Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (261) 87 24 69 do 74
fax./tel. +48 (261) 87 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

Generał dywizji Adam RĘBACZ

odszedł na „wieczną wartę”

 

 

 


 

 


 

   OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

W wyniku transformacji ustrojowej w naszym kraju powstało polskie demokratyczne państwo prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku powstała w wyniku kompromisu między ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, po konsultacjach z władzami kościelnymi  i po ogólnonarodowym referendum. Odwołuje się ona do idei liberalnych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych oraz patriotyczno-narodowych. Gwarantuje poszanowanie powszechnie uznawanych praw i wolności obywateli.
   Dynamiczne zmiany zachodzące w wielu dziedzinach w naszym kraju po ostatnich wyborach parlamentarnych, przykuwają uwagę i są przedmiotem dyskusji  wśród polskiego społeczeństwa, w tym także członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głoszonym racjom towarzyszą narastające konflikty wychodzące coraz częściej poza siedziby instytucji państwowych i sale parlamentarnych debat. Wystąpienia publiczne polityków są okazją do prezentowania przez nich różnorodnych opinii i argumentów. Swoją retoryką często wykraczają one poza dopuszczalne ramy kultury i przyzwoitości. Populistyczne hasła mają porwać społeczeństwo do walki o wyeliminowanie z życia publicznego tych, którzy w przeszłości służyli celom i ideałom uznawanym obecnie za co najmniej niesłuszne. Odnosi się wrażenie, że używane argumenty połączone ze zniewagami kierowane są także pod adresem żołnierzy, którzy w przeszłości najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie Ojczyźnie, doświadczyli okrucieństwa wojny i wojennej tułaczki, odbudowywali, kraj ze zniszczeń wojennych, budowali zręby polskiej państwowości w warunkach narzuconych z zewnątrz, tworzyli kształt Wojska Polskiego i pracowali na rzecz społeczeństwa. Nie sprzyja to budowie wspólnoty narodowej o co często apeluje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, lecz do kolejnych podziałów społeczeństwa. Godzi w dobrze pojęty interes naszego państwa i życie publiczne jego obywateli.
    Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zarówno w swoim Statucie jak i w uchwałach programowych kolejnych Zjazdów Delegatów zawsze przestrzegał zasady silnej więzi wojska z Narodem. Jego członkowie uważają nadal, że wojsko jest atrybutem suwerenności państwa i ze swej natury powinno być propaństwowe oraz lojalne wobec Narodu, któremu wiernie i godnie powinno służyć.
     W stosunku do swoich członków Związek nasz pełni przede wszystkim funkcję integracyjną. Skupiając w swych szeregach byłych żołnierzy daje poczucie więzi i współuczestnictwa w działaniach na rzecz obrony ich ideałów oraz uprawnień zdobytych po trudach służby, a także prawa do godnego życia. W codziennej działalności łączą nas ścisłe więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz lokalnymi władzami samorządowymi. Ma to podstawowe znaczenie dla integracji naszych związkowych środowisk z żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz ze społecznościami lokalnymi. Współpraca z wojskiem, to wspomaganie przez nie niektórych dziedzin działalności związkowej, a zarazem podejmowanie działań przez jednostki organizacyjne Związku na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa państwa.
    Członków naszego Związku cieszy postępująca profesjonalizacja Wojska Polskiego i jego modernizacja techniczna. Nie wszystko jednak nas zadawala. Niepokój budzi zwłaszcza niezwykle skomplikowana organizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju i ewentualnej wojny, stan szkolenia rezerw osobowych oraz niejasne koncepcje Obrony Terytorialnej. Istotną rolę w procesie niezbędnych zmian w tych dziedzinach powinien odgrywać nasz Związek, chociażby poprzez włączenie naszych przedstawicieli posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do prac koncepcyjnych związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa.
     Wciąż aktualnym zadaniem statutowym Związku jest obrona godności i honoru wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, dbałość o ich dobre imię, o poszanowanie żołnierskiego munduru. Dokładamy  wszelkich starań, aby Związek był powszechnie uznawanym za rzecznika interesów i obrońcę praw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz ich rodzin. Działania naszej organizacji były, są i będą skierowane przeciw szkalowaniu żołnierskiej godności, nieposzanowaniu munduru i żołnierskiego honoru. Dawaliśmy temu wielokrotnie wyraz w formie kierowanych do władz petycji, czy publikowanych stanowisk, licznych polemik na łamach prasy wojskowej i cywilnej oraz wypowiedzi naszych członków w środkach masowego przekazu. Ważnym elementem naszego działania pozostaje obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych naszych środowisk.
     Najważniejszym problemem, na rozwiązanie którego oczekują liczne  grupy emerytów i rencistów wojskowych jest korzystna dla nich zmiana dotychczasowego systemu waloryzacji i rewaloryzacji świadczeń oraz likwidacja emerytur tzw. „starego portfela”. Niestety, podejmowane do tej pory działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawiciele kierownictwa resortu obrony narodowej oraz parlamentarzyści pozostawali głusi na nasze prośby, petycje i wnioski.
     Zmiany jakie niesie ze sobą nowa sytuacja polityczna w naszym kraju będą miały wpływ na warunki życia każdego z nas, a także na całokształt funkcjonowania naszego Związku w podstawowych dziedzinach jego działalności. W związku z tym niezbędne jest ożywienie współpracy naszych struktur organizacyjnych na każdym poziomie ze stowarzyszeniami, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych porozumień.
     Zdajemy sobie sprawę z faktu, że tworzenie prawa oraz jego nowelizacja jest domeną Sejmu i Senatu, przy poszanowaniu zasady nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Związek nasz jest legalną organizacja pozarządową i ma prawo oraz obowiązek działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie. Niezmienne pozostają cele statutowe naszego stowarzyszenia. Dlatego też działania jednostek organizacyjnych Związku w obecnej sytuacji powinny być skupione na:
     1) organizowaniu spotkań środowiskowych z parlamentarzystami, w ramach których prezentować należy nasze racje dotyczące zwłaszcza równego traktowania ofiary krwi i życia żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej i na terenie kraju, poszanowania praw nabytych i zapewnienia opieki socjalno-zdrowotnej należnej kombatantom, emerytom i rencistom wojskowym, umotywowane merytorycznie oraz przy zachowaniu statutowej zasady neutralności partyjnej i tolerancji światopoglądowej,
     2) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa poprzez aktywne uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych,
       3) zacieśnianie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego oraz tworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszego Związku.
     Komunikowanie się z władzami i prowadzenie merytorycznych negocjacji niezależnie od naturalnych różnic w poglądach na liczne kwestie życia państwowego i społecznego będziemy traktować jako zasadę obowiązującą w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów dotyczących naszych środowisk.

  Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego


Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

 


 

   1 % podatku 

na rzecz

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

- organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP

 


 

Pamiętajcie !!!


Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

 

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 


 


 

KOMUNIKAT

 

 Szanowni Państwo!!!

W związku z planowanym wydaniem w bieżącym roku „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na 2016 r. prosimy o zgłaszanie zamówień do redakcji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
   Wydanie kompendium uzależnione jest od ilości zgłoszeń. Aby utrzymać dotychczasową cenę 11 zł. musi być co najmniej 500 zgłoszeń.

WYDAWCA

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2016 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2016 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2016"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

 Umowa patronacka