Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (261) 87 24 69 do 74
fax./tel. +48 (261) 87 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

Badania dotyczące

sytuacji osób

posiadających

uprawnienia kombatanckie

Na zlecenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. realizowała na przełomie 2013/2014 roku badanie o charakterze  statystyczno-organizacyjnym  oraz demograficzno-socjologicznym, dotyczące sytuacji osób posiadających uprawnienia kombatanckie.
    Problematyka badania obejmowała kwestie dotyczące m.in. stanu zdrowia, warunków życia, dostępności  opieki zdrowotnej, najbliższego  otoczenia,  otrzymywanych świadczeń, a także postaw oraz uczestnictwa w życiu społecznym kombatantów i osób represjonowanych.
   Przeprowadzono badanie z 645 osobami posiadającymi uprawnienia przysługujące kombatantom  i  ofiarom  represji  (kombatantom/kombatantkom).
     Problematyka badawcza obejmowała następujące zagadnienia:
     - stan zdrowia, typ dolegliwości, stopień niepełnosprawności kombatantów/kombatantek;
    - ocena przez kombatantów/kombatantki dostępności i jakości opieki pielęgnacyjnej oraz jej kosztów;
    - dostępność sprzętu rehabilitacyjnego dla kombatantów/kombatantek;
    - warunki mieszkaniowe kombatantów/kombatantek;
    - otoczenie rodzinno-społeczne kombatantów/kombatantek;
  - rodzaj i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych otrzymywanych przez kombatantów/ kombatantki;
    - identyfikacja badanych z grupą kombatantów;
   - oczekiwania wobec Urzędu do  Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i polityki Państwa kierowanej do badanych;
   - udział w obchodach rocznic organizowanych przez  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przez władze miejscowe, a także stowarzyszenia kombatanckie;
   - partycypacja w organizacjach kombatanckich oraz inne przejawy zaangażowania w życie środowiska kombatanckiego.
    Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na to, że kombatanci najczęściej korzystają z następujących uprawnień: dodatki przysługujące kombatantom i ofiarom represji, leczenie poza  kolejnością,  ulgi  na  przejazdy  transportem  publicznym,  przejście  wcześniej  na emeryturę  i  wliczenie  działalności  kombatanckiej  do  okresu  zatrudnienia.  Niewielu kombatantów korzysta z pomocy pieniężnej udzielanej przez Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
     Kombatanci  najczęściej  oceniają  swój  stan  zdrowia  neutralnie  lub  negatywnie.
    Dolegliwości  jakie  mają  są  w  głównej  mierze  związane z chorobami  serca  lub  układu krążenia, i dysfunkcjami układu kostnego.  Połowa  badanych  posiada  orzeczenie  o niepełnosprawności,  ale  niewielu  z  nich  korzysta  z  rehabilitacji  leczniczej  (korzystają głównie z rehabilitacji bezpłatnej), przy czym jedynie połowa kombatantów potrzebujących opieki pielęgnacyjnej ją otrzymuje (ze względu na wysokie koszty). Opiekę nad nimi sprawują głównie członkowie rodziny, a niewielka grupa kombatantów korzystała  w ostatnim czasie z bezpłatnego leczenia sanatoryjnego.
     Warunki  mieszkaniowe  kombatantów są dobre - zdecydowana większość mieszka w swoich  mieszkaniach/domach,  albo  u  dzieci  lub  innych  członków  rodziny.  
     Jedynie  6  osób  spośród  badanych  mieszka  w  domu  pomocy  społecznej,  w  tym 4 w domu  pomocy  społecznej  dla  kombatantów.  Najczęściej  wskazywaną  zaletą  domów pomocy  społecznej  była  uzyskiwana  w  nich  pomoc  i  opieka  ze  strony  personelu.  
     Najczęściej wskazywanym powodem rozważania  przez  kombatantów  złożenia  podania o  przyjęcie  do  domu pomocy społecznej było  dążenie  do  niestanowienia  obciążenia  dla osób  najbliższych, odpowiedzialnych za opiekę nad badanymi kombatantami.
    Zdecydowana większość badanych nie była i nie jest w ogóle odwiedzana przez pracowników  socjalnych.  Jeszcze  rzadziej  kombatanci  są  odwiedzani  przez  pracowników gminy.  
   Główne  źródła  dochodów  kombatantów  to  emerytura  pracownicza  i  dodatki przysługujące  kombatantom.  Największa  ilość  badanych  uzyskuje  miesięczne  dochody na poziomie  powyżej  2001zł  netto.  Jednak  aż  25,4%  badanych  uzyskuje  dochody netto  na poziomie pomiędzy 1501zł a 2001zł, a kolejne 27% badanych na poziomie pomiędzy 1001zł  a 1500zł netto. 2,5% badanych uzyskuje dochody poniżej 1000zł netto. Większość badanych wskazuje te uzyskiwane dochody jako wystarczające, aczkolwiek w większości wystarczające jedynie  na  opłacenie  podstawowych  opłat  i zapewnienie  zaspokojenia  podstawowych potrzeb. Spora część kombatantów zwraca się w związku z tym do rodziny lub do instytucji pomocy społecznej po pomoc finansową.  
