Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Koło nr 25 ZŻWP w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Kolejne, planowe spotkanie członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego miało miejsce w gościnnych podwojach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie prowadził prezes zarządu Koła, kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski. Otwierając obrady, powitał licznie zgromadzone grono członkiń i członków Koła oraz obecnego na zebraniu prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku (zarazem honorowego prezesa Koła) kol. kmdr. dr. Ryszarda Czarnotę.
    W swym słowie wstępnym kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski wyjaśnił zebranym okoliczności, które spowodowały, że spotkanie odbywa się w GCOP, a nie - jak wcześniej - w Akademii Marynarki Wojennej. Przypomnijmy, że wskutek kuriozalnej decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej z 5 lutego br., rozwiązującej w trybie natychmiastowym porozumienie o współpracy między MON, a ZŻWP z dnia 15 lipca 2013 roku oraz wynikających z tego faktu poleceń służbowych, organy wojskowe (dowódcy, komendanci, szefowie) jednostek patronackich z dnia na dzień zostali zobligowani do zaprzestania jakichkolwiek działań na rzecz Związku, w tym - udostępniania pomieszczeń dotychczas przezeń użytkowanych na działalność społeczną, np. na organizację zebrań, prowadzenie sal pamięci itp. Stąd też Komendant - Rektor AMW, mimo swej przychylności, ale jako zobowiązany poleceniem służbowym Ministra Obrony Narodowej nie mógł świadczyć na rzecz Koła nr 25 dotychczasowym wsparciem, w tym także lokalowym. Niemniej, Koło działa i działać będzie w zmienionych, trudniejszych warunkach z nie mniejszym, niż dotychczas zaangażowaniem na rzecz środowiska wojskowego.
     Prezes zarządu Koła przedstawił także podejmowane kroki i rozwiązania, zmierzające do złagodzenia dolegliwości, wynikających z przedmiotowego stanu rzeczy. W związku z zaistniałą sytuacją uległy zmianie niektóre przedsięwzięcia. Dla przykładu, uroczyste zebranie Koła z okazji rocznicy 35. lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nie odbędzie się na terenie AMW (jak planowano), a w Hotelu „Adria” przy ul. Piaskowej w Rumi, który zaoferował dobre warunki organizacyjne i logistyczne. Przy tej okazji, wspomniał o konieczności wniesienia przez uczestników zebrania kwoty 10 zł, jako dodatku do przewidywanej konsumpcji. Zebranie odbędzie się 9 czerwca br. (sobota) o godz.  15.00. Prezes zarządu poinformował także, iż zawody strzeleckie o puchar Prezesa PZW odbędą się 24 maja br. nie w AMW, a na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Gdyni. W związku z przyśpieszoną kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Związku, takowe zebranie w Kole odbędzie się 9 listopada br. o godz. 14.00, ponownie w siedzibie GCOP. Kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski apelował o gremialny udział członków Koła w nadchodzących uroczystościach patriotycznych, a w tym - obchodach Święta Konstytucji, Dnia Zwycięstwa, Święta Marynarki Wojennej itp.  
    W dalszej części wystąpił prawnik, mecenas Jerzy Karbowiak, który przedstawił problematykę, związaną ze sporządzaniem testamentów oraz wybranymi zagadnieniami prawa spadkowego. Zebrani wysłuchali wystąpienia z dużym zainteresowaniem zdali wiele pytań i nagrodzili prelegenta rzęsistymi brawami.   
    Z kolei, prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. kmdr Ryszard Czarnota poinformował zebranych w działaniach, podejmowanych przez instancje wojewódzką Związku, zwłaszcza w przedmiocie zapewnienia sprawności i wydolności organizacyjnej. Jak powiedział, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Minął bez odpowiedzi termin odwołania, jakie uczynił Zarząd Główny od decyzji Ministerstwa. Wysoce prawdopodobnym jest przesłanie na adresy czołowych osobistości w kraju oraz mediów „Oświadczenia Zarządu Głównego ZŻWP”, przyjętego na posiedzeniu 29 lutego br., przedstawiającego stanowisko Związku wobec  zerwania porozumienia i jego skutków. W swym wystąpieniu, kol. kmdr Ryszard Czarnota zwrócił uwagę na fakt osłabienia tętna pracy związkowej w niektórych kołach, a nawet - w przypadku kół nr 7 w Wejherowie i Koła nr 12 w Gdyni - podjęcia uchwał o samorozwiązaniu. Wyraził przekonanie, że inne koła, jak np. Koło nr 25 będzie otwarte na kolegów z samorozwiązujących się Kół, a zdecydowanych na pozostanie w szeregach Związku. Nawiązał także do obchodów 35. lecia Związku na szczeblu wojewódzkim, informując zarazem, że ich punktem kulminacyjnym będzie sympozjum popularnonaukowe nt. „35 lat ZŻWP w służbie Ojczyzny”, które odbędzie się 11 czerwca br. w tymże samym Hotelu „Adria” w Rumi. Omówił także problematykę związaną z nadawaniem wyróżnień związkowych, odznaczeń i awansów.
     W wielowątkowej dyskusji uczestnicy spotkania, w tym kol. kol. kmdr prof. dr hab. Jerzy Girtler, kmdr Tadeusz Grzesikowski i inni dawali wyraz krytyce decyzji Ministra Obrony Narodowej o rozwiązaniu porozumienia, wskazując na jej efekty choćby w postaci rozziewu między byłymi żołnierzami zawodowymi, a środowiskiem współcześnie pełniącym służbę wojskową. Jednocześnie, podkreślali potrzebę ściślejszej konsolidacji naszego środowiska i aktywności związkowej. Wielu dyskutantów zwracało uwagę na potrzebę bardziej szczegółowego upowszechniania informacji wewnętrznej, np. w kwestii terminów i miejsc spotkań, podejmowanych działań czy projektowanych przedsięwzięć, zwłaszcza poprzez stronę internetową. Bliżej możliwości komunikacji za pośrednictwem Internetu przedstawił zebranym rzecznik prasowy PZW kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński. Na zakończenie prezes zarządu Okręgu ZOR im. marszałka J. Piłsudskiego i zarazem wiceprezes zarządu Koła kol. kpt. Ryszard Woliński wyróżnił nadanymi przez Zarząd Główny tej organizacji medalami kol. kol. kmdr. Stanisława Kwiatkowskiego i kmdr. por. Wincentego Kurowskiego.
    Spotkanie przebiegło w żywej atmosferze, skrępowanej jedynie czasem, możliwym do wykorzystania w tym właśnie miejscu. Niemniej, pokazało ono między innymi, że można owocnie spotykać się nie tylko w miejscach, uświęconych dotychczasową tradycją i przywiązaniem do dawnego miejsca służby. Trochę to smutne, ale gdy się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma …

Tekst i foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

« Powrót do listy