Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2020

 

 

 płk Ryszard MALUTA

 

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono płk. Ryszarda Malutę tytułem „Człowiek Roku Związku 2020″.

 

Płk Ryszard MALUTA ur. 5 stycznia 1945 r. w Nowosielcach k. Przeworska.
     W 1963 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Hrubieszowie, a następnie Oficerską Szkołę Inżynieryjną im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (1966 r.). W latach 1966-1974 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa im. Wacława Daszkiewicza w Czerwieńsku jako dowódca plutonu i kompanii oraz wykładowca przedmiotów społeczno-politycznych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbył studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1971-1975) oraz ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie (1977-1978).
   Dalszą służbę związał z dziennikarstwem wojskowym. W gazecie Śl. OW Żołnierz Ludu (1974-1878) był publicystą i kierownikiem działu społeczno-politycznego, a w miesięczniku kadry zawodowej Wojsko Ludowe (1978-1981) starszym publicystą i sekretarzem redakcji. W latach osiemdziesiątych pełnił stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika ZSMP w wojsku Fakty Wydarzenia i miesięcznika Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-politycznej w wojsku oraz zastępcy redaktora naczelnego Wydawnictwa BELLONA. Przez kilka lat pełnił służbę w Głównym Zarządzie Politycznym WP.
     W styczniu 1991 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
   W 1993 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy. Od 2002 r. jest prezesem zarządu koła 33 w Warszawie, występującego pod nazwą Klub Dziennikarzy i Wydawców Wojskowych ZŻWP.
     Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
    Płk Ryszard Maluta ostatnie lata poświęcił pracy w Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, najpierw jako sekretarz Zarządu, a od kwietnia 2019 r. jako jego prezes. Umiejętnie łączy potrzebę codziennej pomocy potrzebującym z jednoczesną troską o stan finansów tej instytucji. Rozwinął system pomnażania środków przeznaczonych na pomoc potrzebującym poprzez pozyskiwanie nowych darczyńców, również spoza środowiska wojskowego. Szczególnie cennym nabytkiem stali się ci, którzy wspierają Fundację regularnie.
    Poszukując nowych form działania w jesieni 2020 r. zainicjował akcję pomocową „Uśmiech pod choinkę”. Przedsięwzięcie to stało się ważną związkową płaszczyzną współdziałania społecznego w zakresie czynienia dobra. Jego wdrożenie zespoliło w dziele wspomagania potrzebujących Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym z Komisją Socjalno-Zdrowotną ZŻWP oraz Zarządami Wojewódzkimi i Rejonowymi Związku. W efekcie udało się odszukać w terenie osoby będące w potrzebie, które jeszcze nigdy nie korzystały z pomocy socjalnej Fundacji i były jej nieznane. W większości byli to inwalidzi i ludzie obłożnie chorzy, przeważnie wymagający pomocy osoby drugiej bądź wsparcia medycznego indywidualnego, u których ogromne kłopoty zdrowotne zespoliły się z zapaścią finansową.
    Przekazane im środki pieniężne, które otrzymali w wyjątkowych dniach, jakimi są Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, były prawdziwym uśmiechem pod choinkę. Zarząd Fundacji wspólnie z wiceprezesem ZG ds. socjalno-zdrowotnych uznali, że akcję należy kontynuować, a jej zakres poszerzyć tak, by objąć nią jak największą liczbę osób borykających się z chorobami i biedą. Powyższa akcja, a także prace przeprowadzone w zakresie nowego usytuowania pełnomocników ds. współdziałania z Fundacją były przedsięwzięciami urzeczywistniającymi idee zawarte w podpisanym w czerwcu 2019 r. między ZŻWP a FPEiRW „Porozumieniu o współpracy partnerskiej”.
    Będąc przekonanym, że dobrego nigdy za wiele, płk Maluta dużo uwagi poświęca rozbudzaniu wśród emerytów i rencistów wojskowych potrzeby ofiarności osobistej. Temu celowi służą m. in. zachęty do dokonywania odpisów 1% od podatku dochodowego, a także fundacyjne akcje charytatywne, jak: Wpłata na Brata, Pomóż Koledze w potrzebie oraz Łap cegiełki, wspomóż Brata, mobilizujące środowiska emeryckie do zwiększonej ofiarności i finansowego zasilania funduszu zapomogowego Fundacji. Zwieńczeniem wskazanych idei społecznych będzie Certyfikat Dobroczynności, którym Fundacja ma zamiar wyróżniać przodujących darczyńców. Pod koniec 2020 r. rozpoczęto prace nad sporządzeniem koncepcji i regulaminu przyznawania tego wyróżnienia. Zakłada się, że nadanie pierwszych certyfikatów nastąpi w 2021 r., w ramach obchodów Jubileuszu 30-lecia Fundacji.
    Fundację również wspomaga Klub, którym kieruje. Osoby z nim związane w 2020 r. zasiliły fundusz społeczny darowiznami, które przekroczyły 6 tys. zł. I tak jest już od kilku lat. Klub jest także sponsorem pisma związkowego Głos Weterana i Rezerwisty, w którym Kolega Maluta redaguje rubrykę Z działalności Fundacji, prezentując w niej najważniejsze problemy tej związkowej platformy pomocowej.
    W marcu odbyła się promocja książki płk. Ryszarda Maluty Pogwarki z czasem, ukazującej groteskowo problem starości, samotności i przemijania; w grudniu zakończył pisanie kolejnej, naświetlającej psychologiczną stronę zmagania się z męskim rakiem.