Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 103, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

INTERPELACJA POSELSKA

KATARZYNY OSOS

nr 1353

 

 

 


 

WNIOSEK

O PONOWNE

ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

 


 

   POSTANOWIENIE

MINISTRA

OBRONY NARODOWEJ

 

 


 

STANOWISKO

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 marca 2016 r. Biuro Zarządu Głównego funkcjonuje pod adresem:

ul. Marszałkowska 115  p. 349
00-102 Warszawa

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Dotyczy to wszystkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów na których wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie.

W związku ze zmianą siedzib zarządów wojewódzkich i rejonowych uprzejmie prosimy o przesyłanie nowych adresów, tak aby możliwe było dokonanie aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przesyłanie odznaczeń i Głosu Weterana i Rezerwisty.


 

ODWOŁANIE

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

POSIEDZENIE ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 

24 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych nie będących członkami Zarządu Głównego.
     Porządek obrad posiedzenia dotyczył:
     - kontynuacji działania Związku w nowych warunkach;
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;
     - podjęcia uchwały o budżecie ZŻWP na 2016 r.
    Po wszechstronnej dyskusji podjęto uchwałę o skierowaniu do Ministra Obrony Narodowej odwołania od decyzji o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” zawartej w piśmie podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Grabskiego z dnia 5 lutego 2016 r.


 

   ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA

O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

MINISTERSTWEM

OBRONY NARODOWEJ

A ZWIĄZKIEM ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 

Poniżej cytujemy treść podstawy rozwiązania współpracy z naszym związkiem przytoczoną w piśmie MON (§ 15 ust. 1 pkt 2 decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. nr 12 poz. 131 z późn. zm.):


§ 15.

 

1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa  § 14, składa pisemne oświadczenie, że:
     1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
    2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
    3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
     4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)
    5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
         a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
       b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.
     2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.

 


 

   1 % podatku 

na rzecz

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

- organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP

 


 

Pamiętajcie !!!


Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

 

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2016 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2016"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

 Umowa patronacka