Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZŻWP I MON

Komplet dokumentacji dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

 

Poniżej cytujemy treść podstawy rozwiązania współpracy z naszym związkiem przytoczoną w piśmie MON (§ 15 ust. 1 pkt 2 decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. nr 12 poz. 131 z późn. zm.):


§ 15.

 

1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa  § 14, składa pisemne oświadczenie, że:
     1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
    2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
    3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
     4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)
    5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
         a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
       b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.
     2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.

 


 

 


 

 


 

 


 

INTERPELACJA POSELSKA

KATARZYNY OSOS

nr 1353

 

 

 


 

     Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

Odpowiedź

Ministra Obrony Narodowej

na odwołanie

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 


 

ODPOWIEDŹ Dyrektora

Departamentu

Zwierzchnictwa

nad Siłami Zbrojnymi

 

 


 

PISMO

Sekretarza Stanu

Zastępcy Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów

 

 


 

WNIOSEK

O PONOWNE

ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

 


 

   POSTANOWIENIE

MINISTRA

OBRONY NARODOWEJ

 

 


 

STANOWISKO

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

PISMO

KANCELARII SEJMU

GABINET

MARSZAŁKA SEJMU

 

« Powrót do listy