Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP XI KADENCJI

W dniu 27 września 2022 r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Jan Żmijewski.

   Na wstępie obrad odśpiewano Hymn ZŻWP oraz uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie naszych koleżanek i kolegów związkowych.    
    Porządek posiedzenia obejmował:
   1. Sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego z realizacji zadań po XII Krajowym Zjeździe Delegatów.
   2. Przyjęcie Ramowego planu Zamierzeń Zarządu Głównego na 2023 r.
   3. Przyjęcie Regulaminu działania Zarządu Głównego.
   4. Informacja o sytuacji finansowej Związku.
   5. Przyjęcie planu przychodów i wydatków oraz budżetu.
   6. Podjęcie uchwały o opłacaniu składki członkowskiej.
   7. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w składzie Prezydium Zarządu Głównego.
   8. Wnioski i propozycje.
   Dodatkowym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji Zarządu Spółki GWIR Sp. z o.o., która dotyczyła aktualnych problemów stojących przed spółką w 2023 r.
  W pierwszym punkcie obrad, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP z realizacji zadań po XII Krajowym Zjeździe Delegatów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
   Następnie, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego płk Henryk Budzyński przedstawił, a także omówił Ramowy plan Zamierzeń Zarządu Głównego na 2023 r. oraz znowelizowany Regulamin działania Zarządu Głównego ZŻWP.
   Po wielowątkowej i bardzo merytorycznej dyskusji podjęto uchwały o przyjęciu w/w dokumentów.
   W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprezes ds. ekonomicznych - skarbnik płk Adam Spychalski przedstawił informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Na bazie tej informacji oraz po niezwykle szczegółowej dyskusji przyjęto uchwały dotyczące Planu przychodów i wydatków oraz budżetu na 2023 r., a także wysokości składki członkowskiej w 2023 r.
   Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Prezydium Zarządu Głównego o 2 osoby, wiceprezesa Zarządu Głównego oraz członka Prezydium. Wiceprezesem Zarządu Głównego ZG oraz członkiem Prezydium został wybrany płk Andrzej Krysiak - wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach, a członkiem Prezydium płk Jerzy Włosiński - prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
   Następnie, Prezes Zarządu spółki GWIR Sp. z o.o. płk Henryk Budzyński przedstawił informację Zarządu Spółki, która dotyczyła aktualnych problemów stojących przed nią w 2023 r.
    W dyskusji głównym tematem była nowelizacja zasad prenumeraty i stałej ceny czasopisma bez uwzględniania ilości zaprenumerowanego czasopisma. Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP zaproponowało zwiększenie ilości imiennych, indywidualnych zamówień od członków Zarządów, jako dających przykład pozostałym członkom ZŻWP.
   Ze względu na obecną sytuację oraz ciągle rosnące ceny: papieru, składu, druku oraz dystrybucji czasopisma należy liczyć się z ujednoliceniem ceny za 1 egzemplarz do wysokości 10 zł, a w przyszłości nawet do 12 zł.
   Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu spółki GWIR Sp. z o.o.
   Ostatnim punktem posiedzenia było podjęcie uchwały o odwołaniu gen. bryg. Mirosława Siedleckiego ze składu Rady Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, który złożył indywidualną prośbę o zwolnienie go z pełnienia tych obowiązków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

« Powrót do listy