Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

VETS&ARMY Sp. z o. o. w likwidacji

 

,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. kończy swoją działalność

 

Trwająca pandemia koronawirusa i wprowadzone w jej okresie trwania ograniczenia wymuszają nadal podejmowanie niestandardowych działań w pracy Likwidatorów „VETS&ARMY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa.

Mimo wielu organizacyjnych utrudnień Likwidatorzy Spółki, działając na podstawie zapisów zawartych w rozdziale 6 KSH oraz uchwały nr 10/LS/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. postanawiają odbyć w dniu 18 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji, w siedzibie Spółki. Podjęta decyzja została zaakceptowana na doraźnym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w dniu 21 lipca 2020 r.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Wspólników zostanie zakończone postępowanie likwidacyjne „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji zmierzające do zakończenia jej działalności. Wynika to także z faktu, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. zakończono wszystkie bieżące interesy Spółki, spłacono zobowiązania, upłynniono jej majątek oraz złożono wniosek o wypowiedzenie umowy posiadacza rachunku w BNP Paribas z dniem 28 sierpnia 2020 r.

Porządek Walnego Zgromadzeniu Wspólników przewiduje:
     1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wspólników.
     2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
     4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie likwidacyjnego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 lipca 2020 r., sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Likwidatorów z działalności od 1 stycznia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
     6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
       a) zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki sporządzonego na dzień 30 lipca 2020 r.;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych;
      c) zatwierdzenia sprawozdania Likwidatorów z działalności od 1 stycznia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.;
      d) przekazania wolnych środków finansowych Spółki;
     e) udzielenia Likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r., a także ogłoszenia likwidacyjnego sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w siedzibie Spółki oraz złożenia go w sądzie rejestrowym KRS;
      f) zakończenia procesu likwidacyjnego Spółki;
      g) przekazania dokumentacji Spółki na przechowywanie.
     7. Sprawy formalno-organizacyjne „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji
     8. Uwagi i wnioski
     9. Zamknięcie obrad.

Najważniejszym ograniczeniem jest jednak brak możliwości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji w pełnym składzie osobowym w wyżej wymienionym terminie.

W warunkach naszego Związku, gdy Zarząd Główny liczy 32 członków, jedynym sensownym rozwiązaniem prawnym, znajdującym oparcie w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 96 w zw. art. 95) jest głosowanie nad uchwałami poprzez upoważnionych przedstawicieli (pełnomocników).
     Dlatego Likwidatorzy „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji zaproponowali, aby członkowie Zarządu Głównego mieszkający poza Warszawą, udzielili pełnomocnictwa rodzajowego do głosowania w swym imieniu jednemu z nw. członków Prezydium (będącymi mieszkańcami Warszawy):
     - płk Marek Bielec - prezes Związku
     - płk Henryk Budzyński - sekretarz generalny
     - płk Adam Spychalski - skarbnik - wiceprezes ds. ekonomicznych
     - płk Andrzej Sawicki - członek Prezydium Zarządu Głównego
    Na podstawie pełnomocnictw upoważnieni członkowie Prezydium będą brali udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji, także w imieniu osób nieobecnych.

Dzień zatwierdzenia sprawozdań oraz podjęcia uchwał będzie dniem formalnego zakończenia likwidacji Spółki. Ogłoszenie sprawozdań odbędzie się w siedzibie Spółki, a także złożony zostanie wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednak byt prawny zlikwidowanej Spółki zakończy się definitywnie dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu zarządzającego wykreślenie Spółki z rejestru.

Wraz z wnioskiem o wykreślenie Spółki złożone zostanie zawiadomienie do naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o rozwiązaniu Spółki, wraz z przekazaniem odpisu sprawozdania likwidacyjnego, wniosek o wykreślenie zlikwidowanej Spółki z rejestru podatników VAT z deklaracją NIP-2 a także zostaną przesłane zgłoszenia do Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS o fakcie wykreślenia „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru.


