Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

NOWY PREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP w OLSZTYNIE

Od 15 września 2018 roku nowym prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie jest płk prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak, wybrany na XI Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów ZŻWP.
   Głównym powodem zwołania nadzwyczajnego zjazdu w Olsztynie była rezygnacja z funkcji dotychczasowego prezesa płk. Romualda Jóźwiaka. Zjazd pod przewodnictwem Jerzego Pantaka (członka ZW i ZG) jednogłośnie wybrał nowego prezesa i zaakceptował inne zmiany personalne w olsztyńskich władzach związku, spowodowane rezygnacjami dwóch członków ZW i śmiercią jednego z kolegów.

   Wybory były sprawnie przeprowadzone dzięki aktywności koleżanek i kolegów delegatów, członków komisji zjazdowych: Heleny Nowak, Grażyny Gawejko, Jadwigi Mołdysz, Stanisława Bieńkowskiego, Wacława Hojszyka, Antoniego Patkowskiego, Aleksandra Pieczkina, Kazimierza Winiarskiego i Stanisława Walczaka.
    Nowymi członkami Zarządu Wojewódzkiego zostali: Koleżanka Helena Nowak (z Koła nr 28 - Kobiety, od początku kadencji dyrektor Biura ZW) i Koledzy: Stanisław Bieńkowski z Koła nr 21, Romuald Jóźwiak i Roman Mickiewicz, obaj z Koła nr 11 w Olsztynie.
   W zjeździe uczestniczyło też kilku gości: Janusz Lorenz, b. senator, działacz patriotyczny i sympatyk Związku, Andrzej Pęziński, pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. kombatantów, honorowy prezes ZW Wojciech Dębowski oraz Henryk Budzyński, sekretarz generalny ZG ZŻWP
.
   Kolega Henryk Budzyński  poinformował delegatów o aktualnych działaniach naczelnych władz Związku, związanych z umacnianiem jego struktur i rangi w społeczeństwie, i zachęcał:
- Należy wykorzystywać każdą okazję do udziału w przedsięwzięciach publicznych organizowanych przez samorządy i inne instytucje, występować zwłaszcza w mundurach, by nas widziano, utrzymywać kontakty z lokalną prasą i informować ją o swoich inicjatywach. Zapowiedział kontynuację twardego stanowiska ZG związanego z niekorzystnymi zmianami w uprawnieniach emerytalnych i awansowych dotyczących byłych żołnierzy zawodowych. Może dlatego w kontaktach z MON oraz jednostkami wojskowymi obserwuje się lekką poprawę? To cieszy - i należy tą współpracę podejmować także w garnizonach, planując wspólne przedsięwzięcia.
    Henryk Budzyński poruszył też problem  zalegania ze składkami, co ogranicza możliwości działania nie tylko ZG, ale całego związku. Zachęcał też do odważnego szukania sponsorów i pozyskiwania pieniędzy na działalność w konkursach ogłaszanych przez samorządy oraz inne instytucje.
    Miłym akcentem zjazdu było wręczenie okolicznościowej statuetki z okazji 70. rocznicy urodzin kol. Stanisławowi Bieńkowskiemu, przypadającej akurat w tym dniu.
   Ponadto kol. Aleksander Pieczkin (przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów) poinformował, że na wniosek WM OPS prezydent Olsztyna przyznał Zarządowi Wojewódzkiemu ZŻWP w Olsztynie tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom” (wręczenie certyfikatu 21 września)
.

Jerzy PANTAK

 

X     X     X

 

Sylwetka nowego prezesa ZW ZŻWP w Olsztynie
płk. prof. dr. hab. inż. Andrzeja PIĘTAKA

 

 

      Andrzej Piętak urodził się 24 maja 1948 r. w Hołdunowie (obecnie część Lędzin) na Górnym Śląsku. Ukończył Technikum Samochodowe w Radomiu, odbył wojskową służbę zasadniczą i studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (kierunek „Pojazdy Mechaniczne”). W latach 1973-1976 pełnił służbę w jednostkach l Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej i w Jednostce Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan w Syrii. Potem pracował w Wojskowej Akademii Technicznej na różnych stanowiskach kierowniczych, a dodatkowo był kierownikiem Centrum Diagnostyki Pojazdów. Ważną częścią działalności A. Piętaka była problematyka technicznego (logistycznego) zabezpieczenia działań wojsk. W latach 1977-1990 pracował w Rezerwowym Dowództwie Armii (RDA). Brał udział w opracowywaniu algorytmów i programów komputerowego planowania zabezpieczenia działań armii. Pracę tę wyróżniono nagrodą Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej MON. Rozprawę doktorską obronił w 1984 r. W 1999 roku na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”. W latach 2003-2007 był też profesorem w Instytucie Pojazdów Wydziału SIMR Politechniki Warszawskiej.  
     W 2006 roku objął kierownictwo nowej Katedry Mechatroniki na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Równocześnie z budową nowoczesnych laboratoriów tworzył od podstaw kadrę katedry, uruchamiając kierunek studiów „Mechatronika” wg autorskiego programu. Prof. Piętak jest promotorem 4 prac doktorskich, 150 prac inżynierskich i ponad 100 magisterskich oraz recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Szczególnym obszarem zainteresowań prof. Andrzeja Piętaka było zasilanie silników o zapłonie samoczynnym za pomocą metanu z uwzględnieniem biogazu jako dodatku. W Katedrze Mechatroniki zbudowano pod jego kierunkiem stanowiska do badań silników zasilanych tymi paliwami. Profesorem tytularnym zostaje w 2015 roku.
     Dorobek naukowy Andrzeja Piętaka obejmuje 11 książek lub rozdziałów monografii, 4 skrypty, 110 oryginalnych opublikowanych prac twórczych w czasopismach naukowo-technicznych i recenzowanych referatach na konferencjach i 54 publikacji konferencyjnych. Ponadto jest autorem lub współautorem 21 prac naukowo-badawczych, opracowań i ekspertyz dotyczących innowacyjnych projektów, wykonanych na rzecz instytucji państwowych i publicznych. Posiada 36 cytowań według Harzing's Publish or Perish.
     Te działania oraz organizowane przez profesora „Obozy Ćwiczebne” dla studentów WAT, zainteresowania historią wojska (szczególnie kawalerii i broni pancernych) zaowocowały powołaniem w Olsztynie, z jego inicjatywy, Warmińsko-Mazurskiego Akademickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu przewodniczy. W 2017 roku został wybrany do Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie. Był inicjatorem, a następnie wykładowcą na zajęciach „Legii Akademickiej” w UWM.
    Pułkownik WP od 1995 roku, od 1999 w rezerwie, a od października 2018 roku emerytowany profesor. Członek  kilku organizacji naukowych i społecznych. Posiada liczne odznaczenia wojskowe i cywilne. Od kilkunastu lat mieszka na Warmii, w Pajtunach k. Olsztyna.

Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy