Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

 


 


 

Przedstawiciele

FSSM RP

na spotkaniu w Sejmie

1 kwietnia 2014 r. w Sejmie odbyło się spotkanie posłów Klubu Parlamentarnego SLD z przedstawicielami stowarzyszeń i związków służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Ze strony SLD w spotkaniu wzięli udział: Jerzy Wenderlich Wicemarszałek Sejmu – gospodarz spotkania, Jerzy Miller przewodniczący SLD, Krzysztof Gawkowski Sekretarz Generalny SLD, Bogusław Liberadzki – poseł do Euro parlamentu, Stanisława Prządka Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Wziątek Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Anna Bańkowska Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Artur Ostrowski Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki Przewodniczący SLD w Warszawie oraz Krystyna Łybacka Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która prowadziła spotkanie.
   Stanisław Wziątek - inicjator spotkania poinformował, że SLD nawiązał „partnerską” współpracę z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacjami w niej zrzeszonymi. Współpraca będzie polegała na wspólnym katalogowaniu problemów służb, szukaniu ich rozwiązań oraz propozycji pozytywnych zmian. Sojusz zamierza w jak największym stopniu korzystać z doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które posiadają przedstawiciele służb i byli żołnierze. Przewiduje się, że współpraca ta winna być również prowadzona w regionach. Chcemy, żeby środowiska mundurowe miały poczucie, że samorządy są blisko byłych żołnierzy i funkcjonariuszy. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zmieniać rzeczywistość dotyczącą bezpieczeństwa, ale także żeby wyrażać szacunek i uznanie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, bo tego szacunku brakuje - podkreślił.
   Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, który był gospodarzem spotkania stwierdził - Rozmowa o problemach służb mundurowych, problemach ludzi pełniących tę służbę, a także będących już na emeryturach, jest jednocześnie rozmową o państwie, o bezpieczeństwie obywateli, o porządku publicznym. Według niego środowisko służb mundurowych w Polsce to ok. 1,2 mln osób.
   Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił, że środowisko mundurowe (żołnierze i funkcjonariusze) to grupa społeczna a nastawieniu zdecydowanie pro państwowym i pro obywatelskim, dla której dobro Państwa i Obywateli jest dobrem najwyższym. Dlatego niezrozumiały jest brak szacunku dla żołnierzy i funkcjonariuszy wyrażany publicznie przez niektórych polityków. Wśród problemów tej grupy zawodowej wymienił także brak opieki prawnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących obowiązki w imieniu państwa.
   Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Franciszek Puchała wskazał, że organizacje zrzeszające żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych potrzebują większego zainteresowania dla swoich problemów ze strony polityków. Jego zdaniem byli żołnierze i funkcjonariusze mogą i powinni nadal służyć swoją wiedzą państwu. Negatywnie ocenił reformę dowodzenia siłami zbrojnymi, jako kosztowną i nieprzynoszącą efektów. Przekonywał, że Polska ma luki w swoim systemie obronnym, co jest istotne w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.
   W perspektywie czasowej krytycznie ocenił aktualną politykę kształtowania świadomości historycznej, opierająca się na doktrynie, że Polska istniała tylko do 1939 roku i od 1990. Według tej doktryny Polski nie było przez 50 lat.
   Dodał, że wojskowi emeryci i renciści oczekują większej pomocy ze strony państwa w zakresie medycznej opieki specjalistycznej. Chcą także, bo powstał nowy dom emeryta wojskowego „tak, by wojskowi nie musieli czekać 10 lat na przyjęcie do jedynego takiego ośrodka w Warszawie”.

   Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Albin Piątkowski w swoim wystąpieniu skoncentrował się na następujących problemach. Obrona Funduszu socjalnego tworzonego z odpisu funduszu emerytalnego przez ZER MSW, BESW oraz WBE jest ważnym elementem w działaniach Naszych organizacji, gdyż coraz większa liczba emerytów mundurowych korzysta z pomocy finansowej z tego funduszu. Podziękował posłom Sojuszu za wsparcie, jakiego udzielili w obronie funduszu socjalnego.
   Następnie poruszył problem braku solidarności międzypokoleniowej. Daje się to szczególnie odczuć przy wyróżnianiu medalami i odznakami resortowymi. Prowadzone przez niektórych polityków prawicy działania zmierzające do podziału społeczeństwa na „Naszych” i „Obcych” powodują podziały również w służbach. Na nowych „dobrych” a starych „złych”.
   Trzeci problem, jaki poruszył Prezes Piątkowski to nie wydawanie legitymacji emeryckiej wszystkim świadczeniobiorcom przez ZER MSW. Szczególnie dotyczy to wdów i sierot pobierających świadczenia po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach, w tym również tych, którzy zginęli w służbie. Wielokrotnie składaliśmy w tej sprawie wnioski i postulaty, które odrzucał Dyrektor ZER MSW.
   Prezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień w swoim wystąpieniu poruszył dwa problemy. Po pierwsze negatywnie ocenił likwidacje ośrodków szkoleniowych Służby Więziennej, które po przejęciu ich przez samorządy uległy dewastacji. Jest to o tyle przykre dla funkcjonariuszy SW, gdyż często były tworzone przy udziale ich wkładu, pracy czy finansowego. Drugi problem to zgłaszany od wielu już lat postulat możliwości awansu funkcjonariusza na emeryturze bez zmiany składników emerytalnych. Nie zrozumiałym jest fakt oporu przeciwko tej propozycji. Żołnierze mają takie możliwości, funkcjonariuszom się tego odmawia.
   Prezes Stowarzyszenia „Sowa” gen. bryg. Marek Dukaczewski podzielił się z politykami SLD swoimi uwagami o ochronie informacji niejawnych w Polsce. Jego zdaniem, choć Polska ma dobrą ustawę w tym zakresie, nie jest ona egzekwowana. - Są liczne przypadki przecieków informacji, które w każdym cywilizowanym kraju są strzeżone. Osoby, które tego dokonują, są nieosiągalne dla prawa. To bardzo zły sygnał, który idzie z naszego kraju dla kandydatów do pracy w służbach, ale również dla naszych sojuszników.
   Na spotkaniu w Sejmie z politykami SLD uczestniczyło ok. 250 osób z organizacji zrzeszonych w FSSM. Wśród nich byli przedstawiciele m.in. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Stowarzyszenia Generałów Policji, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stowarzyszenia Komendantów Policji, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, Związku Polskich Spadochroniarzy, Mundurowego Klubu Motorowego RP oraz Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy CBŚ.
 

