Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Słupsk. Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP

13 marca 2024 r., w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego. Poświęcone było podsumowaniu działalności Związku w Rejonie Słupskim w 2023 roku oraz sprawom bieżącym, w tym min.: ocenie procesu sprawozdawczego za 2023 rok, aktualnym stanie finansów Zarządu Rejonowego w Słupsku, informacji o stanie ubezpieczenia grupowego PZU Życie - ZR ZŻWP w Słupsku, wynikach działalności Sekcji Socjalno-Bytowej ZR w Słupsku oraz propozycjom kół w zakresie wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków koła. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.
    W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu, uczestniczył Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej mjr Andrzej Kowalewski, Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego mjr Marek Piaskowski, Honorowi Prezesi Kół oraz prezesi Kół, które zajęły pierwszych sześć miejsc w konkursie kół, który Zarząd Rejonowy prowadzi na szczeblu Rejonu Słupskiego.
    Ponadto jako zaproszeni goście na nasze spotkanie przybyli Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdański Pan płk Mieczysław Chudziński oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG ZŻWP płk Andrzej Niski, który był członkiem delegacji Zarządu Głównego na rozmowy z Wiceministrem Obrony Narodowej Panem Stanisławem Wziątkiem dotyczące odnowienia współpracy Związku z MON.
    Na wstępie Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer zapoznał zebranych z zagadnieniami będącymi przedmiotem obrad posiedzenia oraz sprawami, które były realizowane w ostatnim czasie oraz najbliższymi zamierzeniami jakie mają być realizowane w roku 2024.
    Wiceprezes Zarządu Rejonowego płk Jan Karaś, przedstawił informację o wynikach oceny procesu sprawozdawczego w Rejonie za rok 2023. Przypomniał ustalenia ZR w Słupsku dotyczące wykazu dokumentów jakie powinny być wykonywane na szczeblu kół (określonego w uchwale nr 6/2022 ZR ZŻWP w Słupsku z 1 czerwca 2022 r.) oraz problemach jakie ujawniły się w toku procesu sprawozdawczego, wynikających z uchybień w prowadzeniu dokumentów organizacyjno-sprawozdawczych w niektórych kołach.
    Zawarte w dorocznych sprawozdaniach kół informacje są głównym elementem analizy działalności kół i osiągniętych przez nie wyników. Ich ocena zawarta jest, w prowadzonym od kilku lat, konkursie kół na szczeblu Rejonu Słupskiego. Zgodnie z regulaminem Konkursu wyróżniane są koła, które zajęły pierwsze sześć miejsc na trzynaście kół funkcjonujących w naszym Rejonie. Za 2023 rok wyniki Konkursu Kół przedstawiają się następująco: .
     1. Koło nr 1 w Słupsku
     2. Koło nr 3 „Niebieskie Berety” w Słupsku
     3. Koło nr 5 w Ustce
     4. Koło nr 4 im. 28 SPLM w Redzikowie
     5. Koło nr 10 „Radar” w Słupsku
     6. Koło nr 12 „Lotników Morskich” w Lęborku

   Zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu wszystkie wyróżnione koła otrzymały stosowne dyplomy, a ponadto sześć pierwszych miejsc Zarząd Rejonowy nagrodził nagrodami pieniężnymi: za 1 miejsce - 800 zł, za 2 miejsce - 500 zł i za 3 miejsce - 300 zł, za miejsce od 4 do 6 po 100 zł.
     Problematykę związaną z ubezpieczeniami w PZU pod nieobecność Pełnomocniczki Prezesa ds. Ubezpieczeń Koleżanki Bożeny Waniewskiej przedstawił Prezes Zarządu Kolega Romuald Detmer. Po rewolucji w ubezpieczeniach przeprowadzonej pod koniec 2022 roku, gdzie ponad 100 osób zostało przez PZU wyłączonych z ubezpieczenia oraz przejściu na nowe zasady ubezpieczeń, akcja wprowadzania zmian została zakończona. Na dzień 8 marca 2024 r. ubezpieczonych jest 386 osób.
    Informację dotyczącą realizacji pomocy potrzebującym emerytom i rencistom w zakresie wspierania emerytów i rencistów przy sporządzaniu i przesyłaniu do WBE wniosków o zapomogi ze względu na trudną sytuację socjalną przedstawił Szef Sekcji Socjalno Zdrowotnej ZR ZŻWP w Słupsku Kolega st. chor. sztab. Stanisław Chwałkowski. Poinformował zebranych aktualnych progach dochodowych, warunkujących pozytywnie załatwienie skierowanych do WBE wniosków o zapomogi socjalne.
    Sytuację w zakresie przygotowywanych do Zarządu Głównego wnioskach o wyróżnienia zasłużonych członków Związku, pod nieobecność Specjalisty ZR ds. Odznaczeń i Wyróżnień Kolega ppłk. Janusza Kiecza omówił Sekretarz Zarządu Kolega Stanisław Kopyciński.
     Analizę w zakresie liczby i wielkości odpisów podatkowych 1,5% na Związek, jako organizację pożytku publicznego, przedstawił Jan Karaś. Ocenił, że w niektórych kołach nie ma praktycznie żadnej pracy w kierunku propagowania odpisu podatkowego na Związek. Najlepszymi wynikami w okresie trzech ostatnich lat w tym względzie mogą pochwalić się koła: koło nr: 4 - odpisów dokonało 93 osoby, koło 1 - 91 osób, koło nr 5 - 51 osób. Najsłabiej sytuacja przedstawia się w kołach: koło nr 7 - 0 osób, koło nr 11 - 3 osoby, koło nr 9 - 3 osoby. Jest potrzeba wzmożenia działalności w tym względzie, gdyż w ten sposób można pozyskać poważne środki finansowe na działalność statutową kół.
     Następnie poinformowano także zebranych o głównych zamierzeniach Zarządu Rejonowego w 2024 roku: Zawodach Sportowo-Obronnych, które odbędą się 20 kwietnia na strzelnicy KS „Gryf Słupski”, Zawodach Wędkarskich - 11 maja w Siemianicach, Uroczystym posiedzenia ZR z okazji urodzin Związku - 12 czerwca, Weekendzie Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu - 26÷28 października oraz grudniowym posiedzeniu ZR - 12 grudnia.
    W kolejnym punkcie posiedzenia Sekretarz ZR kolega Stanisław Kopyciński przedstawił do zatwierdzenia projekty uchwał ZR dotyczące dotacji finansowych udzielanych przez ZR do organizowanych Zawodów Sportowo-Obronnych oraz Zawodów Wędkarskich, powołania komisji do oceny współzawodnictwa kół oraz uchwała o wyróżnieniach za współzawodnictwo kół i konkurs kronik kół.
    W ramach dyskusji informację dotyczącą aktualnych spraw dotyczących emerytur i rent przedstawił Dyrektor WBE Pan Mieczysław Chudziński, natomiast najnowsze informacje o negocjacjach Zarządu Głównego z MON w sprawie ponownego nawiązania współpracy pomiędzy naszym Związkiem i MON przedstawił Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG ZŻWP płk Andrzej Niski.
     Głos w dyskusji zabrali również zaproszeni na posiedzenie Prezesi kół. Prezes Koła nr 10 „RADAR” Kol. Jan Odziomek zasygnalizował sprawę dotyczącą wpisaniu prawdy historycznej, która została wymazana w latach 2015÷2016,  do rejestrów naszych muzeów. Przewodniczący RSK oraz Honorowy Prezes Koła nr 2 „Czarne Berety” Kol. Marek Piaskowski i jednocześnie sekretarz Komisji ds. współzawodnictwa Kół ZR zwrócił uwagę na Regulamin Współzawodnictwa, który może budzić pewne wątpliwości w swojej treści. O wątpliwościach dotyczących Regulaminu Konkursu Kronik Kół mówił również Prezes koła nr 2 „Czarne Berety” Kol. Dariusz Iwiński, który zaproponował opracowanie Regulaminu precyzującego jego punkty.
    Na zakończenie posiedzenia Zarządu Prezes ZR Kolega Romuald Detmer wręczył wyróżnionym kołom dyplomy i nagrody pieniężne.

Tekst: Jan KARAŚ
Foto: Maciej SULIGA

 

« Powrót do listy