Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Walne zebranie sprawozdawcze w Kole kadrowców

W związku ze statutowym obowiązkiem przeprowadzenia, co roku walnego zebrania sprawozdawczego - zarząd koła nr 29 ZŻWP w Warszawie złożył na takim forum drugie w IX kadencji sprawozdanie z działalności rozliczając się z realizacji zadań, które ujęte zostały w uchwałach oraz rocznym i miesięcznych planach pracy. Otwierając zebranie prezes koła, kol. Stanisław Medyński, powitał uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności zaproszonych gości w osobach dyrektora Departamentu Kadr MON, p. gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego i jego zastępcy p. dr. Michała Korczaka oraz szefa Oddziału Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa, płk. Jarosława Markowskiego i szefa Wydziału Odznaczeń i Mianowań, p. Tadeusza Buczkowskiego. Szczególne słowa powitalne skierował do biorących udział pierwszy raz w zebraniu koła, przyjętych ostatnio do Związku, byłych żołnierzy zawodowych: kpt. w st. spocz. Krzysztofa Bieganowskiego, płk. Mirosława Czechyry, st. chor. sztab. w st. spocz. Romana Górala, ppłk. rez. Krzysztofa Lecha, płk. rez. Krzysztofa Sobczuka i płk. Grzegorza Wojnowskiego. Po przedstawieniu wymienionych, (zwłaszcza ich wojskowych życiorysów), prezes koła wręczył im legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne.
    Sprawozdanie z działalności za mijający rok, w imieniu zarządu koła, złożył prezes Stanisław Medyński. Na początku przedstawił podstawowe dane statystyczne dotyczące koła, wśród których podkreślił zwiększenie liczbowego stanu członków, który aktualnie wynosi 89 osób i obniżenie średniej wieku do 70 lat i 6 miesięcy, przy czym najstarszy ma 92, a najmłodszy 42 lata. Przechodząc do zrealizowanych przedsięwzięć w poszczególnych sferach działalności, wymienił najczęściej podejmowane tematy na posiedzeniach zarządu oraz problematykę walnych zebrań. Omówił kontynuację nowości, w tym prowadzenie w nowej formie Kroniki Koła przy utrzymaniu dotychczasowej faktografii zdjęciowej koła oraz Księgi Pamięci. Do największych osiągnięć zaliczył frekwencję na walnych zebraniach członków koła wynoszącą przeważnie ponad 70 % i pozytywny wpływ na to następujących po nich spotkań koleżeńskich oraz utrzymywanie kontaktów z członkami, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą osobiście czynnie uczestniczyć w życiu koła. Za dobry rezultat uznał też przyjęcie do ZŻWP 12 nowych członków od poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego, w tym 8 w br. Mówił też o potrzebie podtrzymania dobrej współpracy z instytucją opiekuńczą i w tym kontekście o znaczeniu oficjalnych i roboczych kontaktów z dyrektorem Departamentu Kadr, p. gen. dyw. Andrzejem Wasilewskim i zastępcą dyrektora, p. Michałem Korczakiem, którzy na bieżąco informowani są o aktualnych realizowanych przedsięwzięciach i najbliższych zamierzeniach. Znamiennym gestem przychylności i wyrazem uznania z ich strony są zaproszenia delegacji koła na świąteczne spotkania stanu osobowego Departamentu Kadr oraz „rewizyty” kierownictwa i innych osób funkcyjnych na walnych zebraniach członków koła. Aprobata dla naszej działalności koła wyrażana jest również przez zezwolenie umieszczania na stronie internetowej Departamentu Kadr, w związkowej „zakładce”, redagowanych przez nas informacji dotyczących koła. Ponadto dyrektor Departamentu Kadr i Jego zastępca włączają się czynnie do honorowania jubilatów adresując do nich stosowne listy gratulacyjne, których wręczenia dokonują osobiście podczas zebrań koła.
    W sprawozdaniu podniesione zostały także inne wątki działalności na rzecz umacniania integracji środowiska wojskowego, w tym między innymi o zwiększeniu udziału członków koła w uroczystościach organizowanych przez naczelne i wojewódzkie władze związkowe, o wzmożeniu starań w zakresie pozyskiwania na członków Związku nie tylko spośród byłych żołnierzy zawodowych, ale i pełniących czynną służbę wojskową; o potrzebie wsparcia „Głosu Weterana i Rezerwisty” poprzez zwiększenie prenumeraty w jego tradycyjnej formie gazetowej i elektronicznej.
