Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku

8 marca 2023 r., w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. Poświęcone było podsumowaniu działalności Związku w Rejonie Słupskim w 2022 roku oraz sprawom bieżącym, w tym szczególnie ocenie procesu sprawozdawczego za 2022 rok, aktualnym stanie finansów Zarządu Rejonowego w Słupsku, analizie przebiegu procesu wprowadzania zmian w systemie ubezpieczenia grupowego PZU Życie-ZR ZŻWP w Słupsku, wynikach działalności Sekcji Socjalno-Zdrowotno-Bytowej ZR w Słupsku oraz propozycjom Kół w zakresie wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Koła.
     Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald  Detmer.

    W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu, uczestniczył Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej mjr Andrzej Kowalewski, Pan kmdr Tadeusz Konopacki - weteran II wojny światowej - członek Koła nr 5 w Ustce, prezes honorowy Koła nr 1 kol. st. chor. sztab. Józef Wróblewski oraz prezesi Kół, które zajęły pierwszych sześć miejsc w współzawodnictwie Kół za rok 2022, które Zarząd Rejonowy prowadzi na szczeblu Rejonu Słupskiego.
     Na wstępie Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer zapoznał zebranych z zagadnieniami będącymi przedmiotem obrad posiedzenia. Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.
     Wiceprezes Zarządu Rejonowego płk Jan Karaś, przedstawił informację o wynikach oceny procesu sprawozdawczego w Rejonie za rok 2022. Przypomniał ustalenia ZR w Słupsku dotyczące wykazu dokumentów jakie powinny być wykonywane na szczeblu Kół (określonego w uchwale nr 6/2022 ZR ZŻWP w Słupsku z 1 czerwca 2022 r.) oraz problemach jakie ujawniły się w toku procesu sprawozdawczego, wynikających z uchybień w prowadzeniu dokumentów organizacyjno-sprawozdawczych w niektórych Kołach.
    Na zakończenie swojego wystąpienia płk Jan Karaś przedstawił wyniki Współzawodnictwa Kół za rok 2022 w Rejonie Słupskim, i tak na 13 Kół będących w strukturze Rejonu Słupskiego, pierwsze sześć miejsc zajęły Koła:
     1. I miejsce Koło nr 3 „Niebieskie Berety” w Słupsku.
     2. II miejsce Koło nr 4 im. 28 SPLM w Redzikowie.
     3. III miejsce  Złocienieckie Koło nr 13 w Złocieńcu.
     4. IV miejsce Koło nr 1 w Słupsku.
     5. V miejsce Koło nr 12 „Lotników Morskich” w Lęborku.
     6. VI miejsce Koło nr 6 im. mjr. H. Sucharskiego w Lęborku.
  Zgodnie z postanowieniami regulaminu Wspólzawodnictwa wszystkie wyróżnione koła otrzymały stosowne dyplomy, a ponadto trzy pierwsze miejsca nagrodzono nagrodami pieniężnymi: za 1 miejsce - 500 zł, za 2 miejsce - 300 zł i za 3 miejsce - 200 zł.

