Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

W Słupsku podsumowano rok 2022

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń ZR ZZWP w dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Rejonowego z udziałem prezesów Kół, członków RKR pod przewodnictwem kol. Andrzeja Kowalewskiego i RSK pod dowództwem kol. Marka Piaskowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli także prezesi honorowi Kół w osobach: kol. Józef Wróblewski, kol. Marek Piaskowski i kol. Zbigniew Szymański.               
    Posiedzenie prowadził Romuald Detmer - prezes ZR. Po przywitaniu uczestników posiedzenia ZR uroczyście odegrano i odśpiewano  Hymn Państwowy i Związkowy. Prowadzący przedstawił porządek posiedzenia, a następnie jednogłośnie przyjęto porządek do realizacji. Jako pierwszy zabrał głos prezes ZR, który przedstawił aktualną sytuację w Związku jak i w ZR, a ponadto przedstawił realizację Planu zamierzeń z 2022 roku. Zapoznał uczestników posiedzenia z Uchwałą XII Zjazdu ZG i XI Zjazdu ZR.
    Kol. Zbysław Konewko zapoznał zebranych z zadaniami jakie zostały wykonane przez sekcję socjalno-zdrowotno-bytową ZR w 2022 r. m.in. skompletowano 490 wniosków. Ponadto skompletowano 7 wniosków i przesłano do FPEiRW.
    Następnie głos zabrał kol. Janusz Kiecz, który zapoznał z zasadami  nadawania odznaczeń i orderów oraz podał informację jak to wygląda na naszym podwórku.
    Kol. Bożena Waniewska - pełnomocnik prezesa ds. „ubezpieczenia grupowego” omówiła nowe formy rewolucyjne, jakie obowiązują od 1 stycznia 2022 r. w „ubezpieczeniu grupowym PZU-Życie - ZR ZŻWP”.
   Kol. Sławomir Waniewski - II wiceprezes ZR zapoznał z formami współpracy ZR z samorządami, organizacjami pozarządowymi, senioralnymi i stowarzyszeniami, zrzeszeniami, związkami  mundurowymi oraz szkołami.
    Kol. Andrzej Kowalewski - przewodniczący RKR przedstawił w imieniu kol. skarbnik aktualny stan finansowy ZR oraz Plan finansowy (preliminarz) na rok 2023. Ponadto poinformował, że ZR wpłacił na pomoc Ukrainie kwotę 3.026,00 zł w tym Koło nr 1 - 1.376,00 zl, Koło nr 3 „niebieskie berety - 800,00 zł oraz uczestnicy spotkania integracyjnego Jarosławiec 2022 - 850,00 zł.
    Kol. Jan Karaś - I wiceprezes w dokładny wręcz precyzyjny sposób przedstawił jak należy wykonać sprawozdania ewidencyjne, statystyczne, finansowe, GUS - owskie w Kołach za 2022 rok w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.
   Kol. Stanisław Kopyciński - sekretarz ZR przedstawił pięć uchwał do zatwierdzenia. ZR jednomyślnie wszystkie  uchwały przegłosował z jednym głosem wstrzymującym.
   W ostatnim punkcie dyskusja jako pierwszy głos zabrał kol. Henryk Budzyński - sekretarz Generalny ZG, a ponadto prezes ZR zapoznał z tezami do dyskusji przedstawionymi przez  kolegę prezesa Złocienieckiego Koła nr 13 i tak:
   1. Należy zorganizować przez ZR dyskusję na temat uchwał programowych XI Zjazdu ZR  i XII Zjazdu ZG;
   2. Udzielić szerokiej informacji na temat aktualnego naliczania składek członkowskich;
   3. Udzielić odpowiedzi dlaczego nie było dyskusji na etapie przygotowania do Zjazdów;
   4. Co zrobić i jak działać, jak motywować, aby członkostwo w Kołach było dla jego członków atrakcyjne, aby przyciągało młodych ludzi kończących służbę w WP;
   5. Ograniczyć i to znacznie dokumentację Koła;
   6. Zamierzenia na rok następny powinny wpłynąć do Kół nieco wcześniej, ponieważ dziś w planowaniu wygląda to tak 2/3 czasu ma przełożony, a 1/3 podwładny, a statut powinien być w pełni przestrzegany;
   7. Czy Koło może występować o dotację na realizację zadań tzw. publicznych na obszarze swego działania (gmina, miasto, powiat);
   8. Musi w Związku obowiązywać zasada, że na każde pismo, wniosek, petycje musi być udzielona odpowiedź, ponadto należy odróżniać korespondencje od tzw. beletrystyki;
   9. Dobrze przyjęła się uchwała ZG ZŻWP i FPEiRW odnośnie „uśmiechu pod choinkę”, ale obowiązująca ilość dokumentacji budzi wątpliwości wielkie;
   10. Utworzyć obieg informacji i udostępnić obowiązujące przepisy aby Koła miały dostęp na bieżąco;
   11. Koszt naszej Związkowej gazety 120,00 zł/rok oraz jej treści nie są wystarczająco interesujące.
   Prezes ZR podziękował kol. Wiesiowi za przesłane tezy do dyskusji i oświadczył, że tymi zagadnieniami zajmie się prezydium ZR na swym posiedzeniu w  styczniu i kol. prezes Koła otrzyma odpowiedź, a ponadto tą odpowiedź otrzymają wszyscy prezesi Kół.
    Druga część ta uroczysta (wigilijna) kontynuacja posiedzenia ZR rozpoczęła się o godz. 13.00, na którą przybyli zaproszeni goście w osobach, których prezes ZR  serdecznie przywitał:
     Pan Zbigniew Konwiński - poseł na Sejm RP
     Pani Beata Chrzanowska - przewodnicząca Rady Miasta
     Kol. mjr Jerzy Janiak - reprezentował Panią Prezydent  Słupska
     Pani Beata Macedońska - dyrektor SCOPiES wraz z pracownicami
     Pan płk Mieczysław Chudziński - dyrektor WBE
     Kol. płk Henryk Budzyński - sekretarz generalny ZG ZŻWP
     Pani Ewa Broda oraz Pan płk Wiesław - Fundacja VALKYRIA
     Pani Katarzyna Kozłowska - kierownik Klubu Wojskowego
    Kol. st. chor. sztab. Ryszard Kuras - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 28splm
     Pan Jan Reichert - słupski biznesmen
     Pan Tadeusz Bruzda - szef słupskiego NOT-u
     Kol. płk Franciszek Klimczuk - przyjaciel słupskiego Związku
     Pan ks. por. Arnold  Zimnicki - kapelan garnizonowy

