Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (261) 87 24 69 do 74
fax./tel. +48 (261) 87 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

NADANIE SZTANDARU

ORGANIZACJI

DOLNOŚLĄSKIEJ

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

Dzień 13 czerwca 2015 r. zapisze się na trwałe w historii organizacji dolnośląskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W dniu tym Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu otrzymał nowy sztandar. Uroczystość wręczenia sztandaru rozpoczęła się Mszą Świętą  w kościele garnizonowym -  Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. Wzięli w niej udział fundatorzy, sponsorzy, przedstawiciele administracji rządowej  samorządowej, zaproszeni goście oraz liczna grupa członków Związku. Nabożeństwo celebrował proboszcz Parafii Garnizonowej ks. prałat płk Janusz Radzik. W swej homilii zwrócił on uwagę na rolę sztandaru wojskowego, jako symbolu, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego, na przestrzeni dziejów. Podkreślił, że sztandar jest tym symbolem, wokół którego gromadzą się żołnierze służby czynnej, w rezerwie oraz w stanie spoczynku,  gotowi poświęcić życie w obronie Ojczyzny.
     Następnie, na Placu Gołębim, meldunkiem o gotowości do uroczystości złożonym przez Komendanta Garnizonu Wrocław mjr. Roberta Trelę Dowódcy Garnizonu gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu rozpoczął się apel. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn państwowy. Na uroczystość przybyli: wicewojewoda dolnośląski pani - Joanna Bronowicka, wicemarszałek województwa dolnośląskiego - pani Ewa Mańkowska, dowódca garnizonu Wrocław - gen. bryg. Wojciech Lewicki, Prezes Związku -  gen. dyw. Franciszek Puchała, szef WSzW Wrocław - płk Waldemar Bartłomiejczak, komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej - płk Andrzej Szponar, rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki - płk prof. dr. hab. Mariusz Wiatr, dowódca garnizonu Głogów - ppłk Zdam Kiszka, dowódca garnizonu Oleśnica - ppłk Zdzisław Nowak, a także sponsorzy: pani Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnica, dr inż. Leszek Bogdan - dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Krzysztof Dzikowski prezes Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, liczna grupa członków Związku oraz miejscowe społeczeństwo i turyści.
     Na placu w szyku wojskowym stanęły: kompania honorowa wystawiona przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, pododdziały i poczty sztandarowe Policji, 3 Brygady Radiotechnicznej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Dowódcą uroczystości był komendant garnizonu Wrocław mjr Robert Trela.
     Po odegraniu hymnu państwowego i  podniesieniu flagi państwowej na maszt głos zabrał prezes Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, płk Marian Dąbrowski, który powitał przybyłych gości. Po jego wystąpieniu wicemarszałek województwa dolnośląskiego pani Ewa Mańkowska w imieniu przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru odczytała akt ufundowania sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.
     Następnie odbyła się ceremonia wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru i dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej Zarządu Wojewódzkiego. Jako pierwsi  gwoździe wbili rodzice chrzestni sztandaru: pani Lidia Geringer de Oedenberg - posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Barszczewski - honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kolejne gwoździe wbili goście honorowi, sponsorzy oraz mjr Wacław Maleja w imieniu kół Związku we Wrocławiu i ppłk Tadeusz Bortnik w imieniu kół spoza Wrocławia.   
    Po ceremonii wbicia gwoździ rodzice chrzestni poprosili ks. prałata Janusza Radzika o poświęcenie sztandaru. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu sztandaru ks. prałat Janusz Radzik przyklęknął i podniósł płat sztandaru do ust.
    Przedstawiciel Zarządu Głównego płk Henryk Budzyński odczytał akt nadania sztandaru. Na komendę dowódcy uroczystości przed front pododdziałów wystąpił poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego w składzie: ppłk rez. Fryderyk Makuchowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Józef Gaździński oraz płk Stanisław Krawiec.   Rodzice chrzestni przekazali sztandar Prezesowi Związku gen. dyw. Franciszkowi Puchale. Po wypowiedzeniu formuły „Wręczam Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  we Wrocławiu sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów” przekazał go prezesowi Zarządu Wojewódzkiego, a ten pocztowi sztandarowemu. Na komendę dowódcy uroczystości poczet sztandarowy zaprezentował sztandar przed frontem pododdziałów.
     Po ceremonii wręczenia sztandaru gratulacje dla organizacji dolnośląskiej złożyli: prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wicewojewoda dolnośląski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Prezes ZW we Wrocławiu, płk Marian Dąbrowski, w krótkich słowach podziękował za nadanie sztandaru.  
     Po jego wystąpieniu płk Henryk Budzyński odczytał uchwałę Kapituły Odznaki za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie nadania Złotej Odznaki jednostkom wojskowym. Złotą Odznaką wyróżnione zostały: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, 3. Brygada Radiotechniczna oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Dekoracji sztandarów jednostek Złotą Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP” dokonał prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     W imieniu odznaczonych jednostek za nadane odznaczenia podziękował dowódca 3 BRT gen. bryg. Wojciech Lewicki, który zwracając się do żołnierzy wyróżnionych jednostek powiedział m.  in. „Wyróżnienie to napawa nas dumą i satysfakcją. Sztandary, które przed chwilą zostały udekorowane są symbolem najszlachetniejszych żołnierskich cnót. Wymowny jest zdobiący je złoty napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Od stuleci, właśnie pod tym hasłem, walczyli i ginęli nasi bohaterscy poprzednicy - żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej - w obronie najwyższych jej wartości - niepodległości, wiary ojców i prawa wolnych obywateli do samostanowienia o swoich losach”…. Wasza służba wojskowa została dzisiaj uhonorowana nagrodą. W pełni na nią zasłużyliście” Złożył również gratulacje z okazji nadania sztandaru, który jak podkreślił, jest ukoronowaniem działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku.
     W dalszej kolejności gen. dyw. dr Franciszek Puchała wręczył zasłużonym członkom organizacji dolnośląskiej oraz osobom wspierającym Związek odznaczenia związkowe. Złote Odznaki z Gwiazdą otrzymali: płk Jerzy Dąbrowski oraz płk Marian Jakimowicz. Siedmiu osobom nadano odznaki złote, 15 srebrne i brązowe, a 14 osobom nadano medale pamiątkowe.
     Podsumowaniem uroczystości była defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów, a jej kontynuacją piknik w Ośrodku Szkolenia Jeździeckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk  Lądowych.

