Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 103, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

Płk mgr Czesław GAJDA

odszedł na „wieczną wartę”

 

 

 

Pułkownik mgr Czesław Gajda
   (26.03.1935 - 20.06.2016)

 

20 czerwca 2016 r., po ciężkiej chorobie,  zmarł pułkownik  mgr Czesław Gajda, członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku w Kielcach.  
     Płk mgr Czesław Gajda urodził się 26 marca 1935 r. w Krasewie (pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie), w rodzinie rolniczej. Swoją, oddaną Polsce i jej Siłom Zbrojnym służbę, rozpoczął  w 1955 roku wstąpieniem do  Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po ukończeniu OSWOP, przez kolejne dwadzieścia dwa lata pełnił oficerską służbę w  Wojskach Ochrony Pogranicza: w pododdziałach granicznych w Zieleńcu, Dusznikach Zdroju, Kudowie Zdroju, a następnie w Brygadzie WOP w Kłodzku i Kętrzyńskim Oddziale WOP. Zawodową służbę wojskową zakończył 9 kwietnia 1980 roku jako starszy wykładowca w centrum szkolenia na potrzeby służby granicznej. Wcześniej, już jako żołnierz, ukończył szkołę średnią w Wałbrzychu, a w latach 1970-1974  studiował zaocznie na wydziale historyczno-socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem dobrym, uzyskując stopień magistra nauk politycznych. Po przejściu do rezerwy był inspektorem ds. obronności w Wojewódzkiej Bibliotece i oficerem wychowawczym w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach.
    Nieodżałowany, Kolega Czesław swoją bardzo aktywną działalność w naszym Związku rozpoczął  już w 1981 roku, od wstąpienia do tworzącego się Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Należał do grona współorganizatorów struktur organizacji w Kielcach, w których od początku pełnił szereg funkcji społecznych: sekretarza Koła Nr 1, a przez pięć kadencji Prezesa licznego Koła nr 10. Ponadto w 2013 roku został członkiem Zarządu Głównego Związku oraz Prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, którego sekretarzem był przez dwie poprzedzające kadencje.
    Pułkownik Czesław Gajda swoją  kilkudziesięcioletnią aktywność związkową zaznaczył szczerym i  głębokim oddaniem się społecznemu działaniu na rzecz drugiego człowieka. W szczególności wyrażało się to w organizowaniu lub współorganizowaniu pomocy dla chorych kolegów oraz patriotyczno-obronnemu wychowaniu młodzieży, zwłaszcza szkół mundurowych. Pełniąc przez wiele lat rolę organizatora życia macierzystego koła, a także całego świętokrzyskiego środowiska związkowego, dużo pracy poświęcał cyklicznemu organizowaniu zawodów sportowo-obronnych z udziałem członków kół i miejscowej młodzieży.  Skrupulatnie, z poświęceniem realizował zasadę udziału reprezentacji Związku  w obchodach świąt państwowych, w pogrzebach kolegów oraz opieki związkowych kół nad grobami poległych żołnierzy i partyzantów z okresu II wojny światowej. Zmarły Kolega Pułkownik, był jednym ze współorganizatorów budowy obelisku przy  kwaterze wojskowej na cmentarzu w  Cedzynie k/Kielc. Ponadto, dużo czasu poświęcał  organizowaniu życia kulturalnego:  m.in. aktywnie wspomagał organizacyjnie chór „Żołnierskie Echa” przy Zarządzie Wojewódzkim, w którym, występował razem z żoną Teresą. Chór zajmował czołowe miejsce na festiwalach pieśni patriotycznych i żołnierskich w kraju i zagranicą. Jako Prezes Zarządu dbał o dobrą współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzkim Sztabem Wojskowych, Komendą Wojewódzką Policji, a także administracją samorządową oraz organizacjami kombatanckimi w Kielcach. Dużą uwagę przywiązywał również do integracji i współpracy z innymi organizacjami służb mundurowych na terenie woj. świętokrzyskiego.
    Za szczególne zasługi dla Związku płk mgr Czesław Gajda został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Województwa Świętokrzyskiego, a w 2009 roku Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZ podjęło decyzję o wpisaniu Go do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Za zasługi dla Sił Zbrojnych RP, Związku Żołnierzy WP oraz Regionu Świętokrzyskiego został  odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz wieloma innymi odznaczeniami.
    Tracimy w Zmarłym, nie tylko oddanego członka naszej organizacji, lecz także Człowieka bardzo ciepłego w relacjach, serdecznego Przyjaciela oraz Patriotę o wysokim poczuciu obowiązku służenia Ojczyźnie.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

 


 

Odpowiedź

Ministra Obrony Narodowej

na odwołanie

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 


 

UROCZYSTE POSIEDZENIE

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

21 czerwca 2016 r. w tymczasowej siedzibie Zarządu Głównego ZŻWP przy ul. Marszałkowskiej 115 w sali 106 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku z udziałem wszystkich Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych.

 


 

ODPOWIEDŹ Dyrektora

Departamentu

Zwierzchnictwa

nad Siłami Zbrojnymi

 

 


 

PISMO

Sekretarza Stanu

Zastępcy Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów

 

 


 

WNIOSEK

O PONOWNE

ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

 


 

   POSTANOWIENIE

MINISTRA

OBRONY NARODOWEJ

 

 


 

STANOWISKO

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 marca 2016 r. Biuro Zarządu Głównego funkcjonuje pod adresem:

ul. Marszałkowska 115  p. 349
00-102 Warszawa

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Dotyczy to wszystkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów na których wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie.

W związku ze zmianą siedzib zarządów wojewódzkich i rejonowych uprzejmie prosimy o przesyłanie nowych adresów, tak aby możliwe było dokonanie aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przesyłanie odznaczeń i Głosu Weterana i Rezerwisty.


 

ODWOŁANIE

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

POSIEDZENIE ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 

24 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych nie będących członkami Zarządu Głównego.
     Porządek obrad posiedzenia dotyczył:
     - kontynuacji działania Związku w nowych warunkach;
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;
     - podjęcia uchwały o budżecie ZŻWP na 2016 r.
    Po wszechstronnej dyskusji podjęto uchwałę o skierowaniu do Ministra Obrony Narodowej odwołania od decyzji o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” zawartej w piśmie podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Grabskiego z dnia 5 lutego 2016 r.


 

   ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA

O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

MINISTERSTWEM

OBRONY NARODOWEJ

A ZWIĄZKIEM ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 

Poniżej cytujemy treść podstawy rozwiązania współpracy z naszym związkiem przytoczoną w piśmie MON (§ 15 ust. 1 pkt 2 decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. nr 12 poz. 131 z późn. zm.):


§ 15.

 

1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa  § 14, składa pisemne oświadczenie, że:
     1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
    2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
    3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
     4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)
    5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
         a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
       b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.
     2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.

 


 

   1 % podatku 

na rzecz

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

- organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP

 


 

Pamiętajcie !!!


Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

 

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2016 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2016"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

 Umowa patronacka