 

Likwidatorzy spółki VETS&ARMY Sp. z o.o. w likwidacji na posiedzeniu zdalnym-elektronicznym w dniu 7 maja 2020 r. (na bazie aplikacji WhatApp) uznali, że zamknięcie roku obrotowego 2019 oraz podjęcie pakietu uchwał jest tylko możliwe poprzez pisemne głosowanie, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie przedłożenia wszystkim członkom Zarządu Głównego niżej wymienionych dokumentów:
    - uchwałę nr 1/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (art. 281 § 2 KSH);
    - uchwałę nr 2/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania Likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 (art. 281 § 2 KSH);
    - uchwałę nr 3/2020 o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019 (art. 281 § 2 KSH);
   - uchwały nr 4/2020, nr 5/2020, nr 6/2020 o udzieleniu Członkom Zarządu i Likwidatorom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
   - uchwałę nr 7/2020 o wyrażeniu zgody na przechowywanie dokumentacji likwidowanej Spółki w Zarządzie Głównym ZŻWP przez okres 10 lat;
   - formularz zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami;
   - formularz zgody na przesyłanie dokumentów pocztą elektroniczną.

Likwidatorzy spółki VETS&ARMY Sp. z o.o. w likwidacji uprzejmie poprosili Członków Zarządu Głównego ZŻWP o zapoznanie się z przesłanymi materiałami oraz wydrukowanie załączonych dokumentów, podpisanie przedłożonych uchwał oraz zgód, a następnie przesłanie oryginałów (drogą pocztową) na adres spółki:

„VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Termin ten oznaczał datę wpływu pod wskazany adres.

Jednocześnie poinformowali, że termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji na którym podjęta zostanie uchwała o ostatecznej likwidacji Spółki zostanie podany w terminie późniejszym.

Likwidatorzy ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji
25 czerwca 2019 r. w Warszawie w obecności notariusza Pani Joanny Filipek, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. z siedzibą w 02-766 Warszawa, ul. Miklaszewskiego nr 5, NIP 1132631583, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263796.
    Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Miłosz Biały, który stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o., z następującym porządkiem obrad:
     1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
     4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     5) przedstawienie i rozpatrzenie:
         a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
         b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018
     6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
         a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
         b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) podziału zysku za rok 2018
         d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
     7) podjęcie uchwał w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji
     8) podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatorów Spółki
     9) sprawy formalno-organizacyjne Spółki
     10) uwagi i wnioski
     11) zamknięcie Zgromadzenia
    Miłosz Biały zaproponował podjęcie uchwały nr 3/WZW/2019 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Henryka Budzyńskiego, która została przyjęta przez aklamację. Henryk Budzyński oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności.
     Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1.000 (jeden tysiąc) udziałów i tyle samo głosów, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
   Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Henryk Budzyński zaproponował podjęcie uchwały nr 4/WZW/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad, która także została przyjęta przez aklamację.
   Następnie przystąpiono do realizacji punktu piątego porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący oddał głos członkom Zarządu Spółki, którzy przedstawili zgromadzonym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2018.
  Przewodniczący zaproponował podjęcie niżej wymienionych uchwał następującej treści:
   - uchwała nr 5/WZW/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „VETS&ARMY” Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie - działając na podstawie art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 228 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego:
     1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
    2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 107.947,04 zł (sto siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i cztery grosze)
    3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11.612,92 zł (jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)
     4) informację dodatkową za 2018 rok
    przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się do 31 grudnia 2018.

