Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 103, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

RZĄDOWY PROJEKT

USTAWY O ZMIANIE USTAWY

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ORAZ ICH RODZIN

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Ministrów wniosła do Sejmu RP „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin”.

Projekt dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku na tym etapie, Marszałek Sejmu skierował do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekt ustawy, co do której istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczna z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może także skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia  prawa  (Dz.  U.  poz.  1414,  z  późn.  zm.)  projekt  został  udostępniony w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  Rządowego  Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy w wersji .pdf

 


 


 

APEL

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w sprawie kampanii

sprawozdawczo-wyborczej Związku

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Bieżąca kadencja działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dobiega końca. Wkraczamy w okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej, którą zwieńczy XI Krajowy Zjazd Delegatów. Dokonamy w niej oceny naszej pracy, pochwalimy się sukcesami, przeanalizujemy niepowodzenia. Musimy dać jasną odpowiedź na pytanie, co po jubileuszu 35-lecia Związku. Jakie mają być nasze priorytety, jak wbrew niektórym opiniom ocalić niezależność Związku.

Sytuacja, w której postawiło nas kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zmusza do określenia na nowo naszego miejsca w społeczeństwie. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Z pełnym szacunkiem dla władz państwowych i samorządowych, domagamy się zawarowanego w konstytucji prawa do wyrażania opinii w sprawach istotnych dla państwa, społeczeństwa oraz Sił Zbrojnych RP. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz naszymi spostrzeżeniami. Nie zgodzimy się na narzucanie nam jednego, jedynie słusznego punktu widzenia. Nie zgodzimy się na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych, na traktowanie ich jako ludzi gorszej kategorii, których można pozbawić ich praw podmiotowych. Powinniśmy podejmować wszelkie dopuszczalne prawem działania mające na celu obronę godności i honoru  dobrego imienia byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.

W trakcie kampanii sprawozdawczo wyborczej musimy się zastanowić, jakie zadania stoją przed poszczególnymi ogniwami Związku i w jaki sposób je realizować w poszczególnych sferach działalności. Gdzie tkwią rezerwy do wykorzystania? Gdzie poszukiwać sojuszników, jak ułożyć sobie współpracę z władzami samorządowymi i innymi organizacjami?

Sytuacja w której znalazł się Związek zweryfikowała wiele zapewnień i głoszonych deklaracji. Typując kandydatów do władz w kołach oraz delegatów do poszczególnych szczebli organizacyjnych pamiętajmy o zasadzie: każda jednostka organizacyjna Związku powinna pełnić swoją rolę i wykonywać zadania przed nią stojące. Przestrzegajmy zasady, że każdy kandydat do władz w kole, każdy delegat na zjazd rejonowy, wojewódzki oraz krajowy nie będzie się uchylał od pełnienia funkcji związkowych. Unikajmy takich, którzy swymi porażkami i niepowodzeniami chętnie obarczają wyższy szczebel. Tego typu usprawiedliwienia nie powinny mieć miejsca w naszym Związku.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Prezydium Zarządu Głównego jest przekonane, że dobrze znacie swoje środowiska. Sądzimy, że Wasze  decyzje wyborcze będą trafne, a do władz poszczególnych szczebli wybierzecie ludzi, którzy sprostają środowiskowemu zapotrzebowaniu. Do kierowania tak dużym Związkiem potrzebni są ludzie pozytywnie nastawieni oraz chętni do pracy przez całą następną kadencję.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 

PISMO

KANCELARII SEJMU

GABINET

MARSZAŁKA SEJMU

 

 


 

ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI

 

Szczególnie interesujący jest nr 32 „Przeglądu” z dnia 8 - 15 sierpnia 2016 r.
   W dziale „Kraj” na stronie 23 zamieszczony jest artykuł pn. „ŻOŁNIERZE WYKLUCZENI” w którym przedstawiono problematykę dotyczącą finansowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej tylko tych stowarzyszeń żołnierzy, które są bliskie ideowo ministrowi ON.

Zapraszamy do lektury. Musisz przeczytać!

 


 


 

35 LAT

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził w miesiącu czerwcu 2016 r. Jubileusz 35 - lecia swojej działalności. Związek powstał dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ogromnej grupy członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. W kręgu zainteresowań Stowarzyszenia znalazły się dwie zasadnicze sprawy: obrona interesów socjalno-zdrowotnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz wspieranie, przez społeczne działanie, polityki obronnej państwa.
    Dla uczczenia Jubileuszu Zarząd Główny zorganizował centralne uroczystości, które odbyły się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Warszawie. Były one niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego pracy i osiągnięć.
   Główna część uroczystości miała miejsce w auli Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie ul. Marszałkowska 115, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych, którzy nie są członkami władz centralnych Związku.
    Inaugurując uroczystości jubileuszowe Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, nakazał wprowadzenie sztandaru Związku, odegranie hymnu państwowego oraz pieśni Związku - „To jeszcze nie tak dawno”. Ponadto minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Związku.
    Następnie Prezes Związku powitał Gości oraz podziękował wszystkim za przybycie.
   Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Pani Krystyna Lewkowicz, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego płk Marian Babuśka, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Mieczysław Mikrut, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk dr hab. Ryszard Sobierajski, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP dr inż. Marian Kazubski, Prezes I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie płk Jan Gazarkiewicz, Kapelan Ordynariatu Polowego WP ks. kmdr Janusz Bąk, Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP ks. płk Michał Dudicz, którzy podkreślali ogromną rolę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w obszarze działalności organizacji pozarządowych, szczególnie wśród tych, które związane są ze służbami mundurowymi Państwa Polskiego.  
   Ponadto na ręce Prezesa Związku oraz Zarządu Głównego Związku złożono też listy gratulacyjne z wyrazami uznania m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz innych zaprzyjaźnionych organizacji.
   Ubolewać tylko należy, że po raz pierwszy w historii Związku ten dla nas radosny i uroczysty dzień nie był zupełnie zauważony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
   W trakcie jubileuszowego wystąpienia Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała podsumował trzydziestopięcioletnią działalność akcentując nasze osiągnięcia oraz wskazując na nasze niedoskonałości organizacyjne.
    Serdecznie podziękował wszystkim koleżankom i kolegom za codzienny wysiłek wkładany w pracę społeczną w szeregach ZŻWP, prezesom stowarzyszeń współpracujących ze związkiem, szefom urzędów, instytucji i dowódcom jednostek wojskowych za okazywaną nam wszechstronną pomoc a także kapelanom wojskowym wszystkich wyznań za opiekę duchową i obecność w chwilach dla nas radosnych oraz pociechę w chwilach trudnych.
    Przekazał nam wszystkim hasło, które będzie dla nas drogowskazem w dalszej społecznej pracy związkowej: „WIERNI OJCZYŹNIE I ŻOŁNIERSKIEMU KOLEŻEŃSTWU POZOSTANIEMY. HONORU I GODNOŚCI BĘDZIEMY BRONIĆ!”
    35-lecie było również doskonałą okazją do odznaczenia osób, które wyróżniły się swoją pracą, dokonaniami i zaangażowaniem w dalszy rozwój naszego Związku. Zasłużeni członkowie Związku otrzymali z rąk Prezesa, Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański, Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, kmdr dr Ryszard Czarnota oraz Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, ppłk Romuald Detmer.
   Ponadto Krzyże „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymali Prezesi: Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku, płk Józef Kosno, Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, płk Marian Dąbrowski, Zarządu Rejonowego w Nowym Sączu, ppłk Kazimierz Zając oraz Zarządu Rejonowego w Pile, mjr Zygmunt Jeliński.
    Specjalne, szczególnie wzruszające, podziękowania w imieniu wszystkich odznaczonych wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, ppłk Romuald Detmer.
    Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono kol. płk. dypl. pil. Jana Urbaniaka tytułem „Człowiek Roku Związku 2015”. Gratulujemy!!!
  Spotkanie jubileuszowe było także okazją do promocji działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Wydawnictwa „Bellona”.
     W tym szczególnym dniu mieliśmy także powód do szczególnej dumy, gdyż skierowano do instancji organizacyjnych Związku kompendium w postaci „Poradnika Ceremonialnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, opracowanego przez zespół Komisji Społecznej Zarządu Głównego na czele z płk. Lechem Pietrzakiem.
   Idea jego wydania zrodziła się przed kilku laty z inicjatywy ppłk. Zbigniewa Kozłowskiego  z Pomorskiego  Zarządu  Wojewódzkiego w Gdańsku.
   Poradnik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kół i zarządów Związku. Stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu symboliki państwowej, wojskowej i związkowej, podaje reguły jej stosowania i możliwości wykorzystania w bieżącej działalności związkowej. Zawiera głębokie treści  patriotyczne,  nawiązujące  do  chlubnych  tradycji  oręża  polskiego  i symboliki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jego istotną wartość stanowią wątki dotyczące historii Związku.
    W opracowaniu zebrano zasady dotyczące organizacji uroczystości, które uwzględniają ustalenia i wymogi zawarte w obowiązującym „Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” i w niektórych regulaminach wojskowych. Ponadto określony w nim został charakter tych uroczystości, ujednolicający ich formę organizacyjną, zgodną ze Statutem ZŻWP i uchwałami Zarządu Głównego ZŻWP.
    Trzydzieści pięć lat istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego to wspaniały Jubileusz, który jest okazją nie tylko do refleksji nad minionym czasem, ale również próbą spojrzenia w przyszłość.
    Mamy prawnie uregulowany status organizacyjny. To ważne, chociaż porządek prawny w pewnym stopniu, ogranicza możliwość bardziej swobodnego decydowania o kształcie i dalszej formie naszego działania związkowego.
    Trzeba przyznać, że wizje, oczekiwania i marzenia twórców naszego Związku z biegiem lat rozmyły się, a czas trochę inaczej ukształtował rzeczywistość. Obecnie członek i działacz związkowy wymaga zdefiniowania go, jako eksperta, organizacji pozarządowej, tj. osoby o dużym doświadczeniu i wiedzy, a nie tylko jako osoby posiadającej legitymację związkową. Śmiało można powiedzieć, że osiągnęliśmy wiele poprzez naszą pracę. Ale niestety, na przestrzeni lat wiele także zatraciliśmy.
    W tych niespokojnych i niepewnych czasach najważniejszym osiągnięciem jest jedność naszego związkowego środowiska. Przed nami nowe wyzwania dla umacniania naszej pozycji organizacyjnej bez patrzenia na to, że ktoś nam pomoże. Jest to możliwe, m.in. poprzez nieustanne, osobiste doskonalenie pracy społecznikowskiej, bo jak powiedział jeden ze sławnych ludzi: „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach”.
    Brazylijski pisarz i poeta, Paulo Coelho napisał: „Nie jest trudno odbudować życie. Wystarczy zdać sobie sprawę, że mamy w sobie tę samą, co dotąd siłę i używać jej z korzyścią dla siebie”.
     I właśnie ta siła pozwoliła wielu z nas doczekać tego Jubileuszu.
     Cóż tu więcej dodać. Chyba tylko „tak trzymać” na kolejne Jubileusze.
   Dziękując Założycielom naszego Związku i tym wszystkim, którzy w ciągu trzydziestu pięciu lat angażowali się w jego działalność, jak również tym, którzy taką działalność podejmą, składamy z głębi serca płynące życzenia - osiągnięcia wymarzonych sukcesów, a na co dzień, dużo zwykłej ludzkiej życzliwości
.
 

