Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

TRZYDZIEŚCI PIĘĆ LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził w miesiącu czerwcu 2016 r. Jubileusz 35 - lecia swojej działalności. Związek powstał dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ogromnej grupy członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. W kręgu zainteresowań Stowarzyszenia znalazły się dwie zasadnicze sprawy: obrona interesów socjalno-zdrowotnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz wspieranie, przez społeczne działanie, polityki obronnej państwa.

Dla uczczenia Jubileuszu Zarząd Główny zorganizował centralne uroczystości, które odbyły się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Warszawie. Były one niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego pracy i osiągnięć.
Główna część uroczystości miała miejsce w auli Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie ul. Marszałkowska 115, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych, którzy nie są członkami władz centralnych Związku.

Inaugurując uroczystości jubileuszowe Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, nakazał wprowadzenie sztandaru Związku, odegranie hymnu państwowego oraz pieśni Związku - „To jeszcze nie tak dawno”. Ponadto minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Związku.

Następnie Prezes Związku powitał Gości oraz podziękował wszystkim za przybycie.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Pani Krystyna Lewkowicz, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego płk Marian Babuśka, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Mieczysław Mikrut, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk dr hab. Ryszard Sobierajski, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP dr inż. Marian Kazubski, Prezes I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie płk Jan Gazarkiewicz, Kapelan Ordynariatu Polowego WP ks. kmdr Janusz Bąk, Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP ks. płk Michał Dudicz, którzy podkreślali ogromną rolę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w obszarze działalności organizacji pozarządowych, szczególnie wśród tych, które związane są ze służbami mundurowymi Państwa Polskiego.  

Ponadto na ręce Prezesa Związku oraz Zarządu Głównego Związku złożono też listy gratulacyjne z wyrazami uznania m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz innych zaprzyjaźnionych organizacji.

Ubolewać tylko należy, że po raz pierwszy w historii Związku ten dla nas radosny i uroczysty dzień nie był zupełnie zauważony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W trakcie jubileuszowego wystąpienia Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała podsumował trzydziestopięcioletnią działalność akcentując nasze osiągnięcia oraz wskazując na nasze niedoskonałości organizacyjne.

Serdecznie podziękował wszystkim koleżankom i kolegom za codzienny wysiłek wkładany w pracę społeczną w szeregach ZŻWP, prezesom stowarzyszeń współpracujących ze związkiem, szefom urzędów, instytucji i dowódcom jednostek wojskowych za okazywaną nam wszechstronną pomoc a także kapelanom wojskowym wszystkich wyznań za opiekę duchową i obecność w chwilach dla nas radosnych oraz pociechę w chwilach trudnych.

Przekazał nam wszystkim hasło, które będzie dla nas drogowskazem w dalszej społecznej pracy związkowej: „WIERNI OJCZYŹNIE I ŻOŁNIERSKIEMU KOLEŻEŃSTWU POZOSTANIEMY. HONORU I GODNOŚCI BĘDZIEMY BRONIĆ!”.

35-lecie było również doskonałą okazją do odznaczenia osób, które wyróżniły się swoją pracą, dokonaniami i zaangażowaniem w dalszy rozwój naszego Związku. Zasłużeni członkowie Związku otrzymali z rąk Prezesa, Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański, Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, kmdr dr Ryszard Czarnota oraz Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, ppłk Romuald Detmer.

Ponadto Krzyże „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymali Prezesi: Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku, płk Józef Kosno, Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, płk Marian Dąbrowski, Zarządu Rejonowego w Nowym Sączu, ppłk Kazimierz Zając oraz Zarządu Rejonowego w Pile, mjr Zygmunt Jeliński.

Specjalne, szczególnie wzruszające, podziękowania w imieniu wszystkich odznaczonych wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, ppłk Romuald Detmer.

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono kol. płk. dypl. pil. Jana Urbaniaka tytułem „Człowiek Roku Związku 2015”.

Gratulujemy!!!

Spotkanie jubileuszowe było także okazją do promocji działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Wydawnictwa „Bellona”.

W tym szczególnym dniu mieliśmy także powód do szczególnej dumy, gdyż skierowano do instancji organizacyjnych Związku kompendium w postaci „Poradnika Ceremonialnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, opracowanego przez zespół Komisji Społecznej Zarządu Głównego na czele z płk. Lechem Pietrzakiem. Idea jego wydania zrodziła się przed kilku laty z inicjatywy ppłk. Zbigniewa Kozłowskiego  z Pomorskiego  Zarządu  Wojewódzkiego w Gdańsku.
    Poradnik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kół i zarządów Związku. Stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu symboliki państwowej, wojskowej i związkowej, podaje reguły jej stosowania i możliwości wykorzystania w bieżącej działalności związkowej. Zawiera głębokie treści  patriotyczne,  nawiązujące  do  chlubnych  tradycji  oręża  polskiego  i symboliki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jego istotną wartość stanowią wątki dotyczące historii Związku.
    W opracowaniu zebrano zasady dotyczące organizacji uroczystości, które uwzględniają ustalenia i wymogi zawarte w obowiązującym „Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” i w niektórych regulaminach wojskowych. Ponadto określony w nim został charakter tych uroczystości, ujednolicający ich formę organizacyjną, zgodną ze Statutem ZŻWP i uchwałami Zarządu Głównego ZŻWP.

Trzydzieści pięć lat istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego to wspaniały Jubileusz, który jest okazją nie tylko do refleksji nad minionym czasem, ale również próbą spojrzenia w przyszłość.
     Mamy prawnie uregulowany status organizacyjny. To ważne, chociaż porządek prawny w pewnym stopniu, ogranicza możliwość bardziej swobodnego decydowania o kształcie i dalszej formie naszego działania związkowego.
     Trzeba przyznać, że wizje, oczekiwania i marzenia twórców naszego Związku z biegiem lat rozmyły się, a czas trochę inaczej ukształtował rzeczywistość. Obecnie członek i działacz związkowy wymaga zdefiniowania go, jako eksperta, organizacji pozarządowej, tj. osoby o dużym doświadczeniu i wiedzy, a nie tylko jako osoby posiadającej legitymację związkową. Śmiało można powiedzieć, że osiągnęliśmy wiele poprzez naszą pracę. Ale niestety, na przestrzeni lat wiele także zatraciliśmy.
     W tych niespokojnych i niepewnych czasach najważniejszym osiągnięciem jest jedność naszego związkowego środowiska. Przed nami nowe wyzwania dla umacniania naszej pozycji organizacyjnej bez patrzenia na to, że ktoś nam pomoże. Jest to możliwe, m.in. poprzez nieustanne, osobiste doskonalenie pracy społecznikowskiej, bo jak powiedział jeden ze sławnych ludzi: „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach”.
    Brazylijski pisarz i poeta, Paulo Coelho napisał: „Nie jest trudno odbudować życie. Wystarczy zdać sobie sprawę, że mamy w sobie tę samą, co dotąd siłę i używać jej z korzyścią dla siebie”.

I właśnie ta siła pozwoliła wielu z nas doczekać tego Jubileuszu.

Cóż tu więcej dodać. Chyba tylko „tak trzymać” na kolejne Jubileusze.
    Dziękując Założycielom naszego Związku i tym wszystkim, którzy w ciągu trzydziestu pięciu lat angażowali się w jego działalność, jak również tym, którzy taką działalność podejmą, składamy z głębi serca płynące życzenia - osiągnięcia wymarzonych sukcesów, a na co dzień, dużo zwykłej ludzkiej życzliwości.