  Problematykę związaną z ubezpieczeniem grupowym „PZU-Życie” przedstawiła Pełnomocniczka Prezesa ds. Ubezpieczeń Koleżanka Bożena Waniewska. Po rewolucji w ubezpieczeniach przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku, gdzie ponad 100 osób zostało przez PZU wyłączonych z ubezpieczenia oraz przejściu na nowe zasady ubezpieczeń, akcja wprowadzania zmian dobiegła w zasadzie końca.
    Na dzień 8 marca 2023 r. ubezpieczonych jest 387 osób, co oznacza że ZR ZŻWP wypełnia wymagania stawiane w tym względzie przez PZU.
   Aktualny stan finansów ZR oraz realizację preliminarza przedstawiła koleżanka skarbnik Elżbieta  Szokalska, która oznajmiła, że kondycja finansowa ZR jest na tą chwilę dobra i stabilna mimo, że wydatki rosną w wielkim tempie.
    Informację dotyczącą realizacji pomocy potrzebującym emerytom i rencistom w zakresie  ich wspierania  przy sporzadzaniu i przesyłaniu do WBE wniosków o zapomogi ze względu na trudną sytuację socjalną przedstawił Szef Sekcji Socjalno-Zdrowotno-Bytowej ZR ZŻWP Kolega st. chor. sztab. Zbysław Konewko. Poinformował zebranych, że w ubiegłym roku pomocą objętych było 160 rodzin i 46 wdów, udzielono około 600 porad w zakresie przygotowywania wniosków o zapomogi oraz kompletowania dokumentów do tych wniosków. W sumie w ubiegłym roku, przez naszą Sekcję, przeszło pozytywnie załatwionych wniosków o zapomogę do WBE Gdańsk na kwotę około 0,5 mln zł.
    Kolega Zbysław Konewko zapoznał również z informacjami dotyczącymi aktualnych progów dochodowych, warunkujących pozytywnie załatwienie skierowanych do WBE wniosków o zapomogi socjalne.
    Sytuację w zakresie przygotowywanych do Zarządu Głównego wnioskach o wyróżnienia zasłużonych członków Związku omówił Specjalista ZR ds. Odznaczeń i Wyróżnień Kolega ppłk Janusz Kiecz. Na razie zostały przygotowane wnioski z ramienia Zarządu Rejonowego oraz z czterech Kół, które przesłały swoje propozycje do ZR w terminie. Koła, które nie przysłały swoich wniosków w ustalonym terminie mogą to zrobić do 15 kwietnia 2023 r., będą one rozpatrzone w drugiej turze. Kolega Janusz Kiecz zapoznał też zebranych z ustaleniami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), w tym zwrócił szczególną uwagę na przepisy, które powinny być bezwzględnie stosowane na szczeblu ZR i poszczegółnych kół.
     Prezes Zarządu Rejonowego Kolega Romuald Detmer przedstawił ponadto:
    - informację w zakresie starań ZG w sprawie należnej żolnierzom wojskowej asysty honorowej przy ich pogrzebach. ZG występował w tej sprawie pisma do Ministra ON, Prezydenta RP - wszystkie te wystąpienia spotkały się z negatywnymi odpowiedziami,
     - poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował również pismo 10 grudnia 2022 r.  w tym temacie do Ministra ON, Przewodniczącego Sejmowej Komisji ON oraz do Przewodniczącego Senackiej Komisji ON. Odpowiedź od Ministra ON negatywna;
   - ponadto Klub Generałów i Admirałów też wystosował bardzo profesjonalne pismo w sprawie przydziału Wojskowej Asysty Honorowej dla byłych żołnierzy w przypadku  pochówku. Odpowiedzi jak na razie brak.
    - poinformował zebranych o koncetach WZW „Wiarusy”, które odbyły się w Teatrze „Rondo” z okazji 55 rocznicy istnienia, 35 lat na scwenie oraz 15 urodzin po reaktywacji,
   - oznajmił, że po raz pierwszy w historii słupskiego Związku ZŻWP wpisani zostaliśmy na Listę Partnerów Miasta Słupska. Z tego tytułu członkowie Związku zamieszkujący w Słupsku mają możliwość korzystania z Parku Wodnego w Słupsku „Trzy Fale” po bardzo niskich cenach. Sprawa wymaga jeszcze załatwienia formalności organizacyjno-finansowych.
   - podkreślił, że słupski Związek ma wielkie problemy w zakresie pozyskania nowych ludzi do pracy w Zarządzie Rejonowym oraz w Kołach. Prawie w ogole brak chętnych do wykonywania funkcji skarbnika.
   Następnie kolega sekretarz ZR kol. st. chor. Stanisław Kopyciński odczytał Uchwałę ZR odnośnie wyróżnień Kół   z zakresu współzawodnictwa za rok 2022.
   W trakcie debaty głos zabrał także nasz gość z Ustki, Kolega kmdr Tadeusz Konopacki, który na początku wręczył Przezesowi Zarządu swoją osobistą pamiątkę w formie obrazu zawierającego informacje, że jest on wyróżnionym członkiem ZŻWP jak i Związku Sybiraków. Następnie Kolega Tadeusz przedstawił swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej, tułaczki po Syberii, ewakuacji do Iranu i Afryki Południowej, a także wspomnienia ze służby wojskowej. Zebrani z ciekawością wysłuchali wspomnień naszego starszego Kolegi i nagrodzili jego wystąpienie okalaskami.
    Kol. kpt. Sławomir Waniewski - Wiceprezes ZR  przedstawił temat organizacji spotkania integracyjnego na bazie „Leśnego Kota” z udziałem Uniwersytetu  III Wieku  połączone z koncertem Wiarusów.
    Na zakończenie posiedzenia ZR Prezes kol. Romuald Detmer wręczył wyróżnionym kołom dyplomy i nagrody pieniężne, a jako, że w dniu posiedzenia Zarządu przypadał „Dzień Kobiet” paniom uczestniczącym w posiedzeniu wręczono kwiaty z okolicznościowymi życzeniami. Na koniec wszyscy stanęli do współnej pamiątkowej fotografii.

                    płk Jan KARAŚ - Wiceprezes ZR ZŻWP
Foto: Maciej SULIGA

 

« Powrót do listy