Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu

W dniu 14 września 2021 roku w Kole nr 7 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczenia związkowego zasłużonemu członkowi Koła. Medalem 40-lecia Związku  odznaczony  został kol. Jan Sójkowski. Odznaczenie wręczył Prezes Koła  kol. Lech Murawski.
   Obrady zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego otworzył Prezes Koła kol. Lech Murawski, który przywitał zebranych oraz zaproponował skład Prezydium zebrania w składzie Lech Murawski, Andrzej Dargacz, Krzysztof Pęczkowski.

   Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Lecha Murawskiego, który przedstawił porządek zebrania, jako sposób wyboru władz przyjęto głosowanie jawne i powołano Komisję mandatową w składzie  Maciej  Kawecki i Grzegorz Jędrzejewski.
  W dalszej części zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, sprawozdanie z działalności  Zarządu Koła przedstawił Prezes Koła Lech Murawski i Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kamiński.
  Kolega Prezes na wstępie zapoznał zebranych z Wytycznymi ZG i ZW dotyczących przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych i wyborów w kołach ZŻWP oraz w wielkim skrócie podsumował przygotowania oraz przebieg uroczystości 40-lecia Związku i Koła. Przedstawił źródła finansowania oraz kwoty wydane w związku z obchodami uwzględniając również „niefinansowy wkład własny osobowy” członków Związku. Zarówno zebrani jak i głosy ZG i ZW oraz Prezesów innych kół  wskazują na bardzo pozytywną ocenę zarówno organizacji jak i przebiegu uroczystości.
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po przedstawieniu sprawozdania za okres kadencji 2017-2021 postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W  głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium
   Następnie powołano  Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie Grzegorz Kulon, Stanisław Kryszak i Józef Łukaszewski. Po powołaniu komisji przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz nad  problemami  organizacyjnymi w trudnym okresie pandemii.
   W dalszej części  zebrania w jawnym głosowaniu wybrano jednogłośnie: Prezesem Koła  Lecha Murawskiego.
   Wybrany Prezes zgłosił kandydatów do nowego Zarządu Koła: Andrzeja Dargacza, Krzysztofa Pęczkowskiego, Zbigniewa Nawrota oraz Grzegorza Romanowskiego. Kandydaci  zgłoszeni do zarządu zostali jednogłośnie wybrani.  
   Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono: Mieczysława Kamińskiego, Lesława Przybysza, Krzysztofa Szymkowiaka, którzy również jednogłośnie zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej.
     Na pierwszym posiedzeniu Zarząd  ukonstytuował się następująco:
     Lech Murawski                Prezes Zarządu
     Andrzej Dargacz             I Wiceprezes  Zarządu
     Zbigniew Nawrot            II Wiceprezes Zarządu
     Krzysztof Pęczkowski     Sekretarz Kola
     Grzegorz Romanowski   Skarbnik Koła

     Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
     Mieczysław Kamiński    Przewodniczący Komisji
     Lesław Przybysz             Wiceprzewodniczący  Komisji
     Krzysztof Szymkowiak  Sekretarz Komisji

    Zebrami w głosowaniu jawnym dokonali również wyboru delegatów na zjazd Wojewódzki którymi zostali Lech Murawski i Andrzej Dargacz.  Dokonano również wyboru „Rzecznika Prasowego” do kontaktów z władzami związku, władzami administracyjnymi oraz prasą którym został Andrzej Dargacz.
    Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes Kola podziękował wszystkim za działalność mówiąc „bez Waszej pracy i udziału w przedsięwzięciach Koło przestało by działać”.
Na tym zebranie zakończono.

Andrzej DARGACZ  Rzecznik Koła nr 7 w Inowroclawiu - tekst
Mieczysław KAMIŃSKI - zdjęcia

 

« Powrót do listy