Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

 

APEL

o aktywny udział

w nadchodzących

wyborach

prezydenckich

 

Czcigodne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

10 maja br. wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głowę naszego państwa i najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten konstytucyjny przywilej i obywatelska powinność dają każdemu z nas możliwość decydowania o wyborze kandydata na ten urząd - osoby najbardziej godnej, doświadczonej i odpowiedzialnej.

Jako żołnierze, mający za sobą lata rzetelnej służby Ojczyźnie, przeżyć i doświadczeń, zawsze pragnęliśmy Polski suwerennej i bezpiecznej. Naszym ideałem jest demokratyczne państwo prawne, z silnie rozwiniętą gospodarką, kulturą, oświatą i patriotyzmem swoich obywateli.

Jako członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, nie przechodzimy obojętnie wobec nurtujących nas problemów i wyzwań, odnoszących się do sytuacji gospodarczej, problemów społecznych, czy szczególnie związanych ze sferą obronności i bezpieczeństwa państwa. Stąd, nie bez znaczenia są podejmowane przez nas decyzje związane z aktem wyborczym.

Udział w wyborach prezydenckich jest nie tylko naszym prawem, ale również wielkim moralnym obowiązkiem. Dokonany przez nas wybór spośród kandydatów zarejestrowanych zgodnie z prawem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP będzie wymownym aktem naszej postawy obywatelskiej, wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności za przyszłość Polski, wyborem dobra Ojczyzny, Jej zdolności obronnej i bezpieczeństwa, które nam leżą na sercu.

Dlatego tak ważne jest oddanie głosu na kandydata, któremu ufamy i wierzymy, że poprowadzi Polskę drogą bezpieczną, bez wstrząsów i konfliktów, że będzie strażnikiem przestrzegania przepisów prawa gwarantujących realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia, w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W imię dobra Ojczyzny i pomyślności Jej obywateli, zwracamy się do członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Ich Rodzin o aktywny udział w tegorocznych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2015 roku
 


 

     
  

Podziękowanie

Prezesa Związku Piłki Ręcznej

w Polsce

 

 


 

      
  

1 %

podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczyć będzie o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku


Zarząd Główny ZŻWP


 

Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.


Z góry serdecznie dziękujemy !!!
   

 

 


 

 Umowa patronacka

 


 

 

 


 

  List senatora RP

Macieja Grubskiego

do

Ministra Obrony Narodowej

 

Poniżej przedstawiamy skopiowaną treść listu senatora RP Macieja Grubskiego skierowanego w dniu 4 lutego 2015 r. do Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: www.facebook.com/grubski.maciej

 


 


 

DZIWNA

KORESPONDENCJA

 

W dniu 20 listopada 2014 roku Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierował do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej list przedstawicieli kilku organizacji pozarządowych zrzeszających kombatantów, weteranów, rezerwistów i emerytów wojskowych w istotnej dla nich sprawie.

Po niemal dwóch miesiącach, w drugiej połowie stycznia 2015 roku, otrzymano pismo przedstawiające stanowisko Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (projektodawcy decyzji MON) na ten temat.


W załączeniu prezentujemy całość korespondencji (jako pliki .pdf).

 

 

 


 

 

STANOWISKO

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZŻWP

 

W imieniu przedstawicieli siedmiu organizacji pozarządowych Prezydium Zarządu Głównego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON z dnia 14 stycznia br. będącym formą odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r. skierowane do Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka stwierdza, co następuje:
   1. Udzielona po 40 dniach odpowiedź nie jest stanowiskiem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, a jedynie departamentu, do którego nie było kierowane.
  2. Brak stanowiska szefa resortu obrony narodowej budzi nasz niepokój, a odpowiedź departamentu godzi zarówno w powagę naszej organizacji, jak również urzędu Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej.
    3. Przesłane stanowisko odnosi się jedynie do dwóch problemów podniesionych w naszym piśmie, a pomija najistotniejsze wskazujące na możliwość naruszenia prawa.
  Nadmieniamy, że ponad 2 miesiące oczekujemy na odpowiedź rzecznika prasowego MON p. Jacka Sońty, na pismo skierowane przez rzecznika prasowego Związku.
  W związku z powyższym oczekujemy na merytoryczne stanowisko Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej, które w sposób jednoznaczny odniesie się do podniesionych przez nas problemów.

                            Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r.


 

 


 

 

 

NOWA NUMERACJA

DLA ABONENTÓW

WOJSKOWYCH


 

 

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9. cyfrową zamiast dotychczasowej 6. cyfrowej.

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:
   1. Dzwoniąc   w   ramach   sieci   RON   wojskowi   użytkownicy   będą   wybierać następującą postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
    261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
  2. W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej, użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:
     • aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:
       AB xxxx xxx - gdzie:
       AB (numer kierunkowy) - 2. cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 - strefa numeracyjna Poznania, 22 - strefa numeracyjna Warszawy, xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

         - aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:
         00 CC xxx xxx xxx - gdzie:
         00 - wyjście do połączeń międzynarodowych,
         CC - 2. cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,
         xxx xxx xxx - pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

   3. Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9. cyfrową postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
      261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

   4. Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9. cyfrowego planu numeracyjnego nie będą wybierane przez użytkowników, dotychczasowe prefixy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:
          - „00” - tzw. „wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;
          - „01” - wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;
       - „02” - wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”) w sieci publicznej;
    Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:
    - „03” - wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;
    - „04” - wyjście do połączeń w sieci MSW oraz PKP;
    - „05” - wyjście do połączeń w sieci ABW;
    - „08” - wyjście do połączeń z PKW.

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2015 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2015 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2015"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army