Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267


 

APEL

PREZYDIUM

  ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W związku z klęską żywiołową, która dotknęła mieszkańców Pomorza, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogłasza zbiórkę środków finansowych na pomoc dla poszkodowanych.

Darowizny należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Głównego 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055,  z dopiskiem POSZKODOWANI.

Zebrane środki zostaną przekazane poszkodowanym po konsultacjach z władzami samorządowymi. Prosimy o rozpropagowanie tej akcji wśród członków Związku.

 

Prezes Związku
     płk Marek Bielec 


 

APEL

byłych szefów MSW,

służb specjalnych,

prawników i dziennikarzy

   

Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną". Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem totalitarnym"), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski.
   Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa.
     Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami.
     Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej.
    Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często - jak np. rodziny oficerów wywiadu - nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy.
     Ustawa podważa zaufanie do państwa, dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec osób, które przeszły już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego stanu zmienić.
     Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami" i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń.
     Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia.
     W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony.
    Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.
     Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie.
    Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu.
     Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć.
   Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów oraz ich rodziny.
    Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go.
     Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy.

     Paweł Białek - wiceszef ABW 2007-12
     Krzysztof Bondaryk - szef ABW 2007-14
     Wojciech Brochwicz - prawnik
     Marek Chmaj - prawnik
     Zdzisław Czarnecki - szef Federacji  Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
     Wojciech Czuchnowski - dziennikarz
     Zbigniew Ćwiąkalski - prawnik
     Marek Dukaczewski - b. szef WSI
     Krzysztof Dusza - wiceszef SKW 2007-15
     Henryk Jasik - szef wywiadu UOP 1990-95
     Jacek Kondracki - prawnik
     Andrzej Kratiuk - prawnik
     Andrzej Milczanowski - szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95
     Piotr Niemczyk - szef Zarządu Wywiadu UOP
     Janusz Nosek - szef SKW 2008-12
     Jan Ordyński - dziennikarz
     Piotr Pytlakowski - dziennikarz
     Adam Rapacki - b. szef CBŚ
     Andrzej Rozenek - dziennikarz
     Waldemar Skrzypczak - b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13
     Piotr Stasiński - dziennikarz
     Jan Widacki - prawnik
     Paweł Wojtunik - b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15
     Rober Zieliński  - dziennikarz
     Jacek Żakowski - dziennikarz
     Edyta Żemła - dziennikarka

 


 

XVIII SEJMIK

KORESPONDENTÓW

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

 

     Uprzejmie informujemy, że Sejmik Korespondentów, Czytelników i Przyjaciół „Głosu Weterana i Rezerwisty” odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w Skierniewicach oraz w Lipcach Reymontowskich.

    Koszt akredytacji 180 zł od osoby. Wpłaty dokonywać należy na konto Spółki Vets&Army, nr konta: 46203000451110000001706380 z dopiskiem „Akredytacja na XVIII Sejmik” do dnia 5 października 2017 r.

Szczegółowy program oraz inne dane informacyjno-organizacyjne podane zostaną w „Głosie Weterana i Rezerwisty”, a także na portalach społecznościowych: www.zzwp.pl i www.gwir.pl.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”

 

 


 

APEL

DO

EMERYTÓW WOJSKOWYCH

   

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki zwrócił się z apelem do emerytów wojskowych.

 

Poniżej przedstawiamy „Apel …” w wersji .pdf

 

 


 

XI KRAJOWY

ZJAZD DELEGATÓW

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

    Obradujący, w dniach od 27 do 28 czerwca 2017 r. we Włocławku, XI Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wypełnił statutowe cele i zadania: dokonał oceny działalności Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017, wytyczył nowe obszary działania oraz wybrał władze naczelne Związku na kadencję 2017-2021.

27 czerwca br. w części roboczej Zjazdu, delegatów powitał gen. dyw. dr Franciszek Puchała Prezes Związku, który następnie otworzył obrady.
     Na wstępie polecił wprowadzenie Sztandaru Związku, a po wysłuchaniu hymnu państwowego i pieśni związkowej, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, którzy odeszli z naszego grona od września 2013 roku.
  Następnie powołano organy funkcyjne Zjazdu: Prezydium wraz z Przewodniczącym płk. Józefem Mólem.
  Wybrano także komisje zjazdowe. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał oraz przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad pozwoliły na dalszą, właściwą pracę XI Zjazdu.
   Działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w kadencji 2013-2017 była przedmiotem wystąpienia Prezesa Związku gen. dyw. dr Franciszka Puchały. Pozytywną ocenę pracy Zarządu Głównego ZŻWP przekazały: Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński. Delegaci dali wyraz swojej aprobaty dla działań ustępującego Zarządu, poprzez przyjęcie sprawozdania ustępujących władz naczelnych i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Jednak najważniejszym zamierzeniem roboczej części Zjazdu było przeprowadzenie wyborów do władz naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   W ich wyniku obowiązki Prezesa Związku zostały powierzone płk. Markowi Bielcowi, a Zarząd Główny będzie pracował w składzie: płk Jan Kacprzak - Sekretarz Generalny ZG, płk Stanisław Kalski - Wiceprezes ZG ds. obronnych i bezpieczeństwa, płk Henryk Budzyński - Wiceprezes ZG ds. społecznych, płk Miłosz Biały - Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Adam Spychalski - Wiceprezes ZG ds. ekonomicznych/skarbnik ZG oraz kmdr Bożena Szubińska, mjr Tadeusz Buzuk, płk Marian Dąbrowski, ppłk Romuald Detmer, ppłk Zbigniew Drozdek, mjr Zygmunt Jeliński, płk Zdzisław Jordanek, ppłk Tadeusz Kosiński, płk Józef Kosno, płk Andrzej Kowalczyk, płk Zygmunt Maciejny, ppłk Janusz Marciniak, kpt. Sławomir Mańkowski, płk Józef Mól, płk Józef Mroczka, st. chor. sztab. Andrzej Ossowski, por. Jerzy Pantak, kpt. Andrzej Pawlak, gen. bryg. Bronisław Peikert, płk Franciszek Piecuch, płk Lech Pietrzak, płk Andrzej Sawicki, ppłk Czesław Tomaszewski, ppłk Janusz Zajdzik i ppłk Edward Zaremba.
    Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kmdr Eugeniusz Konarski - Przewodniczący, ppłk Czesław Hebda - Wiceprzewodniczący, ppłk Romuald Idzikowski - Sekretarz oraz ppłk Arkadiusz Cieślik, kpt. Andrzej Dyktyński, ppłk Henryk Kania i płk Adam Kęstowicz, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego: ppłk Grzegorz Niski - Przewodniczący, płk Zygmunt Klupiński - Wiceprzewodniczący, mjr Roman Rumak - Sekretarz oraz ppłk Albin Kłodnicki, st. chor. sztab. Zdzisław Orluk, por. Marian Peters, płk Andrzej Piętak i płk Gerard Przewoski.
    Komisje: statutowa oraz uchwał i wniosków przedstawiły wyniki swoich prac, które zostały zatwierdzone.
    Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja programowa dotycząca działalności Związku w minionym okresie. Była ona bardzo owocna oraz twórcza, która pozwoliła dokonać oceny dotychczasowych prac i dokonań ustępującego Zarządu oraz wskazała potrzebne Związkowi działania i kierunki aktywności w nowej kadencji. W wypowiedziach nie zabrakło także głosów krytycznych pod adresem sprawozdania, a także niektórych aspektów działalności Zarządu Głównego.
   Podsumowaniem obrad zjazdowych było przyjęcie uchwały programowej, która wytycza kierunki i obszary aktywności X Kadencji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w szczególności Zarządu Głównego, a także apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej i innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
   Wystąpił również nowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec, który po podziękowaniu delegatom za okazane zaufanie powiedział m.in.: „Apeluję do wszystkich działaczy związkowych, aby w tych skomplikowanych czasach dołożyli starań, działając w ramach Statutu Związku i obowiązujących przepisów prawnych, żeby problemy i interesy naszej społeczności żołnierskiej prezentować i omawiać wszędzie gdzie można, a głównie w naszych Kołach. Tylko silna więź nas wszystkich pozwoli na osiągnięcie sukcesów satysfakcjonujących nas wszystkich”.

