Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ICH RODZIN

 

Przedstawiamy zaktualizowaną dokumentację dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105). (Stan na dzień 30 kwietnia 2018 r.).

 


 


 


 


 

Ocena skutków regulacji

zawartych w rządowym

projekcie ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu

emerytalnym żołnierzy

zawodowych i ich rodzin

(druk sejmowy nr 1105)

 

Poniżej przedstawiamy ocenę Biura Analiz Sejmowych jako plik .pdf.

 


 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie oceny Biura Analiz Sejmowych (str. 6) jako plik .pdf. 


 

PETYCJA PREZYDIUM

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO MARSZAŁKA SEJMU

MARKA KUCHCIŃSKIEGO

 


 


 

L I S T

byłych ministrów

obrony narodowej

do

Marszałka Sejmu

 


 

Źródło: http://bronislawkomorowski.org/2016/12/list-bylych-ministrow-obrony-marszalka-sejmu-rp/ 

Piotr KOŁODZIEJCZYK

wiceadmirał w st. spocz.

Minister

Obrony Narodowej

w latach

1990÷1991

i 1993÷1994

 

Szanowni Koledzy,

W związku z faktem, iż pod listem wystosowanym w dniu 8 grudnia br. przez byłych ministrów ON do Marszałka Sejmu RP zabrakło mojego podpisu oświadczam, że stało się to bez mojej wiedzy i woli.

Pragnę z całą mocą podkreślić swoją pełną solidarność ze stanowiskiem Prezydium ZG ZŻWP, czemu gotów jestem dać dowód słowem i czynem.

Łączę wyrazy należnego szacunku oraz serdeczne pozdrowienia,

Piotr KOŁODZIEJCZYK
     wiceadmirał w st. spocz.

 


 

S T A N O W I S K O

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

wobec projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

 

W godzinach popołudniowych 2 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę na rzecz „totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz z Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z projektu ustawy nie wynika kto jest jej autorem, czyżby był on sierotą? Został przygotowany w tajemnicy z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Wbrew twierdzeniu autorów ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu nie został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Nie można go znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. ani we wcześniejszych.  Mimo tych naruszeń prawa w dniu 2 grudnia br. został on podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu. Pani Premier nie zna ani projektu ustawy, ani jego uzasadnienia. W piśmie przewodnim przy którym przesyła projekt ustawy do Sejmu pisze, że ”w załączeniu przedstawia opinię dotyczącą zgodności proponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej”. Treść uzasadnienia mówi natomiast, że „zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej”.

Analiza projektu ustawy wskazuje na zwykłe niechlujstwo w pracach nad nim. Nie zawiera on definicji „państwa totalitarnego”. Autorzy projektu ustawy nie zauważają, że w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin jest jednakowa dla wszystkich żołnierzy. Zasady obliczania wysokości emerytur wojskowej są jednakowe dla każdego żołnierza, a jej wysokość zależy od uposażenia pobieranego w ostatnim miesiącu pełnienia służby. Wyjątek stanowią żołnierze powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Jakie więc przywileje mają oni na myśli. Nie wyjaśniają, dlaczego żołnierze pełnili służbę „na rzecz państwa totalitarnego” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. a funkcjonariusze pobierający emerytury policyjne w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że projekt ustawy narusza zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza art. 2. Autorzy ustawy nie przestrzegają wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (sprawa K 6/09). Nie wyjaśniają, dlaczego dzielą żołnierzy pełniących służbę po 1990 r., w wolnej Polsce, na żołnierzy „gorszego sortu”, którym należy drastycznie ograniczyć uprawnienia emerytalne oraz na lepszych, których ustawa pomija. Żołnierze „gorszego sortu” potrzebni są, gdy zachodzi potrzeba pochwalić się wysiłkiem naszego kraju w misjach pokojowych. Twórcy ustawy zapominają o rodzinach żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju obcinając im renty rodzinne.  Nie pamiętają o zasługach żołnierzy przy wprowadzeniu naszego kraju do NATO. Świadomie wprowadzają się w błąd społeczeństwo poprzez określenie „specjalne przywileje emerytalne”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych.

Prezydium Zarządu Głównego zwraca uwagę, że pozostali emeryci i renciści wojskowi, a także żołnierze pełniący obecnie zawodową służbę wojskową nie mogą czuć się bezpiecznie. Pojawiły się już żądania polityków, aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych. Żołnierzom zawodowym ich polityczny przełożony wskazał już, że to nie oni są prawdziwymi patriotami gotowymi bronić Ojczyzny, że to nie oni stanowią elitę armii. Przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, na co wskazują liczni ekonomiści, system zaopatrzenia emerytalnego ich obejmujący może ulec zmianie.

Prezydium przypomina, że w dniu 5 lutego br. ówczesny Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej - Rzecznik Prasowy Bartłomiej Misiewicz, w trakcie spotkania Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował, że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

Prezydium Zarządu Głównego stwierdza, że projektodawcą kierują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych. Gdy brak pieniędzy na realizację rozdętych programów wyborczych najłatwiej sięgnąć po emerytury, tym bardziej, że towarzyszące temu hasła populistyczne znajdują wielu zwolenników. Nie zauważają, że projekt jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż w jednym miejscu prezentuje zasady procentowe obliczania wysokości emerytur, a w innym określa maksymalną jej wysokość bez względu na te obliczenia.

