Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

Gen. bryg. Jerzy WÓJCIK

odszedł na "wieczną wartę"


 

26 kwietnia 2015 r. zmarł generał brygady Jerzy Wójcik, prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członek Zarządu Głównego ZŻWP,  Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Rady Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono. Był także inicjatorem powstania Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej dla żołnierzy cierpiących na syndrom stresu bojowego.
    Pochodził z rodziny o tradycjach patriotyczno-ludowych. Dziadek Tomasz Błaszkiewicz był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Józefa Piłsudskiego, a ojciec Stanisław - żołnierzem Batalionów Chłopskich.
     W 1973 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Był dowódcą plutonu, a następnie kompanii i batalionu w 5 Brygadzie WOW w Krakowie. W latach 1981–1984 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. W latach 1984–1996 dowódca szef sztabu 10 batalionu 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, szef wydziału szkolenia bojowego w Oddziale szkolenia Bojowego KOW, szef sztabu 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie i dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznym w Akademii Obrony Narodowej - dowódca 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie. W latach 1999-2000 był szefem oddziału operacyjnego Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego, od kwietnia 2000 roku - dowódcą 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie, natomiast w latach 2002-2004 - zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa.
     15 sierpnia 2004 roku został mianowany na stopień generała brygady. Od sierpnia 2004 do lutego 2005 dowodził 1 Brygadową Grupą Bojową w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku. Jako dowódca konsekwentnie bronił dobrego imienia swoich żołnierzy. Po publicznym wystąpieniu w obronie swoich żołnierzy, oskarżanych za Nadgar Khel, zostaje przez ministra obrony narodowej odwołany ze stanowiska dowódcy brygady i w dniu 29 stycznia 2009 roku zwolniony do rezerwy.
    Pożegnanie generała Jerzego Wójcika odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

 


 

 

APEL

o aktywny udział

w nadchodzących

wyborach

prezydenckich

 

Czcigodne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

10 maja br. wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głowę naszego państwa i najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten konstytucyjny przywilej i obywatelska powinność dają każdemu z nas możliwość decydowania o wyborze kandydata na ten urząd - osoby najbardziej godnej, doświadczonej i odpowiedzialnej.

Jako żołnierze, mający za sobą lata rzetelnej służby Ojczyźnie, przeżyć i doświadczeń, zawsze pragnęliśmy Polski suwerennej i bezpiecznej. Naszym ideałem jest demokratyczne państwo prawne, z silnie rozwiniętą gospodarką, kulturą, oświatą i patriotyzmem swoich obywateli.

Jako członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, nie przechodzimy obojętnie wobec nurtujących nas problemów i wyzwań, odnoszących się do sytuacji gospodarczej, problemów społecznych, czy szczególnie związanych ze sferą obronności i bezpieczeństwa państwa. Stąd, nie bez znaczenia są podejmowane przez nas decyzje związane z aktem wyborczym.

Udział w wyborach prezydenckich jest nie tylko naszym prawem, ale również wielkim moralnym obowiązkiem. Dokonany przez nas wybór spośród kandydatów zarejestrowanych zgodnie z prawem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP będzie wymownym aktem naszej postawy obywatelskiej, wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności za przyszłość Polski, wyborem dobra Ojczyzny, Jej zdolności obronnej i bezpieczeństwa, które nam leżą na sercu.

Dlatego tak ważne jest oddanie głosu na kandydata, któremu ufamy i wierzymy, że poprowadzi Polskę drogą bezpieczną, bez wstrząsów i konfliktów, że będzie strażnikiem przestrzegania przepisów prawa gwarantujących realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia, w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W imię dobra Ojczyzny i pomyślności Jej obywateli, zwracamy się do członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Ich Rodzin o aktywny udział w tegorocznych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2015 roku
 


 

      
  

1 %

podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczyć będzie o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku


Zarząd Główny ZŻWP


 

Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%.

W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.


Z góry serdecznie dziękujemy !!!
   

 

 


 

 Umowa patronacka

 


 

 

 


 

  List senatora RP

Macieja Grubskiego

do

Ministra Obrony Narodowej

 

Poniżej przedstawiamy skopiowaną treść listu senatora RP Macieja Grubskiego skierowanego w dniu 4 lutego 2015 r. do Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: www.facebook.com/grubski.maciej

 


 


 

DZIWNA

KORESPONDENCJA

 

W dniu 20 listopada 2014 roku Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierował do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej list przedstawicieli kilku organizacji pozarządowych zrzeszających kombatantów, weteranów, rezerwistów i emerytów wojskowych w istotnej dla nich sprawie.

Po niemal dwóch miesiącach, w drugiej połowie stycznia 2015 roku, otrzymano pismo przedstawiające stanowisko Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (projektodawcy decyzji MON) na ten temat.


W załączeniu prezentujemy całość korespondencji (jako pliki .pdf).

 

 

 


 

 

STANOWISKO

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZŻWP

 

W imieniu przedstawicieli siedmiu organizacji pozarządowych Prezydium Zarządu Głównego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON z dnia 14 stycznia br. będącym formą odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r. skierowane do Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka stwierdza, co następuje:
   1. Udzielona po 40 dniach odpowiedź nie jest stanowiskiem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, a jedynie departamentu, do którego nie było kierowane.
  2. Brak stanowiska szefa resortu obrony narodowej budzi nasz niepokój, a odpowiedź departamentu godzi zarówno w powagę naszej organizacji, jak również urzędu Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej.
    3. Przesłane stanowisko odnosi się jedynie do dwóch problemów podniesionych w naszym piśmie, a pomija najistotniejsze wskazujące na możliwość naruszenia prawa.
  Nadmieniamy, że ponad 2 miesiące oczekujemy na odpowiedź rzecznika prasowego MON p. Jacka Sońty, na pismo skierowane przez rzecznika prasowego Związku.
  W związku z powyższym oczekujemy na merytoryczne stanowisko Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej, które w sposób jednoznaczny odniesie się do podniesionych przez nas problemów.

                            Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r.


 

 


 

 

 

NOWA NUMERACJA

DLA ABONENTÓW

WOJSKOWYCH


 

 

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9. cyfrową zamiast dotychczasowej 6. cyfrowej.

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:
   1. Dzwoniąc   w   ramach   sieci   RON   wojskowi   użytkownicy   będą   wybierać następującą postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
    261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
  2. W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej, użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:
     • aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:
       AB xxxx xxx - gdzie:
       AB (numer kierunkowy) - 2. cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 - strefa numeracyjna Poznania, 22 - strefa numeracyjna Warszawy, xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

         - aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:
         00 CC xxx xxx xxx - gdzie:
         00 - wyjście do połączeń międzynarodowych,
         CC - 2. cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,
         xxx xxx xxx - pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

   3. Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9. cyfrową postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
      261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

   4. Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9. cyfrowego planu numeracyjnego nie będą wybierane przez użytkowników, dotychczasowe prefixy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:
          - „00” - tzw. „wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;
          - „01” - wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;
       - „02” - wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”) w sieci publicznej;
    Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:
    - „03” - wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;
    - „04” - wyjście do połączeń w sieci MSW oraz PKP;
    - „05” - wyjście do połączeń w sieci ABW;
    - „08” - wyjście do połączeń z PKW.

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2015 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2015 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2015"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army