Zdzisław CZARNECKI
Prezydent FSSM RP

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej ogłasza kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
    Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na przeprowadzenie działań w następujących rodzajach:
     - obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
   - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   Warunki zgłaszania ofert na realizację zadań publicznych wraz ze wszystkimi wzorami obowiązujących dokumentów umieszczone zostały na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON - www.wojsko-polskie.pl – w dziale „Współpraca wojska ze społeczeństwem” – zakładka - „Zadania zlecone” pozycja „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. z dnia 25.03.2014 r.”
    Związek Żołnierzy Wojska Polskiego może złożyć do 10 ofert.  Jednostki organizacyjne Związku mogą składać oferty wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Głównego.
   Przed złożeniem oferty należy dokładnie zapoznać się z warunkami konkursu oraz załącznikiem nr 1 do otwartego konkursu ofert z dnia 25.03. 2014. r. - „Zasady przyznawania dotacji Ministra Obrony Narodowej na finansowanie zadań publicznych związanych z obronnością”.
    Projekty ofert w formie elektronicznej, w formacie MS WORD (.doc lub .docx), należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zarządu Głównego  - zzwp@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r. Datą złożenia oferty jest data wpływu do kancelarii Zarządu Głównego.
    Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Biura Zarządu Głównego płk Henryk Budzyński - tel.  CA MON 872 474, CA 22 68 72 474 lub kom. 727 008 103.

 

 

 

 

Premiera książki

„SZPIEG CIA

W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM”

O Ryszardzie Kuklińskim

bliżej prawdy

 

13 marca 2014 roku w budynku księgarni Wydawnictwa Bellona przy ulicy Grzybowskiej 77 w Warszawie z okazji premiery książki „SZPIEG CIA W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM” odbyło się spotkanie z jej autorem, gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą. Wzięło w nim udział ponad 400 osób. Promocję prowadził gen. bryg. Marek Dukaczewski.
    Książka „SZPIEG CIA W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM”, która miała swoją premierę tydzień wcześniej - 6 marca 2014 roku, wywołała spore zainteresowanie i kontrowersje. Od lat nie milkną spory na temat decyzji, jaką podjął Ryszard Kukliński udostępniając tajne dokumenty CIA. Publikacja autorstwa gen. Puchały odkryła szczegóły, które nie są powszechnie znane i których nie ukazuje film „Jack Strong”. Ujawnia ona również skomplikowane mechanizmy świata szpiegowskiego i przypomina o tym, że służby specjalne każdego państwa chronią do końca swoje najważniejsze tajemnice, więc całej historii o Pułkowniku chyba nie poznamy nigdy.
    O tym, jak ważny jest to temat w życiu społeczeństwa polskiego, można było się przekonać po zakończeniu wystąpienia gen. Franciszka Puchały. W wielowątkowej dyskusji dominował głównie temat działania płk. Ryszarda Kuklińskiego jako żołnierza, który dwa razy składał przysięgę wojskową na wierność Ojczyźnie. Tak jak w społeczeństwie, były opinie oceniające Kuklińskiego, jako dezertera i ewidentnego zdrajcę oraz inne, niemal chwalące jego postawę.
    Waldemar Michalski, Dyrektor Marketingu Wydawnictwa Bellona twierdzi, że takiego sukcesu nie odniosła żadna promocja w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Po książki ustawiła się kolejka na kilkadziesiąt metrów i przez niecałą godzinę sprzedano kilkaset egzemplarzy.
    Wszyscy biorący udział w spotkaniu zostali do samego końca, później zaś prowadzili jeszcze długo rozmowy w mniejszych gronach.

Wydawnictwo Bellona

 

 

 

 

 

 

 


 

OPIEKA

SPECJALNA (PALIATYWNA)

W

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 


 

         

1% podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

     Tą drogą pragniemy gorąco zaagitować wszystkie nasze koleżaki i kolegów, przyjaciół i sympatyków, którzy powinni przekazać 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.
  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP


Pamiętaj !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie stracisz żadnych pieniędzy. Bedziesz musiał i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz na co mają zostać wykorzystane te pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć zawsze wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek. 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2014 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

Wydanie elektroniczne  „GWiR” - 30 zł

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2014"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialny za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Miłosz BIAŁY tel. 727 008 004

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army