28 czerwca 2017 r. otwierając część oficjalną XI Zjazdu, Prezes Związku płk Marek Bielec powitał gości Honorowych: Prezydenta Miasta Włocławka Pana dr. Marka Wojtkowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławka Panią dr Barbarę Moraczewską, Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Pana Krzysztofa Kukuckiego, Przedstawiciela Prawosławnego Ordynariatu WP ks. mitrata płk. Mikołaja Hajduczenię, Naczelnika Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Tomasza Oklejaka, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Pana prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego, gen. dyw. Andrzeja Lelewskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk. Zdzisława Przeszłowskiego, Prezesa Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk. Mieczysława Mikruta, Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku Pana mgr. Zbigniewa Suszyńskiego oraz innych przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji.
    W wystąpieniach gości uczestnicy Zjazdu wysłuchali wiele podziękowań za swoją dotychczasową społecznikowską pracę oraz za rolę, jaką mają jeszcze do spełnienia.
    Delegaci XI Krajowego Zjazdu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  otrzymali także wiele listów gratulacyjnych. Przesłali je:
   - Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski;
     - Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek;
     - Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke;
     - Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk. Zdzisław Przeszłowski.

XI Zjazd podjął szczególną ważną uchwałę o nadaniu gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale godności Honorowego Prezesa Związku oraz odznaczył go Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, co spotkało się z ogólnym aplauzem delegatów.

Bardzo miłym akcentem było odznaczenie Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP” Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku. Aktu udekorowania sztandaru Zespołu Szkół Akademickich dokonali: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz Prezes Związku płk Marek Bielec.

Zgodnie z decyzjami Kapituły Odznak Związkowych działającej przy ZG ZŻWP wyróżniono oraz odznaczono wielu zasłużonych i wybitnych działaczy w osobach: Prezydenta Miasta Włocławka Pana dr. Marka Wojtkowskiego, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Pana prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Pana Krzysztofa Kukuckiego, st. chor. sztab. Andrzeja Ossowskiego, kmdr. Eugeniusza Konarskiego i wielu innych. Są to osoby legitymujące się uznanym dorobkiem społecznikowskim i zawodowym, których aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego i organizacyjnego przynosi chlubę Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego oraz całemu środowisku żołnierskiemu.

Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono płk. Bogdana Millera tytułem „Człowiek Roku Związku 2016”.

Na zakończenie obrad XI Zjazdu Prezes Związku płk Marek Bielec zwrócił się z prośbą o wyprowadzenie sztandaru ZŻWP i zamknął obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, czemu towarzyszyły życzenia dalszej owocnej pracy społecznej w nowej kadencji, podejmowanych przez wszystkich członków i sympatyków naszego Związku.

Teraz musi nastąpić czas wdrażania zamierzeń wytyczonych przez XI Zjazd ZŻWP, co wymagać będzie ogromnej mobilizacji i determinacji nie tylko naszej społeczności związkowej.
     To stanowi, nade wszystko, o przełomowym znaczeniu tegoż Zjazdu w historii Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w budowaniu jego lepszej przyszłości.

 

Życzmy sobie zatem wszyscy powodzenia w tej pracy!!!

 

Miłosz BIAŁY

 


   


 

Zarząd Główny ZŻWP X Kadencji

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2  maja 2017 r. Biuro Zarządu Głównego funkcjonuje pod adresem:

ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Dotyczy to wszystkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów na których wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie. 

OSTRZEŻENIE PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

W związku z wejściem w życie ustawy represyjnej drastycznie redukującej emerytury funkcjonariuszom cywilnych służb specjalnych, policji i ich rodzinom oraz złożeniem w Sejmie bliźniaczej ustawy dotyczącej żołnierzy pojawiły się anonimowe inicjatywy nawołujące do podjęcia aktywnych działań przeciwko tym ustawom.

Rozpowszechniane są one najczęściej poprzez pocztę elektroniczną. Anonimowi inicjatorzy wzywają do tworzenia nowych organizacji, przekazywania im danych osobowych grup inicjatywnych i gromadzenia środków finansowych. Nie można wykluczyć, że wśród takich inicjatorów znajdują się prowokatorzy, których celem jest wykazanie, że „stare struktury” konspirują w celu wystąpienia przeciwko państwu i trzeba przeciwko nim podjąć zdecydowane działania.

Prezydium Zarządu Głównego ostrzega przed dawaniem posłuchu takim inicjatywom. Nie dajmy się nabrać na hura rewolucyjne hasła i wezwania. Nie rozpowszechniajmy anonimowych apeli bo to szkodzi naszym interesom.

Pamiętajmy, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego stał, stoi i będzie stał na gruncie przestrzegania prawa. Podejmujemy i będziemy podejmować działania w obronie praw i godności byłych żołnierzy oraz ich rodzin, ale zawsze zgodnie z prawem.

W działaniach tych współpracujemy i będziemy współpracować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz innymi legalnie działającymi stowarzyszeniami, z którymi będziemy wspólnie bronić praw żołnierzy i funkcjonariuszy.


 

PETYCJA PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO MARSZAŁKA SEJMU

MARKA KUCHCIŃSKIEGO

 

Poniżej publikujemy pełną treść petycji w wersji .pdf.

 


 


 

1 % PODATKU

NA RZECZ

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO -

organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, że przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP


Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie straciliście żadnych pieniędzy. Musieliście i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%. W ten sposób tylko wskazaliście, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobiliście państwo samo zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Serdecznie dziękujemy !!! 

Spotkanie organizacji

żołnierskich

i kombatanckich

 

W dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło sie spotkanie przedstawicieli organizacji skupiających byłych żołnierzy zawodowych, weteranów, kombatantów i rezerwistów Wojska Polskiego.

Spotkanie dotyczyło współpracy Stowarzyszeń w istotnych tematach i problemach, które bardzo nurtują i niepokoją nasze środowiska w ostatnim okresie czasu.

Przedstawiciele wszystkich Stowarzyszeń zadeklarowali chęć kontynuowania współpracy, w tym dalszych spotkań i rozmów.   

 


 

Szef

Sztabu Generalnego WP

gen. Mieczysław Gocuł

opublikował

list pożegnalny

 

26 stycznia 2017 r. generał Mieczysław Gocuł opublikował list pożegnalny do żołnierzy, weteranów i kombatantów.

Podziękował za wspólną służbę, dodając między innymi: „Wojsko  Polskie  tworzą  ludzie.  W  mojej  służbie  zawsze  kierowałem  się przekonaniem,  że  to  oni  są  najważniejsi”.

W szczególnym dla mnie czasie kieruję słowa podziękowania do kombatantów, weteranów oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób wyrażających nieustanną troskę o losy naszego kraju.
     Za wsparcie i zrozumienie wyrażam wdzięczność rodzinom wojskowym.


Poniżej publikujemy pełną treść listu w wersji .pdf.