§2

Zatwierdzone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą - w głosowaniu jawnym - oddano 1.000 głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, uchwała została podjęta.
    Podobnie zostały przyjęte jednogłośnie uchwały nr 6/WZW/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz uchwałę nr 7/WZW/2019 w sprawie podziału zysku za rok 2018.
    Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło przeznaczyć zysk w wysokości 11.612,92 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.
     Następnie w głosowaniach tajnych zostały podjęte uchwały:
    - uchwała nr 8/WZW/2019 w sprawie udzielenia Janowi Kacprzakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 1 stycznia 2018 do 26 lutego 2018);
    - uchwała nr 9/WZW/2019 w sprawie udzielenia Miłoszowi Białemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (w dniach 1 stycznia 2018 roku do 26 lutego 2018 roku - Członka Zarządu Spółki oraz od 26 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 - Prezesa Zarządu Spółki);
    - uchwała nr 10/WZW/2019 w sprawie udzielenia Stanisławowi Kordowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018);
    - uchwała nr 11/WZW/2019 w sprawie udzielenia Stanisławowi Kalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 19 marca 2018 do 31 grudnia 2018).

Kolejnym, punktem obrad była dyskusja dotycząca dalszej działalności ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.
   Prezes Związku Marek Bielec w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z problematyką dotyczącą realizacji zadań przez Spółkę, wykorzystywanych w bardzo wąsko określonych celach, głównie na wydawaniu czasopisma związkowego „Głos Weterana i Rezerwisty”, co od początku działalności Spółki było nierentowne i od pewnego czasu zaczęła się pojawić potrzeba jej zlikwidowania.
     Dodatkowym argumentem są fakty, że w 2018 roku zmarł długoletni Prezes Jan Kacprzak a pozostali członkowie Zarządu Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.
     Poszukiwanie przez bardzo długi okres czasu osoby lub osób, które wyraziłyby chęć pracy w Zarządzie Spółki (w formie wolontariatu - tak jak dotychczas) nie przyniosły rezultatów.

Wobec powyższego w oparciu o rekomendacje Zarządu ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. i Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o., podjęło jednomyślnie uchwałę nr 12/WZW/2019 w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.

Ponadto na podstawie przyjętej uchwały nr 13/WZW/2019 powołano Miłosza Białego i Stanisława Kalskiego na Likwidatorów Spółki.

Likwidacja ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  składa się z kilku etapów. Rozpoczęło ją otwarcie likwidacji na mocy uchwały nr 12/WZW/2019.

Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, a także sporządzono bilans otwarcia likwidacji.
     Złożono także ogłoszenie o otwarciu likwidacji ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, jakie im względem likwidowanej spółki przysługują. Termin na zgłaszanie wierzytelności wynosi trzy miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Celem likwidacji jest zakończenie jej bieżącej działalności, ściągnięcie ewentualnych wierzytelności, spłacenie długów oraz spieniężenie majątku spółki. Dlatego też nowe działania ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  w likwidacji będą mogły być prowadzone tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia spraw będących już w toku.

Zakończenie działalności ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Sprawozdanie to musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz zatwierdzone przez jej wspólników.

Ostatnim etapem likwidacji ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji będzie złożenie wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.
     Po wykreśleniu spółki z rejestru koniecznym będzie:
    1. zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozwiązaniu spółki poprzez przekazanie mu odpisu sprawozdania likwidacyjnego (art. 290 ksh);
   2. wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT;
   3. złożenie deklaracji NIP-8 dla potrzeb zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym;
    4. zgłoszenie do GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy muszą przekazać dokumenty rozwiązanej spółki na przechowanie do ZŻWP. Okres przechowywania poszczególnych dokumentów wynika z właściwych przepisów (np. zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe należy przechowywać 5 lat).

Likwidacja Spółki jest to proces długotrwały i dość skomplikowany. Mimo wszystko występuje element sentymentalny, że kończy się jakiś okres, który miał być perspektywiczny i dochodowy a w praktyce przyniósł niezbyt dobry biznes.

Wszystkim, którzy pomagali nam,  w tym jakże trudnym okresie, Zarząd ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji składa serdeczne podziękowania oraz uprzejmie prosi o pomoc i wsparcie w dokończeniu zadań, które nas czekają.

Likwidatorzy ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji