Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Spotkanie (nie tylko) sprawozdawcze w Kole nr 25 przy AMW

Niecodzienny porządek miało doroczne zebranie sprawozdawcze Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Akademii Marynarki Wojennej, jakie miało miejsce 12 lutego br. w Sali Senatu im. kontradmirała dr. Witolda Glińskiego. Prowadził je prezes Zarządu kol. kmdr Wacław Drobniewski. Pierwsza część spotkania miała charakter bardziej podniosły, związany z pożegnaniem przez członków Koła wieloletniego, troskliwego patrona organizacji, którym niewątpliwie był odchodzący na zasłużoną emeryturę wojskową rektor – komendant AMW pan kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz.
   Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości, prezes Zarządu odczytał list, jaki pod adresem członków Koła wystosował pan kontradmirał Cz. Dyrcz. Można było z niego odczytać wiele słów szacunku i uznania wobec aktywności i roli Koła w życiu Uczelni oraz satysfakcji z obopólnie korzystnej i sympatycznej współpracy. Z kolei, w imieniu społeczności Koła nr 25 przy AMW wiceprezes Zarządu Koła kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski przedstawił list dziękczynny pod adresem pana kontradmirała Cz. Dyrcza za jego wyrozumiałość, życzliwość i wsparcie doświadczane przez Koło w ciągu minionych ośmiu lat kierowania Uczelnią. W piśmie szczególnie podkreślono upór i konsekwencję Admirała w przedmiocie zachowania statusu Akademii, naszego wspólnego dobra.
   Po lekturze listów, przyjętych gromkimi brawami przez licznie zebrane grono członkiń i członków Koła - w imieniu Zarządu i zebranych sekretarz Zarządu Koła kol. kmdr ppor. dr Zenon Blok wręczył kontradmirałowi Cz. Dyrczowi piękny model żaglowca, wykonanego z bursztynu przez członka Zarządu Koła; artystę jubilera i złotnika kol. kmdr. ppor. Jerzego Jałoszyńskiego. Wyraźnie wzruszony kontradmirał Cz. Dyrcz, podziękował za serdeczne słowa i wspaniały prezent, nawiązujący do wielowątkowych związków Admirała z żeglarstwem i żaglowcami, zwłaszcza ORP „Iskrą”. Zadeklarował także podtrzymywanie bliskich więzi z Kołem, choć na innych, nieco luźniejszych zasadach.  
    Obecny podczas spotkania prezes PZW ZŻWP w Gdańsku, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr Ryszard Czarnota również dziękował za współpracę i pomoc, jakiej ze strony Akademii i Jej Rektora-Komendanta doświadczał Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku, zwłaszcza przy okazji organizacji zjazdów wojewódzkich, konferencji popularnonaukowych, zawodów sportowo-obronnych itp.. Na pamiątkę współpracy wręczył Admirałowi okolicznościowy grawerton. Podkreślmy, że w spotkaniu uczestniczył także nowy rektor - komendant Akademii Marynarki Wojennej pan kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, który nawiązał do swoich relacji, jako podchorążego i oficera oraz nauczyciela akademickiego z wieloma obecnymi także tu i teraz. Zebrani oklaskami przyjęli jego deklarację woli kontynuowania i rozwijania współpracy, na miarę jego i Uczelni możliwości. Na koniec tej części spotkania wykonano wspólne zdjęcie.
   Natomiast, po krótkiej przerwie i pożegnaniu gości nastąpiła druga, robocza część zebrania. Prezes kol. W. Drobniewski przedstawił sprawozdanie, z którego można było wyczytać wielość przedsięwzięć, których organizatorem bądź uczestnikiem było Koło lub jego członkowie. Referent wspomniał o przeprowadzonych zebraniach z licznym udziałem społeczności członkowskiej; pouczającym spotkaniu z posłanką Krystyną Kłosin; przeprowadzonych zawodach sportowo-obronnych, wizycie delegacji członków Zarządu Rejonowego ZŻWP z Torunia, współorganizacji konferencji popularnonaukowej z okazji 75. lecia wojny obronnej i 33. lecia Związku; otwarciu i udostępnieniu sali tradycji Koła, kilkudniowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Czernicy, prowadzeniu najlepszej w województwie kroniki Koła, uczestnictwie w uroczystościach Uczelni, związanych z obchodami świąt państwowych i Marynarki Wojennej, Dnia Podchorążego i przysiąg wojskowych, inauguracji roku akademickiego i promocji absolwentów. Nie zabrakło też słów
