Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Koło nr 7 w Wejherowie nie ulegnie samorozwiązaniu!

Na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki ZZWP otrzymał dramatyczną wiadomość, że jedno z najstarszych i najbardziej aktywnych kół ZŻWP w województwie pomorskim, tj. koło nr 7 w Wejherowie może ulec samorozwiązaniu.  Powodem tego zagrożenia było odejście na wieczną wachtę długoletniego prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. por. Józefa Holaka oraz powściągliwość członków do objęcia „schedy” po cenionym działaczu Związku. Rzecz była o tyle ważna, że mimo rozlicznych trudności (kto ich nie ma?), Koło pracowało dotychczas bardzo aktywnie i z dużymi efektami. Nadto, zasadniczym zmianom strukturalnym uległa jednostka macierzysta, tj. rozformowano Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, w miejsce, której powstał 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy i batalion łączności, co stwarzało szanse na podjęcie bardziej owocnej współpracy z nowym komendantem i kierownictwem jednostki.
     Nie ma, więc się, co dziwić, że na spotkanie sprawozdawcze w dniu 27 lutego br. wybrał się prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. kmdr dr Ryszard Czarnota wraz z rzecznikiem prasowym i członkiem PZW kol. kmdr. dr. Krzysztofem Zabieglińskim, aby wspólnie z członkami Koła zastanowić się nad tym, co i jak zrobić, żeby nie zniweczyć dorobku i nadać nowy impuls do działania, a przede wszystkim - dokonać wyboru nowego prezesa Zarządu. Spraw była także ważna dla członków Koła, których zdecydowana większość stawiła się na spotkanie.
     Na szczęście, nie trzeba było zbyt dużo czasu na rozstrzygnięcia personalne, ponieważ w tzw. międzyczasie w Kole dojrzała sytuacja do tego, by jedynie zatwierdzić wyniki wcześniejszych nieco konsultacji, w wyniku, których proponowanym prezesem Zarządu został kol. Jan Cichocki, dotychczasowy sekretarz Koła. Na funkcji wiceprezesa Zarządu pozostał kol. st. chor. sztab. Józef Liszka (członek PZW), zaś funkcję sekretarza i skarbnika zarazem powierzono kol. kmdr. por. Adamowi Ziętarskiemu, dotychczasowemu skarbnikowi. Powyższe uzgodnienia członkowie spotkania przyjęli z pełną aprobatą.
    W dalszej części wiceprezes kol. Józef Liszka przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2014 roku. Wynikało z niego, że Zarząd odbył 25 swoich posiedzeń oraz sześciokrotnie zbierano się na spotkaniach ogólnych. Dwa z nich miały charakter świąteczny, ponieważ stanowiły część obchodów doniosłych rocznic, w tym wyzwolenia Wejherowa. Opublikowano 5 artykułów w „Głosie Weterana i Rezerwisty”. Aktywnie współpracowano z lokalnym środowiskiem kombatanckim i Związkiem Inwalidów Wojennych. Z przykrością i to kilkakrotnie mówiono o braku bliskiego współdziałania z komendą b. Centrum, która nie doceniała roli byłych żołnierzy jednostki, a czego wyrazem np. było niezapraszanie na imprezy rocznicowe organizowane przez jednostkę, a nawet brak jakiegokolwiek, choćby najskromniejszego lokum. Przedsięwzięcia Koła mogły odbywać się tylko na terenie punktu żywienia kadry i to w bardzo ściśle określonych godzinach (np. bieżące spotkanie mogło trwać od godz. 16.30 do godz. 18.00). Wspomniano o lepszych nieco perspektywach, ponieważ z nowym komendantem WOG panem płk. Piotrem Calachem podpisano już porozumienie o współpracy.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. st. chor. sztab. Wojciech Małaszewski, w wyniku i na wniosek, którego Zarząd otrzymał absolutorium z wykonania zadań w minionym roku.  Kol. Adam Ziętarski przedstawił sytuację finansową, m.in. stwierdzając bardzo dobrą spłacalność składek członkowskich oraz brak zadłużenia względem PZW. Przedstawił także plan pracy Koła na 2015 rok. Między innym – przewidziano organizację 8 spotkań. Prezes kol. Jan Cichocki wyraził obawy, co do przyszłości bazy działania, ponieważ Koło otrzymało pismo od szefa sztabu WOG o tym, że porozumienie pozostanie w mocy do końca roku, a później nie będą mieli nawet gdzie się spotkać. Zwrócił się do członków Koła o wspieranie jego pracy, a w tym – nad rozwojem szeregów związkowych. Zaapelował, żeby w tym roku każdy z członków Koła wprowadził choćby jednego kolegę do organizacji.  Go tych słów nawiązała w swej wypowiedzi prezes PZW kol. kmdr R. Czarnota, który podzielił się refleksjami na temat możliwości tak licznego środowiska b. żołnierzy zawodowych w Wejherowie. Wskazał na konieczność kontynuowania dobrych tradycji Koła oraz poinformował o bieżących problemach i działaniach Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz życzył osiągnięcia pełni satysfakcji w pracy społecznej. Przekazał również, że z ramienia PZW za współpracę z Kołem nr 7 odpowiadać będzie kol. kmdr Krzysztof Zabiegliński, co zostało przyjęte z pełną aprobatą ze strony obecnych. Kol. K. Zabiegliński podzielił się swoimi dobrymi doświadczeniami z kierownictwem b. Centrum. W krótkich, żołnierskich słowach nawiązał także do potrzeby szerszego wykorzystywania strony internetowej PZW oraz zadeklarował swą pomoc w najistotniejszych dla Koła sprawach. Na zakończenie, prezes J. Cichocki podkreślił, że jest w nas wola działania; trzeba poszukiwać możliwości jej spełnienia.
     Zebranie przebiegało w atmosferze ostrożnego optymizmu, ale z wolą podtrzymywania i rozwijania dobrych tradycji Koła, a zakończyło się – zgodnie z ustaleniami – punktualnie o godz. 18.00.

Tekst i foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI« Powrót do listy