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie. W 1967 roku pełnił służbę w stopniu kaprala w batalionie portowym Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku. W latach 1967-1971 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Promocję na stopień podporucznika i dyplom inżyniera - dowódcy w specjalności rakiety przeciwlotnicze uzyskał w 1971 roku. Dowodził plutonem i baterią w pułkach przeciwlotniczych.
     W latach 1977-1980 był słuchaczem WAP w Warszawie. W 1986 roku ukończył w niej Studia Podyplomowe. W 1991 roku ukończyłem także w Akademii Obrony Narodowej Kurs Przeszkolenia Operacyjnego Oficerów Wychowawczych.
     W latach 1971-1977 i 1980-1985 pełnił służbę zawodową na stanowiskach dowódczych i wychowawczych w jednostkach operacyjnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Od 1986 roku zawodową służbę związał z Wojskową Akademią Medyczną im. gen. dyw. B. Szareckiego w Łodzi pełniąc w niej służbę na stanowiskach starszego oficera, zastępcy szefa i szefa wydziału oświatowo-wychowawczego WAM. W latach 1995–1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Nauk Humanistycznych na stanowisku starszego wykładowcy i adiunkta. W 1997 roku obronił w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej rozprawę doktorską pt. ,,Poglądy na funkcjonowanie służby zdrowia w myśli wojskowej II Rzeczypospolitej”. W 1998 roku, w roku jubileuszu  80-lecia wojskowej służby zdrowia wydał monografię pt. „Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej”. Odszedł ze służby na własną prośbę po trzydziestu trzech latach. W ciągu tych lat służby był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, medalami pamiątkowymi Wojskowej Akademii Medycznej.
    Od 1991 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. W latach 1995–1999 był sekretarzem zarządu Oddziału Łódzkiego PTHMiF, a od 2008 roku jest wiceprzewodniczącym zarządu oddziału tego towarzystwa naukowego. Od 1995 roku uczestniczył aktywnie w kilku konferencjach naukowych wygłaszając na nich referaty. Jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych i publicystycznych.
     Od 2001 roku aktywnie włączył się w nurt pracy społecznej Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Był w VI kadencji wiceprzewodniczącym Komisji Społecznej ZW naszego Związku i pełnomocnikiem ZW ds. kontaktów z instytucjami oświatowymi Łodzi. Od tamtego okresu był pomysłodawcą i organizatorem wielu ciekawych przedsięwzięć, które na trwale wpisały się w historię łódzkiej organizacji ZBŻZiORWP, takich jak: zorganizowana w 2003 konferencja popularno–naukowa nt. „Polskiego wkładu w rozwój światowego lotnictwa” z udziałem łódzkich szkół, którym patronują postacie polskiego lotnictwa. Coroczne Karnawałowe Bale Oficerskie i Biesiadne Spotkania Żołnierskie, które do dzisiaj wpisały się trwale do tradycji imprez i kumulują w sobie nie tylko wartości wojskowej tradycji, integracji środowiskowej, koleżeństwa, życzliwości i przyjaźni, ale także dobrze pojętego relaksu, przyjemności, kulturalnej, dobrej zabawy. Od stycznia 2004 roku prezesuje Kołu im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego naszego Związku, które skupia w sobie duży potencjał intelektualny (24 profesorów nauk medycznych i humanistycznych, 45 doktorów nauk medycznych i nauk humanistycznych, kilkudziesięciu lekarzy, magistrów i inżynierów). Za wybitne zasługi w działalności społecznej w środowisku łódzkim na wniosek Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZiORWP oraz wojewody łódzkiego płk rez. dr Czesław Marmura został odznaczony w 2005 roku przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W okresie VII kadencji Zjazdy: wojewódzki i krajowy wybrały płk. dr. Czesława Marmurę do składu swoich Prezydiów. Zarząd Główny w maju 2006 roku powierzył mu funkcję pełnomocnika ds. opieki zdrowotnej. Jego działalność w tym obszarze w minionej VII Kadencji miała szczególnie ważny wymiar dla naszego Związku. Po raz pierwszy w 28 letniej historii Związku została zorganizowana w czerwcu 2009 roku konferencja naukowa pt. „Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby w Wojsku Polskim”. Niekwestionowana, w środowisku zarówno Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak i w środowisku związkowym jest zasługa naszego kolegi płk. dr. Czesława Marmury, a także adiunkta Uniwersytetu Medycznego, który doprowadził do jej organizacyjnego i merytorycznego sukcesu. Właśnie ten sukces aktywnego i merytorycznego zainteresowania polskich środowisk naukowych dotychczas niezbadanej naukowo problematyki medycznej, psychologicznej, socjologicznej oraz ekonomicznej, a dotyczącej jakości życia i opieki zdrowotnej weteranów służby w Wojsku Polskim jest najtrafniejszym argumentem aprobującym jego dotychczasową działalność.

Prezes  Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
Alojzy CISZEWSKI