 


 

S T A N O W I S K O

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

wobec projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

 

W godzinach popołudniowych 2 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę na rzecz „totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz z Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z projektu ustawy nie wynika kto jest jej autorem, czyżby był on sierotą? Został przygotowany w tajemnicy z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Wbrew twierdzeniu autorów ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu nie został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Nie można go znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. ani we wcześniejszych.  Mimo tych naruszeń prawa w dniu 2 grudnia br. został on podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu. Pani Premier nie zna ani projektu ustawy, ani jego uzasadnienia. W piśmie przewodnim przy którym przesyła projekt ustawy do Sejmu pisze, że ”w załączeniu przedstawia opinię dotyczącą zgodności proponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej”. Treść uzasadnienia mówi natomiast, że „zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej”.

Analiza projektu ustawy wskazuje na zwykłe niechlujstwo w pracach nad nim. Nie zawiera on definicji „państwa totalitarnego”. Autorzy projektu ustawy nie zauważają, że w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin jest jednakowa dla wszystkich żołnierzy. Zasady obliczania wysokości emerytur wojskowej są jednakowe dla każdego żołnierza, a jej wysokość zależy od uposażenia pobieranego w ostatnim miesiącu pełnienia służby. Wyjątek stanowią żołnierze powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Jakie więc przywileje mają oni na myśli. Nie wyjaśniają, dlaczego żołnierze pełnili służbę „na rzecz państwa totalitarnego” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. a funkcjonariusze pobierający emerytury policyjne w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że projekt ustawy narusza zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza art. 2. Autorzy ustawy nie przestrzegają wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (sprawa K 6/09). Nie wyjaśniają, dlaczego dzielą żołnierzy pełniących służbę po 1990 r., w wolnej Polsce, na żołnierzy „gorszego sortu”, którym należy drastycznie ograniczyć uprawnienia emerytalne oraz na lepszych, których ustawa pomija. Żołnierze „gorszego sortu” potrzebni są, gdy zachodzi potrzeba pochwalić się wysiłkiem naszego kraju w misjach pokojowych. Twórcy ustawy zapominają o rodzinach żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju obcinając im renty rodzinne.  Nie pamiętają o zasługach żołnierzy przy wprowadzeniu naszego kraju do NATO. Świadomie wprowadzają się w błąd społeczeństwo poprzez określenie „specjalne przywileje emerytalne”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych.

Prezydium Zarządu Głównego zwraca uwagę, że pozostali emeryci i renciści wojskowi, a także żołnierze pełniący obecnie zawodową służbę wojskową nie mogą czuć się bezpiecznie. Pojawiły się już żądania polityków, aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych. Żołnierzom zawodowym ich polityczny przełożony wskazał już, że to nie oni są prawdziwymi patriotami gotowymi bronić Ojczyzny, że to nie oni stanowią elitę armii. Przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, na co wskazują liczni ekonomiści, system zaopatrzenia emerytalnego ich obejmujący może ulec zmianie.

Prezydium przypomina, że w dniu 5 lutego br. ówczesny Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej - Rzecznik Prasowy Bartłomiej Misiewicz, w trakcie spotkania Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował, że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

Prezydium Zarządu Głównego stwierdza, że projektodawcą kierują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych. Gdy brak pieniędzy na realizację rozdętych programów wyborczych najłatwiej sięgnąć po emerytury, tym bardziej, że towarzyszące temu hasła populistyczne znajdują wielu zwolenników. Nie zauważają, że projekt jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż w jednym miejscu prezentuje zasady procentowe obliczania wysokości emerytur, a w innym określa maksymalną jej wysokość bez względu na te obliczenia.

Autorzy projektu ustawy stawiają się ponad prawem. Nie są i nie chcą być uczestnikami procesów demokratycznych zawarowanych w Konstytucji RP. Bezkrytycznie akceptują dążenia IPN do objęcia zakresem jego działania coraz większej grupy obywateli.  Mając to na uwadze Prezydium rekomenduje twórcom ustawy zapoznanie się i traktowanie jako niedoścignionego wzorca treści art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46).