     Następnie wręczono wyróżnienia i tak:
     - Kol. kpt. Tomasz Cios - odznaczony  Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP;
     - Pan Jan Reichert - Odznaką Honorową ZŻWP oraz Podziękowaniem  prezesa ZR;
   - Prezes Koła nr 12 „lotników morskich” - Lębork;  Koła nr 6 „im. mjr. Sucharskiego - Lębork; Koła nr 3 „niebieskie berety” - Słupsk wyróżnieni zostali dyplomami i nagrodami pieniężnymi za uzyskanie I, II oraz III miejsca w konkursie kronik Kół.
     - Pani Mirosława Kwiatkowska - podziękowanie;
     - Pan Edward Gąciarz - podziękowanie;
     - Pan Romuald Mielniczuk - podziękowanie.
    Prezes złożył wszystkim  serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 roku.
    Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY odśpiewały dwie Kolendy „Gdy się Chrystus rodzi” i „ Cicha noc”
    Słowo Boże wygłosił  ks. kapelan  por. Arnold Zimnicki.
   Prezes ZR ZŻWP zaprosił wszystkich uczestników tego ważnego i dostojnego spotkania na smaczną wieczerzę wigilijną w wydaniu mistrza patelni Pana Adamskiego.

Prezes ZR ZŻWP - Romuald DETMER
Foto: Maciej SULGA

 

« Powrót do listy