Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.

25 czerwca 2019 r. w Warszawie w obecności notariusza Pani Joanny Filipek, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. z siedzibą w 02-766 Warszawa, ul. Miklaszewskiego nr 5, NIP 1132631583, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263796.
    Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Miłosz Biały, który stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o., z następującym porządkiem obrad:
     1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
     4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     5) przedstawienie i rozpatrzenie:
         a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
         b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018
     6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
         a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
         b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) podziału zysku za rok 2018
         d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
     7) podjęcie uchwał w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji
     8) podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatorów Spółki
     9) sprawy formalno-organizacyjne Spółki
     10) uwagi i wnioski
     11) zamknięcie Zgromadzenia
    Miłosz Biały zaproponował podjęcie uchwały nr 3/WZW/2019 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Henryka Budzyńskiego, która została przyjęta przez aklamację. Henryk Budzyński oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności.
     Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1.000 (jeden tysiąc) udziałów i tyle samo głosów, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
   Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Henryk Budzyński zaproponował podjęcie uchwały nr 4/WZW/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad, która także została przyjęta przez aklamację.
    Następnie przystąpiono do realizacji punktu piątego porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący oddał głos członkom Zarządu Spółki, którzy przedstawili zgromadzonym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2018.
   Przewodniczący zaproponował podjęcie niżej wymienionych uchwał następującej treści:
   - uchwała nr 5/WZW/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
§1.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „VETS&ARMY” Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie - działając na podstawie art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 228 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego:
     1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
     2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 107.947,04 zł (sto siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i cztery grosze)
     3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11.612,92 zł (jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)
     4) informację dodatkową za 2018 rok
    przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się do 31 grudnia 2018.
§2.
Zatwierdzone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
     Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą - w głosowaniu jawnym - oddano 1.000 głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, uchwała została podjęta.
    Podobnie zostały przyjęte jednogłośnie uchwały nr 6/WZW/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz uchwałę nr 7/WZW/2019 w sprawie podziału zysku za rok 2018.
    Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło przeznaczyć zysk w wysokości 11.612,92 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.
     Następnie w głosowaniach tajnych zostały podjęte uchwały:
    - uchwała nr 8/WZW/2019 w sprawie udzielenia Janowi Kacprzakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 1 stycznia 2018 do 26 lutego 2018);
    - uchwała nr 9/WZW/2019 w sprawie udzielenia Miłoszowi Białemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (w dniach 1 stycznia 2018 roku do 26 lutego 2018 roku - Członka Zarządu Spółki oraz od 26 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 - Prezesa Zarządu Spółki);
    - uchwała nr 10/WZW/2019 w sprawie udzielenia Stanisławowi Kordowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018);
    - uchwała nr 11/WZW/2019 w sprawie udzielenia Stanisławowi Kalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (od 19 marca 2018 do 31 grudnia 2018).

Kolejnym, punktem obrad była dyskusja dotycząca dalszej działalności ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.
   Prezes Związku Marek Bielec w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z problematyką dotyczącą realizacji zadań przez Spółkę, wykorzystywanych w bardzo wąsko określonych celach, głównie na wydawaniu czasopisma związkowego „Głos Weterana i Rezerwisty”, co od początku działalności Spółki było nierentowne i od pewnego czasu zaczęła się pojawić potrzeba jej zlikwidowania.
     Dodatkowym argumentem są fakty, że w 2018 roku zmarł długoletni Prezes Jan Kacprzak a pozostali członkowie Zarządu Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.
     Poszukiwanie przez bardzo długi okres czasu osoby lub osób, które wyraziłyby chęć pracy w Zarządzie Spółki (w formie wolontariatu - tak jak dotychczas) nie przyniosły rezultatów.
    Wobec powyższego w oparciu o rekomendacje Zarządu ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. i Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o., podjęło jednomyślnie uchwałę nr 12/WZW/2019 w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
     Ponadto na podstawie przyjętej uchwały nr 13/WZW/2019 powołano Miłosza Białego i Stanisława Kalskiego na Likwidatorów Spółki.

Likwidacja ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  składa się z kilku etapów. Rozpoczęło ją otwarcie likwidacji na mocy uchwały nr 12/WZW/2019.
    Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, a także sporządzono bilans otwarcia likwidacji.
     Złożono także ogłoszenie o otwarciu likwidacji ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, jakie im względem likwidowanej spółki przysługują. Termin na zgłaszanie wierzytelności wynosi trzy miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
   Celem likwidacji jest zakończenie jej bieżącej działalności, ściągnięcie ewentualnych wierzytelności, spłacenie długów oraz spieniężenie majątku spółki. Dlatego też nowe działania ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.  w likwidacji będą mogły być prowadzone tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia spraw będących już w toku.
     Zakończenie działalności ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Sprawozdanie to musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz zatwierdzone przez jej wspólników.
     Ostatnim etapem likwidacji ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji będzie złożenie wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.
     Po wykreśleniu spółki z rejestru koniecznym będzie:
    1. zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozwiązaniu spółki poprzez przekazanie mu odpisu sprawozdania likwidacyjnego (art. 290 ksh);
   2. wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT;
   3. złożenie deklaracji NIP-8 dla potrzeb zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym;
    4. zgłoszenie do GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy muszą przekazać dokumenty rozwiązanej spółki na przechowanie do ZŻWP. Okres przechowywania poszczególnych dokumentów wynika z właściwych przepisów (np. zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe należy przechowywać 5 lat).

Likwidacja Spółki jest to proces długotrwały i dość skomplikowany. Mimo wszystko występuje element sentymentalny, że kończy się jakiś okres, który miał być perspektywiczny i dochodowy a w praktyce przyniósł niezbyt dochodowy biznes.

Wszystkim, którzy pomagali nam,  w tym jakże trudnym okresie, Zarząd ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji składa serdeczne podziękowania oraz uprzejmie prosi o pomoc i wsparcie z dokończeniu zadań, które nas czekają.

Zarząd ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji

 « Powrót do listy