Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267


 

PISMO DO

PRZEWODNICZĄCEGO

OBYWATELSKIEGO

KOMITETU INICJATYWY

USTAWODAWCZEJ

FSSM RP

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Informujemy, że Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przesłał pismo do Przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP, w którym   zapowiedział skierowanie do pierwszego czytania przygotowanego przez  Komitet projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 


 


 

DZIAŁANIE GODNE

NAŚLADOWANIA

 

 

W ostatnim okresie naszej działalności związkowej, jakże trudnej i skomplikowanej daje się zauważyć, że wielu naszych członków nie wytrzymuje tempa zachodzących zmian w Polsce, nie widzi lub nie chce widzieć konieczności korekt stylów i metod pracy związkowej i normalnie opuszcza nasze szeregi.    
    Każdy kto obecnie wykazuje się jednak obywatelską i żołnierską postawą oraz dynamicznym działaniem, w wyniku której poszerzają się nasze związkowe szeregi, zasługuje na nasze szczególne uznanie, a tym samym fakt ten nie może zostać niezauważony.
    Mając powyższe na uwadze, z wielką radością zawiadamiamy, że na początku IV kwartału 2017 r. powstało w Lesku Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Weteranów i Pionierów Ziemi Leskiej, które zostało włączone w strukturę organizacyjną Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sanoku.
    Prezesem Koła został wybrany kol. st. kpr. Ryszard Owsiany, znany leski społecznik, człowiek renesansu o wielu zainteresowaniach i niespożytej aktywności.
    Należy także podkreślić, że członkowie Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP udzielali bardzo profesjonalną pomoc na etapie powstawania Koła, w tym głównie poprzez uproszczenie procedur oraz pełną akceptację dodatkowego profilu działalności Koła. Dotyczyć ona będzie roli pionierów przybyłych na ziemię leską po 1944 r. w celu jej zagospodarowania.
     W planach zamierzeń Koła na 2018 r. znalazło się 12 pozycji, w tym głównie:
    - udokumentowanie budowy dwóch zapór wodnych w Myczkowcach i Solinie;
    - udokumentowanie budowy Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor” i Ośrodka Ogólnego „Polańczyk Zdrój”;
    - udokumentowanie budowy dwóch obwodnic tzw. „Dużej Pętli Bieszczadzkiej” i „Małej Pętli Bieszczadzkiej”, które powstały rękoma żołnierzy KBW;
    - patronat nad Żołnierską Izbą w Olszanicy;
    - nawiązanie współpracy z podobnymi organizacjami w sąsiednich państwach;
    - założenie księgi weteranów i pionierów ziemi leskiej.
   W świetle powyższych zamierzeń Koła z Leska trzeba zadać fundamentalne pytanie - działanie czy marazm? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna - działanie!!! Myślimy, że zawsze przychodzi taki moment, w którym możemy zrobić coś dobrego dla naszej żołnierskiej i związkowej społeczności (mimo, że wielu może twierdzić, że to przysłowiowa „kropla w morzu”).
    Formy pracy kolegów z Leska to wspaniały przykład nowoczesnej pracy związkowej - nie oczekując za to jakiejkolwiek wdzięczności. Podziękowaniem za to mogą być tylko często uśmiechy na twarzach tych ludzi, o których nie zapominamy i doceniamy ich pracę i osiągnięcia.
    Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gratuluje dotychczasowych osiągnięć Bieszczadzkiemu Zarządowi Rejonowemu ZŻWP w Sanoku oraz Kołu ZŻWP w Lesku, i życzy, aby stały się one inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań, dostarczały radości i satysfakcji oraz wzmacniały więzi łączące całą naszą związkową społeczność. Tak trzymać!!!


Z wyrazami ogromnego szacunku i uznania

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP

 

 


 

PODZIĘKOWANIE

PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego!

 

Dobiegła końca akcja zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie represyjnej ustawy „dezubekizacyjnej” z dnia 16 grudnia 2016 r. Cel akcji został osiągnięty. Zebrano ponad 240 000 podpisów.

Prezydium Zarządu Głównego serdecznie dziękuje wszystkim za zaangażowanie w zbieraniu podpisów.

Dziękujemy członkom Związku, żołnierzom niezrzeszonym oraz członkom ich rodzin, którzy przychodzili na spotkania z członkami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i wyrażali poparcie dla jego działań.

 

Prezydium Zarządu Głównego
    Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

APEL

DO PREZYDENTA RP

ANDRZEJA DUDY

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwróciło się 20 października 2017 r. z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Treść apelu możesz przeczytać poniżej: 

Jednocześnie informujemy, że Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwróciło się z apelem o podobnej treści do parlamentarzystów.

 

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2  maja 2017 r. Biuro Zarządu Głównego funkcjonuje pod adresem:

ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Dotyczy to wszystkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów na których wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie. 

OSTRZEŻENIE PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

W związku z wejściem w życie ustawy represyjnej drastycznie redukującej emerytury funkcjonariuszom cywilnych służb specjalnych, policji i ich rodzinom oraz złożeniem w Sejmie bliźniaczej ustawy dotyczącej żołnierzy pojawiły się anonimowe inicjatywy nawołujące do podjęcia aktywnych działań przeciwko tym ustawom.

Rozpowszechniane są one najczęściej poprzez pocztę elektroniczną. Anonimowi inicjatorzy wzywają do tworzenia nowych organizacji, przekazywania im danych osobowych grup inicjatywnych i gromadzenia środków finansowych. Nie można wykluczyć, że wśród takich inicjatorów znajdują się prowokatorzy, których celem jest wykazanie, że „stare struktury” konspirują w celu wystąpienia przeciwko państwu i trzeba przeciwko nim podjąć zdecydowane działania.

Prezydium Zarządu Głównego ostrzega przed dawaniem posłuchu takim inicjatywom. Nie dajmy się nabrać na hura rewolucyjne hasła i wezwania. Nie rozpowszechniajmy anonimowych apeli bo to szkodzi naszym interesom.

Pamiętajmy, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego stał, stoi i będzie stał na gruncie przestrzegania prawa. Podejmujemy i będziemy podejmować działania w obronie praw i godności byłych żołnierzy oraz ich rodzin, ale zawsze zgodnie z prawem.

W działaniach tych współpracujemy i będziemy współpracować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz innymi legalnie działającymi stowarzyszeniami, z którymi będziemy wspólnie bronić praw żołnierzy i funkcjonariuszy.


 

PETYCJA PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO MARSZAŁKA SEJMU

MARKA KUCHCIŃSKIEGO

 

Poniżej publikujemy pełną treść petycji w wersji .pdf.

 


 


 

1 % PODATKU

NA RZECZ

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO -

organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, że przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP


Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie straciliście żadnych pieniędzy. Musieliście i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%. W ten sposób tylko wskazaliście, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobiliście państwo samo zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Serdecznie dziękujemy !!!

 


 

S T A N O W I S K O

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

wobec projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

 

W godzinach popołudniowych 2 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę na rzecz „totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz z Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z projektu ustawy nie wynika kto jest jej autorem, czyżby był on sierotą? Został przygotowany w tajemnicy z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Wbrew twierdzeniu autorów ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu nie został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Nie można go znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. ani we wcześniejszych.  Mimo tych naruszeń prawa w dniu 2 grudnia br. został on podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu. Pani Premier nie zna ani projektu ustawy, ani jego uzasadnienia. W piśmie przewodnim przy którym przesyła projekt ustawy do Sejmu pisze, że ”w załączeniu przedstawia opinię dotyczącą zgodności proponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej”. Treść uzasadnienia mówi natomiast, że „zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej”.