     Ponad 1/3 badanych kombatantów nie należy do żadnej z organizacji kombatanckich.
    Najczęściej  wskazywaną  przez  kombatantów  organizacją  zrzeszająca  kombatantów  był Związek  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych,  do  którego  przynależy  24,6% badanych. Kolejnymi, często wskazywanymi związkami były Związek Sybiraków, do którego należy  12,5%  badanych  oraz  Krajowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  (8,4%)  i  Związek Powstańców Warszawskich (4,7%).  Również często wskazywanymi związkami były kolejno: Polski  Związek  Byłych  Więźniów  Politycznych,  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów i Inwalidów,  Związek  Inwalidów  Wojennych  RP.  Zdecydowana  większość badanych przynależy do organizacji kombatanckich na zasadzie zwykłego członkostwa. Ponad połowa badanych  przynależących  do  organizacji  kombatanckich  uczestniczy  aktywnie  w imprezach i obchodach organizowanych przez te organizacje oraz opłaca składki.
    Jednym z celów organizacji kombatanckich jest udzielanie pomocy i wsparcia swoim członkom  potrzebującym  tej  pomocy.  Niemal  80%  badanych  wskazało  jednak,  że  takiej pomocy od organizacji kombatanckich nie uzyskuje. Jedynie 8,4% badanych wskazało na to, ze  uzyskanie  takiej  pomocy  jest  możliwe  we  wszystkich  organizacjach  kombatanckich, a kolejne 10,1% uważa, że wszystkie z organizacji kombatanckich udzielają pomocy swoim członkom.
    Najczęściej podawanymi  powodami  uczestniczenia  w  uroczystościach  państwowych było dążenie do oddania czci i hołdu zmarłym kolegom i koleżankom oraz wspominanie ich, chęć spotkania się z innymi osobami, które mają podobne doświadczenia życiowe, z innymi kombatantami  oraz  poczucie bycia  docenianym  podczas  tego  rodzaju uroczystości.  
   Otrzymane wyniki badań pozwoliły na ich podstawie uzyskać zbiór wniosków dotyczących obecnej sytuacji badanej grupy, w szczególności dotyczących zagadnień takich jak: stan zdrowia,  warunki  życia,  kwestie  związane  z  opieką  medyczną,  uczestnictwem w życiu społecznym, otoczeniu rodzinno-społecznym, postawy i opinie na temat posiadanych uprawnień kombatanckich, relacje z instytucjami skierowanymi do kombatantów oraz udział w organizacjach. Główne wnioski pokazują, że o ile sytuacja mieszkaniowa badanych osób jest raczej pozytywna, o tyle prawo do leczenia poza kolejnością oraz otrzymywana opieka medyczna to obszary, w których niezbędna jest interwencja. Dwie trzecie kombatantów jest zrzeszonych  w  różnego  rodzaju  organizacjach  związanych  z posiadanymi uprawnieniami.
    Według  respondentów  członkostwo wiąże się z aktywnym uczestnictwem  w  imprezach i opłacaniem składek, nie niesie za sobą jednak w większości przypadku wsparcia ze strony organizacji. Kombatanci  chętnie biorą i chcą brać udział w uroczystościach państwowych.
   Jedynie  jedna  trzecia  badanych  przyznaje,  że  korzysta  z  honorowych  uprawnień kombatanckich. Ponadto w opinii większości status kombatanta nie poprawia jakości życia osób,  które  go  posiadają.  Wyniki  badania  pokazują  również,  że  wąski  jest  obszar oddziaływania  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych.  Większość kombatantów  nie  miała  styczności  z  tą  instytucją,  wiąże  się  to  również  z  rzadkimi przypadkami otrzymywanego od niej wsparcia i pomocy.
   Na podstawie wyników oraz wniosków z badania opracowano rekomendacje, których wdrożenie  przyczyni  się  do  poprawy  jakości  życia  i  sytuacji  badanej  grupy.  
   Obszary wymagające  niezwłocznej  interwencji  to  opieka  zdrowotna  i  pielęgnacyjna,  a  także rehabilitacyjna oraz sanatoryjna. Ze względu na wiek oraz stan zdrowia badanej grupy obszar ten jest szczególnie ważny i w największym stopniu wpływa na jakość życia badanych. Istotne jest również ułatwienie otrzymania wsparcia oraz pomocy, także finansowej,  ze  strony instytucji  opiekujących się kombatantami, a także zwiększenie  kontaktu tych instytucji z podopiecznymi. Nacisk  należy  położyć  również  na  promowanie  i  informowanie o uprawnieniach  przysługujących  kombatantom  oraz  na  respektowanie  ich,  głównie  przez placówki opieki medycznej.