o działaniach na rzecz wspierania starszych, nierzadko schorowanych kolegów; obecności na cmentarzach podczas pogrzebów i Święta Zmarłych itp.
   Jak potem w dyskusji podkreślał kol. kmdr prof. dr hab. Jerzy Girtler, w naszej organizacji tkwi wielki potencjał intelektualny, ale także i potencjał społeczny, sprawdzający się w najcięższych nawet chwilach.
   Po sprawozdaniu Zarządu, sytuację finansową przedstawił skarbnik kol. st. chor. sztab. mar. Edmund Polit, który m.in. nawiązał do nie w pełni zadowalającej opłacalności składek członkowskich i trudnościach w wywiązywaniu się z zobowiązań wobec instancji nadrzędnych. Nadmienił także o niemałym wsparciu finansowym realizowanych przedsięwzięć przez władze Akademii.
   Opinię Komisji Rewizyjnej zaprezentował kol. st. chor. sztab. mar. Edward Tarnowski, który wspomniał, że na koniec 1014 roku Koło liczyło 141 członków. Z różnych przyczyn (naturalnych, przeniesień, skreśleń) odeszło 16 osób, natomiast przyjęto czterech nowych członków. Wprawdzie 17 członków prenumeruje „Głos Weterana i Rezerwisty” w wersji papierowej, ale nie powinno to nas zadowalać. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za jego działalność w 2014 roku.
    Dokonano także wręczenia honorowych dyplomów jubilatom, a na wniosek kol. kpt. mar. Ryszarda Wolińskiego - uczczono chwila ciszy pamięć zmarłego wczoraj, najstarszego członka naszego Koła kol. kmdr. por. Jerzego Niewęgłowskiego.
   W dyskusji głos zabrał m.in. prezes PZW kol. kmdr R. Czarnota, który pochwalił działalność Koła, jako jednego z przodujących w pomorskiej organizacji związkowej. Niemało uwagi poświęcił dyskusji nad treścią Ceremoniału Wojskowego, zwłaszcza w kwestii pochówków z wojskową asystą honorową, a także zadaniom na 2015 rok. Nawiązał do planowanej na czerwiec bieżącego roku konferencji popularnonaukowej z okazji 70. lecia zakończenia II wojny światowej, która odbędzie się w Malborku. Wiele uwagi również poświęcił sprawie przekazania 1% swoich podatków na rzecz Związku, upatrując w tym jednego ze źródeł mocy sprawczej naszej organizacji. W imieniu PZW i w uznaniu dla aktywności związkowej wręczył honorową odznakę Marynarki Wojennej kol. kol. kmdr. por. Zbigniewowi Ornowskiemu i st. chor. sztab. mar. Andrzejowi Hinzowi.
   Z kolei, kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński odniósł się do potrzeby bardziej aktywnego korzystania przez naszych członków z dobrodziejstw Internetu, a zwłaszcza strony internetowej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego ZŻWP. Podkreślił swą otwartość, jako administratora portalu, na sprawy nurtujące członków Koła oraz wagę Internetu w relacjach wewnątrz organizacji.
   Natomiast kol. kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski, w imieniu Towarzystwa Opieki nad OM „Błyskawica” zwrócił uwagę zebranych na nową publikację na temat Okrętu Muzeum „Błyskawica” w jego powojennych dziejach.
  W końcu spotkania prezes kol. kmdr W. Drobniewski przypomniał skrótowo przedsięwzięcia, jakie będą udziałem Koła w 2015 roku.
   I na marginesie - jako, że spotkanie odbywało się w „Tłusty Czwartek”, na stołach nie zabrakło smakowitych pączków, które osłodziły nawet najbardziej gorzkie wątki zebrania.

Tekst i foto: kmdr dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

 

Jeszcze raz razem
Kol. S. Kwiatkowski czyta list Zarządu do kadm. Cz. Dyrcza
Kol. W. Drobniewski odczytuje list kadm. Cz. Dyrcza do członków Koła
Kadm. Cz. Dyrcz dziękuje za współpracę i prezent
Skarbnik kol. E. Polit referuje finanse

« Powrót do listy