płk  Henryk BUDZYŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

      
  

1 %

podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku


Zarząd Główny ZŻWP


 

Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%.

W ten sposób tylko wskazałeś, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego byś nie zrobił państwo samo by zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.


Serdecznie dziękujemy !!!
   

 


 

 Umowa patronacka

 


 

 

  


 

 

 

NOWA NUMERACJA

DLA ABONENTÓW

WOJSKOWYCH


 

 

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9. cyfrową zamiast dotychczasowej 6. cyfrowej.

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:
   1. Dzwoniąc   w   ramach   sieci   RON   wojskowi   użytkownicy   będą   wybierać następującą postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
    261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
  2. W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej, użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:
     • aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:
       AB xxxx xxx - gdzie:
       AB (numer kierunkowy) - 2. cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 - strefa numeracyjna Poznania, 22 - strefa numeracyjna Warszawy, xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

         - aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:
         00 CC xxx xxx xxx - gdzie:
         00 - wyjście do połączeń międzynarodowych,
         CC - 2. cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,
         xxx xxx xxx - pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

   3. Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9. cyfrową postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
      261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

   4. Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9. cyfrowego planu numeracyjnego nie będą wybierane przez użytkowników, dotychczasowe prefixy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:
          - „00” - tzw. „wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;
          - „01” - wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;
       - „02” - wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”) w sieci publicznej;
    Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:
    - „03” - wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;
    - „04” - wyjście do połączeń w sieci MSW oraz PKP;
    - „05” - wyjście do połączeń w sieci ABW;
    - „08” - wyjście do połączeń z PKW.

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2015 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2015 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2015"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army