Autorzy projektu ustawy stawiają się ponad prawem. Nie są i nie chcą być uczestnikami procesów demokratycznych zawarowanych w Konstytucji RP. Bezkrytycznie akceptują dążenia IPN do objęcia zakresem jego działania coraz większej grupy obywateli.  Mając to na uwadze Prezydium rekomenduje twórcom ustawy zapoznanie się i traktowanie jako niedoścignionego wzorca treści art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46).

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, przy tworzeniu której naruszono tak wiele przepisów. Pamiętajmy wszyscy o słowach Juliana Tuwima, który w wierszu „Modlitwa 2” prosi Boga „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP


 

Reakcje parlamentarzystów

na otrzymane

S T A N O W I S K O

Prezydium Zarządu Głównego

ZŻWP

wobec projektu ustawy

o zmianie ustawy

o zaopatrzeniu emerytalnym

żołnierzy zawodowych

oraz ich rodzin

 


 

Paulina HENNIG-KLOSKA

Poseł na Sejm

Nowoczesna

 

Wielokrotnie Nowoczesna Ryszarda Petru podkreślała, że Państwo prawa (jakim jest RP) u swych podwalin powinno mieć przestrzeganie powszechnych zasad, a jedna z nich i to priorytetową jest stwierdzenie, że nie można stosować „odpowiedzialności zbiorowej” oraz to, że każdy casus prawny wymaga indywidualnej oceny uprawnionego organu - co w konstrukcji prawnej przyjętej w RP i Konstytucji oznacza, że uprawnionym do orzekania w takich indywidualnych sprawach są Sądy Powszechne jako niezawisły organ tzw. „trzeciej władzy państwa”. Od momentu gdy ukazały się „przecieki” dot. projektu tejże ustawy, zarówno Pani Poseł jak i całe ugrupowanie polityczne które reprezentuje tzn. Partia Polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru stoi na stanowisku, że projekt który obecnie forsowany jest przez tzw. „kręgi rządowe” i zbliżone do PiS-u, jest wyrazem nieprzemyślanego działania noszącego znamiona „zemsty”.
    Takie stanowisko Pani Poseł przedstawiała już wielokrotnie zarówno w Sejmie jak i w mediach oraz na wszystkich spotkaniach na które jest zapraszana a gdzie podnoszony jest ten temat.
     W obecnym kształcie i założeniach projekt o którym Państwo piszecie nie jest dla nas do przyjęcia i jeśli nie zostaną wprowadzone do niego zapisy umożliwiające indywidualne rozpatrzenie poszczególnych przypadków oraz możliwość ich oceny przez niezawisły Sąd - nie uzyska on poparcia z naszej strony.
   Proszę o poinformowanie o naszym stanowisku ZG ZŻWP jak i wszystkich Waszych członków.
    Jednocześnie pragnę poinformować, że zarówno Pani Poseł jak i Zarządy Kół Nowoczesna Ryszarda Petru w Wielkopolsce (gdyż te okręgi wyborcze reprezentuje) dostrzegają nadchodzącą tragedię życiową która wraz z wprowadzeniem tej „ustawy” grozi setkom tysięcy „bogu ducha winnym” osobom i z wszystkich sił będziemy temu przeciwdziałać.
   W OW 37 (Gnieźnieńsko-Konińskim) jest tych osób tysiące we wszystkich organizacjach zrzeszających osoby służące Dobru Polski w różnych mundurach i pozostajemy otwarci na szeroką współpracę z Waszym środowiskiem i zapraszamy.

Z poważaniem

Piotr Szczepański
    asystent Poseł na Sejm RP
     Pauliny Hennig-Kloska


 

Janusz SANOCKI

Poseł na Sejm

Niezrzeszony

 

W pełni popieram Wasze stanowisko ws. emerytur. Uważam - co prawda - że system emerytalny w całości powinien w Polsce być zmieniony, przywileje zweryfikowane i ograniczone, ale kluczem do tego nie mogą być kryteria polityczne, a tak jest w obecnym projekcie ustawy.
     Zaznaczam, że jestem byłym internowanym, więźniem politycznym z okresu PRL.
     Upoważniam Panów do opublikowania mojego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

Janusz Sanocki
      poseł na Sejm RP
     Niezrzeszony

 


 

RZĄDOWY PROJEKT

USTAWY O ZMIANIE USTAWY

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ORAZ ICH RODZIN

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Ministrów wniosła do Sejmu RP „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”.

Projekt dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku na tym etapie, Marszałek Sejmu skierował do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekt ustawy, co do której istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczna z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może także skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia  prawa  (Dz.  U.  poz.  1414,  z  późn.  zm.)  projekt  został  udostępniony w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  Rządowego  Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy w wersji .pdf

 

« Powrót do listy