   Podnosząc kwestię atrakcyjności zebrań koła i wpływu na to praktyki kończenia ich spotkaniami koleżeńskimi, jako bardzo skutecznej w naszych warunkach formy integracji środowiska, zwrócił uwagę na wzrastające trudności uzyskania odpowiedniego lokalu, zwłaszcza dostępności stołówki wojskowej nr 2 DGW - najdogodniej usytuowanej, gdzie dotychczas z powodzeniem realizowana jest ta podwójna formuła.
Z uznaniem członków koła przyjmowane są stosowane formy satysfakcjonowania ich odznaczeniami organizacyjnymi i resortowymi oraz honorowanie jubilatów z okazji okrągłych rocznic urodzin. W 2014 r. wyróżniono: Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP” - 22; Medalem XXX – lecia ZŻWP - 6; mianowaniem na wyższy stopień wojskowy - 1; Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” - 3 oraz uhonorowano 12 jubilatów.
    W dalszej części wystąpienia prezes nakreślił zasadnicze zadania na 2015 r. i przedstawił propozycje wysokości składki członkowskiej na rzecz koła w 2015 r. oraz przewidywane dochody i wydatki koła. Na zakończenie sprawozdania stwierdził, że osiągnięcia koła są zasługą wszystkich jego członków, chociaż wkład każdego nie jest jednakowy. Podziękował członkom zarządu, którzy na miarę swoich możliwości wnosili swoje zaangażowanie w wypełnianie obowiązków funkcyjnych, przez co wspólnym wysiłkiem osiągnięte zostały obrane cele.
    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej koła przedstawił jej przewodniczący kol. Tadeusz Waś. Kontrolą objęto planowanie działalności i w tym kontekście realizacje zadań statutowych, stan liczebny koła i pozyskiwanie nowych członków Związku oraz opłacanie składek członkowskich i gospodarkę finansową koła. W konkluzji Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła pracę zarządu i należycie prowadzoną dokumentację.
  W wyniku przeprowadzonych głosowań walne zebranie sprawozdawcze przyjęło statutowo określone uchwały tj. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, planów działania koła w 2014 r., wysokości składki członkowskiej na rzecz koła w 2015 r. oraz budżetu koła w 2015 r.
  W dalszej części zebrania uhonorowano jubilatów z okazji ich „okrągłych” rocznic urodzinowych: kol. Alicję Napiórkowską, Jerzego Augustyniaka, Stefana Chojeckiego i Zbigniewa Smolińskiego.
   Następnie dokonano wręczenia kolejnym członkom koła odznaczeń resortowych i wyróżnień organizacyjnych. Otrzymali je: Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złoty - kol. Lech Staniszewski, Srebrny - kol. Andrzej Rola-Stężycki i Brązowy - kol. Krystyna Augustyniak, Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - kol. Waldemar Cichosz, Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - kol. Marian Smoliga, Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - kol. Bogusław Gąsiorowski, Franciszek Potapczuk, Witold Rowiński, Zbigniew Smoliński i Marek Sobieraj, Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - kol. Anczykowski, Medal XXX-lecia ZŻWP – kol. Stefan Chojecki i Eugeniusz Piwowarski.
   Po ceremonii wręczenia wyróżnień - wszystkim uhonorowanym stosowne gratulację i życzenia złożył dyrektor Departamentu Kadr - gen. dyw. Andrzej Wasilewski.
   W imieniu wyróżnionych głos zabrał kol. Lech Staniszewski i kol. Alicja Napiórkowska, a nowych członków ZŻWP - kol. Grzegorz Wojnowski.
   W trakcie zebrania wykonano wiele pamiątkowych zdjęć, które wzbogacą Kronikę koła prywatne albumy uczestników. Natomiast podczas spotkania koleżeńskiego przy żołnierskim obiedzie, w celu podtrzymania imieninowych tradycji i koleżeńskich więzi - prezes przypomniał solenizantów spośród członków koła w okresie po ostatnim walnym zebraniu z okazji Święta Wojska Polskiego i w najbliższym czasie, do prawdopodobnego terminu spotkania noworocznego.  

                    Honorowy Prezes Koła
                                                           Marian SMOLIGA

 

« Powrót do listy