Miłosz BIAŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odpowiedź

Ministra Obrony Narodowej

na odwołanie

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 


 

ODPOWIEDŹ Dyrektora

Departamentu

Zwierzchnictwa

nad Siłami Zbrojnymi

 

 


 

PISMO

Sekretarza Stanu

Zastępcy Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów

 

 


 

WNIOSEK

O PONOWNE

ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

 


 

   POSTANOWIENIE

MINISTRA

OBRONY NARODOWEJ

 

 


 

STANOWISKO

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 marca 2016 r. Biuro Zarządu Głównego funkcjonuje pod adresem:

ul. Marszałkowska 115  p. 349
00-102 Warszawa

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Dotyczy to wszystkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów na których wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie.

W związku ze zmianą siedzib zarządów wojewódzkich i rejonowych uprzejmie prosimy o przesyłanie nowych adresów, tak aby możliwe było dokonanie aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przesyłanie odznaczeń i Głosu Weterana i Rezerwisty.


 

ODWOŁANIE

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO ZŻWP

 
 

   ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA

O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

MINISTERSTWEM

OBRONY NARODOWEJ

A ZWIĄZKIEM ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 

Poniżej cytujemy treść podstawy rozwiązania współpracy z naszym związkiem przytoczoną w piśmie MON (§ 15 ust. 1 pkt 2 decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. nr 12 poz. 131 z późn. zm.):


§ 15.

 

1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa  § 14, składa pisemne oświadczenie, że:
     1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
    2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
    3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
     4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)
    5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
         a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
       b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.
     2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.

 


 

   1 % podatku 

na rzecz

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

- organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP

 


 

Pamiętajcie !!!


Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

 

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 


 


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2016 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2016"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

 Umowa patronacka