Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Wielkanocne zebranie członków koła kadrowców

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne w IX kadencji, walne zebranie członków koła Nr 29 w Warszawie. Prezes koła, kol. Stanisław Medyński powitał uczestników, ze szczególnym wyróżnieniem honorowych gości, którymi byli: zastępca dyrektora Departamentu Kadr - pan dr. Michał Korczak, szef Oddziału Kadr Wojsk Lądowych Departamentu Kadr – pan płk Bogdan Zarębiński, szef Służby Żywnościowej Dowództwa Garnizonu Warszawa - pan mjr Piotr Nitka oraz zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy – pan Zbigniew Pałasz. Specjalne słowa powitania skierował do nowych członków Związku: mjr. rez. Karola Lewandowskiego i ppłk. w st. spocz. Andrzeja Szymańskiego, którym uroczyście wręczył legitymacje i znaczki organizacyjne.
    Kontynuując swoje wystąpienie, prezes koła podkreślił „wielkanocny” charakter zebrania i z tej okazji złożył w imieniu zarządu stosowne życzenia wszystkim członkom koła oraz imiennie poszczególnym gościom. Podziękował przy tym panu dyrektorowi Michałowi Korczakowi za zaproszenie delegacji koła na przedświąteczne spotkanie ze stanem osobowym Departamentu Kadr w dniu 16 kwietnia br.
    Następnie kol. Stansław Medyński przekazał informację z przeprowadzonego w dniu 26 marca br. posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół Organizacji Mazowieckiej, które poświęcone było głównie ocenie działalności podstawowych ogniw w 2013 r. na podstawie złożonych przez ich zarządy rocznych sprawozdań. Wśród wyróżniających się w poszczególnych dziedzinach społecznej aktywności związkowej i osiągających najlepsze wyniki, wielokrotnie wymienione zostało koło Nr 29 funkcjonujące przy Departamencie Kadr MON i jego zarząd. Wyrazem tego było uhonorowanie prezesa koła, srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” i Dyplomem Uznania Zarządu Głównego ZŻWP. Natomiast kol. Andrzej Spirydowicz poinformował uczestników zebrania o decyzji Nr 21/Org./P1 z dnia 08 kwietnia 2014 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju.
    Zebranie stanowiło okazję do uroczystego uhonorowania niektórych uczestników.
   W pierwszej kolejności listy gratulacyjne od kierownictwa Departamentu Kadr i władz związkowych otrzymali urodzinowi jubilaci; kol. Józef Sekuła (z okazji 70 ur.) i kol. Jan Paluszkiewicz (z okazji 75 ur.), któremu ponadto wręczono akt mianowania na wyższy stopień wojskowy – starszego chorążego sztabowego.
   Medalami Pamiątkowymi XXX-lecia ZŻWP wyróżnieni zostali: kol. Jerzy Augustyniak i kol. Piotr Żaboklicki.
   W imieniu zaproszonych gości, podziękowanie za możliwość udziału w zebraniu oraz świąteczne życzenia wielkanocne złożył pan Michał Korczak.
    Walne zebranie członków koła zakończyło się spotkaniem koleżeńskim przy żołnierskim obiedzie z tradycyjnym jajkiem i żurkiem.

                Honorowy Prezes Koła – płk w st. spocz. Marian SMOLIGAWręczenie legitymacji i znaczków organizacyjnych nowym członkom ZŻWP
Jubilaci otrzymują „Listy Gratulacyjne”
Uhonorowani „Medalem Pamiątkowym XXX-lecia ZŻWP”

« Powrót do listy