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, przy tworzeniu której naruszono tak wiele przepisów. Pamiętajmy wszyscy o słowach Juliana Tuwima, który w wierszu „Modlitwa 2” prosi Boga „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 

RZĄDOWY PROJEKT

USTAWY O ZMIANIE USTAWY

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ORAZ ICH RODZIN

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Ministrów wniosła do Sejmu RP „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”.

Projekt dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku na tym etapie, Marszałek Sejmu skierował do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekt ustawy, co do której istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczna z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może także skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia  prawa  (Dz.  U.  poz.  1414,  z  późn.  zm.)  projekt  został  udostępniony w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  Rządowego  Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy w wersji .pdf

 


 


 

APEL

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w sprawie kampanii

sprawozdawczo-wyborczej Związku

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Bieżąca kadencja działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dobiega końca. Wkraczamy w okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej, którą zwieńczy XI Krajowy Zjazd Delegatów. Dokonamy w niej oceny naszej pracy, pochwalimy się sukcesami, przeanalizujemy niepowodzenia. Musimy dać jasną odpowiedź na pytanie, co po jubileuszu 35-lecia Związku. Jakie mają być nasze priorytety, jak wbrew niektórym opiniom ocalić niezależność Związku.

Sytuacja, w której postawiło nas kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zmusza do określenia na nowo naszego miejsca w społeczeństwie. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Z pełnym szacunkiem dla władz państwowych i samorządowych, domagamy się zawarowanego w konstytucji prawa do wyrażania opinii w sprawach istotnych dla państwa, społeczeństwa oraz Sił Zbrojnych RP. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz naszymi spostrzeżeniami. Nie zgodzimy się na narzucanie nam jednego, jedynie słusznego punktu widzenia. Nie zgodzimy się na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych, na traktowanie ich jako ludzi gorszej kategorii, których można pozbawić ich praw podmiotowych. Powinniśmy podejmować wszelkie dopuszczalne prawem działania mające na celu obronę godności i honoru  dobrego imienia byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.

W trakcie kampanii sprawozdawczo wyborczej musimy się zastanowić, jakie zadania stoją przed poszczególnymi ogniwami Związku i w jaki sposób je realizować w poszczególnych sferach działalności. Gdzie tkwią rezerwy do wykorzystania? Gdzie poszukiwać sojuszników, jak ułożyć sobie współpracę z władzami samorządowymi i innymi organizacjami?

Sytuacja w której znalazł się Związek zweryfikowała wiele zapewnień i głoszonych deklaracji. Typując kandydatów do władz w kołach oraz delegatów do poszczególnych szczebli organizacyjnych pamiętajmy o zasadzie: każda jednostka organizacyjna Związku powinna pełnić swoją rolę i wykonywać zadania przed nią stojące. Przestrzegajmy zasady, że każdy kandydat do władz w kole, każdy delegat na zjazd rejonowy, wojewódzki oraz krajowy nie będzie się uchylał od pełnienia funkcji związkowych. Unikajmy takich, którzy swymi porażkami i niepowodzeniami chętnie obarczają wyższy szczebel. Tego typu usprawiedliwienia nie powinny mieć miejsca w naszym Związku.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Prezydium Zarządu Głównego jest przekonane, że dobrze znacie swoje środowiska. Sądzimy, że Wasze  decyzje wyborcze będą trafne, a do władz poszczególnych szczebli wybierzecie ludzi, którzy sprostają środowiskowemu zapotrzebowaniu. Do kierowania tak dużym Związkiem potrzebni są ludzie pozytywnie nastawieni oraz chętni do pracy przez całą następną kadencję.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 

ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI

 

Szczególnie interesujący jest nr 32 „Przeglądu” z dnia 8 - 15 sierpnia 2016 r.
   W dziale „Kraj” na stronie 23 zamieszczony jest artykuł pn. „ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI” w którym przedstawiono problematykę dotyczącą finansowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej tylko tych stowarzyszeń żołnierzy, które są bliskie ideowo ministrowi ON.

Zapraszamy do lektury. Musisz przeczytać!