Analiza projektu ustawy wskazuje na zwykłe niechlujstwo w pracach nad nim. Nie zawiera on definicji „państwa totalitarnego”. Autorzy projektu ustawy nie zauważają, że w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin jest jednakowa dla wszystkich żołnierzy. Zasady obliczania wysokości emerytur wojskowej są jednakowe dla każdego żołnierza, a jej wysokość zależy od uposażenia pobieranego w ostatnim miesiącu pełnienia służby. Wyjątek stanowią żołnierze powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Jakie więc przywileje mają oni na myśli. Nie wyjaśniają, dlaczego żołnierze pełnili służbę „na rzecz państwa totalitarnego” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. a funkcjonariusze pobierający emerytury policyjne w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że projekt ustawy narusza zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza art. 2. Autorzy ustawy nie przestrzegają wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (sprawa K 6/09). Nie wyjaśniają, dlaczego dzielą żołnierzy pełniących służbę po 1990 r., w wolnej Polsce, na żołnierzy „gorszego sortu”, którym należy drastycznie ograniczyć uprawnienia emerytalne oraz na lepszych, których ustawa pomija. Żołnierze „gorszego sortu” potrzebni są, gdy zachodzi potrzeba pochwalić się wysiłkiem naszego kraju w misjach pokojowych. Twórcy ustawy zapominają o rodzinach żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju obcinając im renty rodzinne.  Nie pamiętają o zasługach żołnierzy przy wprowadzeniu naszego kraju do NATO. Świadomie wprowadzają się w błąd społeczeństwo poprzez określenie „specjalne przywileje emerytalne”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych.

Prezydium Zarządu Głównego zwraca uwagę, że pozostali emeryci i renciści wojskowi, a także żołnierze pełniący obecnie zawodową służbę wojskową nie mogą czuć się bezpiecznie. Pojawiły się już żądania polityków, aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych. Żołnierzom zawodowym ich polityczny przełożony wskazał już, że to nie oni są prawdziwymi patriotami gotowymi bronić Ojczyzny, że to nie oni stanowią elitę armii. Przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, na co wskazują liczni ekonomiści, system zaopatrzenia emerytalnego ich obejmujący może ulec zmianie.

Prezydium przypomina, że w dniu 5 lutego br. ówczesny Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej - Rzecznik Prasowy Bartłomiej Misiewicz, w trakcie spotkania Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował, że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

Prezydium Zarządu Głównego stwierdza, że projektodawcą kierują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych. Gdy brak pieniędzy na realizację rozdętych programów wyborczych najłatwiej sięgnąć po emerytury, tym bardziej, że towarzyszące temu hasła populistyczne znajdują wielu zwolenników. Nie zauważają, że projekt jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż w jednym miejscu prezentuje zasady procentowe obliczania wysokości emerytur, a w innym określa maksymalną jej wysokość bez względu na te obliczenia.

Autorzy projektu ustawy stawiają się ponad prawem. Nie są i nie chcą być uczestnikami procesów demokratycznych zawarowanych w Konstytucji RP. Bezkrytycznie akceptują dążenia IPN do objęcia zakresem jego działania coraz większej grupy obywateli.  Mając to na uwadze Prezydium rekomenduje twórcom ustawy zapoznanie się i traktowanie jako niedoścignionego wzorca treści art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46).

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, przy tworzeniu której naruszono tak wiele przepisów. Pamiętajmy wszyscy o słowach Juliana Tuwima, który w wierszu „Modlitwa 2” prosi Boga „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 

RZĄDOWY PROJEKT

USTAWY O ZMIANIE USTAWY

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ORAZ ICH RODZIN

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Ministrów wniosła do Sejmu RP „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”.

Projekt dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku na tym etapie, Marszałek Sejmu skierował do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekt ustawy, co do której istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczna z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może także skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia  prawa  (Dz.  U.  poz.  1414,  z  późn.  zm.)  projekt  został  udostępniony w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  Rządowego  Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy w wersji .pdf

 


 


 

ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI

 

Szczególnie interesujący jest nr 32 „Przeglądu” z dnia 8 - 15 sierpnia 2016 r.
   W dziale „Kraj” na stronie 23 zamieszczony jest artykuł pn. „ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI” w którym przedstawiono problematykę dotyczącą finansowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej tylko tych stowarzyszeń żołnierzy, które są bliskie ideowo ministrowi ON.

Zapraszamy do lektury. Musisz przeczytać!