Poniżej przedstawiamy pełny raport końcowy jako plik .pdf. Raport zawiera przedstawienie  metodologii będącej podstawą procesu badawczego, raport z pilotażu, omówienie wyników badania, a także wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie otrzymanych wyników.
 


 


 

KOMUNIKAT

 

 Szanowni Państwo!!!

W związku z planowanym wydaniem w bieżącym roku „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na 2016 r. prosimy o zgłaszanie zamówień do dnia 1 października 2015 r. do redakcji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
   Wydanie kompendium uzależnione jest od ilości zgłoszeń. Aby utrzymać dotychczasową cenę 11 zł. musi być co najmniej 500 zgłoszeń.

WYDAWCA

 


 

      
  

1 %

podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku


Zarząd Główny ZŻWP


 

Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%.

W ten sposób tylko wskazałeś, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego byś nie zrobił państwo samo by zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.


Serdecznie dziękujemy !!!
   

 


 

 Umowa patronacka

 


 

 

  


 

 

 

NOWA NUMERACJA

DLA ABONENTÓW

WOJSKOWYCH


 

 

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9. cyfrową zamiast dotychczasowej 6. cyfrowej.

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:
   1. Dzwoniąc   w   ramach   sieci   RON   wojskowi   użytkownicy   będą   wybierać następującą postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
    261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
  2. W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej, użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:
     • aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:
       AB xxxx xxx - gdzie:
       AB (numer kierunkowy) - 2. cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 - strefa numeracyjna Poznania, 22 - strefa numeracyjna Warszawy, xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

         - aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:
         00 CC xxx xxx xxx - gdzie:
         00 - wyjście do połączeń międzynarodowych,
         CC - 2. cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,
         xxx xxx xxx - pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

   3. Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9. cyfrową postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
      261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

   4. Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9. cyfrowego planu numeracyjnego nie będą wybierane przez użytkowników, dotychczasowe prefixy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:
          - „00” - tzw. „wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;
          - „01” - wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;
       - „02” - wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”) w sieci publicznej;
    Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:
    - „03” - wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;
    - „04” - wyjście do połączeń w sieci MSW oraz PKP;
    - „05” - wyjście do połączeń w sieci ABW;
    - „08” - wyjście do połączeń z PKW.

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2015 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2015 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2015"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army