Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Święto Związku w Kole nr 25 przy AMW

W świątecznym nastroju spotkali się w auli Akademii Marynarki Wojennej członkowie Koła nr 25 ZŻWP przy AMW. Było ono głównie poświęcone obchodom 33. rocznicy utworzenia naszego Związku. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Koła kol. kmdr Wacław Drobniewski, a wśród licznego grona uczestników można było zauważyć dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii pana kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, przewodniczącą Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska AMW panią Bożenę Kamińską oraz prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowego prezesa Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnotę.
    Po wprowadzeniu sztandaru Koła i odegraniu Pieśni Związku, minutą milczenia i sygnałem żałobnym uczczono pamięć niedawno zmarłego wieloletniego członka Koła kol. kmdr. prof. dr. hab. Henryka Bugłackiego. Następnie prezes kol. kmdr W. Drobniewski poinformował zebranych o zadaniach, realizowanych przez Zarząd w okresie od ostatniego spotkania Koła. Z satysfakcją nadmienił o postępach prac nad urządzeniem Izby Pamięci Koła nr 25. Po raz kolejny podziękował władzom uczelni za życzliwość, jaką nieustannie okazują Związkowi – włącznie z przekazaniem nam i wyremontowaniem pomieszczenia tej Izby. Zaapelował o przekazywanie pamiątek z czasów służby w celu systematycznego powiększania zbiorów i czynienia tam należytej atmosfery. Nawiązał do przygotowań do zjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków i sympatyków Koła, które – jak od wielu lat – będzie miał miejsce we wrześniu br. na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy. Wezwał także członków Koła do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach, organizowanych przez AMW, a między innymi - w promocji młodych absolwentów, przysiędze najmłodszych podchorążych, inauguracji roku akademickiego, Dniu Podchorążego itp. Jak wspomniał – Akademia wielce sobie ceni nasz udział i należy także tym sposobem podtrzymywać istniejące więzi.
    W kolejnym punkcie spotkania, kol. kmdr dr Józef Krej przedstawił bardzo osobisty, emocjonalny i refleksyjny referat na temat minionych 33 lat istnienia Związku, a zwłaszcza Koła nr 25 przy AMW. Jak wspomniał – miał do tego szczególne prawo, gdyż członkiem Koła (mimo zamieszkiwania w Bydgoszczy) jest od ponad 27 lat. Z sentymentem wspominał początki wspólnego działania związku emerytów i rencistów wojskowych. Mówił o trudnościach i specyficznej atmosferze, jaka towarzyszyła Związkowi w początkowych latach jego istnienia. Z goryczą też nawiązywał do niechęci, z jaką Związek spotyka się, na co dzień w relacjach z ośrodkami władzy państwowej i niektórymi ugrupowaniami politycznymi. Z dużą troską wypowiadał się o przemianach w Siłach Zbrojnych RP, zwłaszcza w sferze dowodzenia wojskami oraz obecności wojska w życiu publicznym. Podkreślał, że nasze związkowe środowisko jest wierne ideom patriotyzmu i swój żołnierski obowiązek spełniamy z honorem. Serdecznie odniósł się do macierzystej uczelni i jej władz, od samego początku niezmiennie życzliwych, wyrozumiałych i pomocnych. Wspomniał wspaniałych rektorów–komendantów, dowodzących w tym czasie Uczelnią, w tym kontradmirała dr. Witolda Glińskiego, kmdr. dr. hab. Jerzego Apanowicza, kontradmirałów Kazimierza Bossego i Henryka Matuszczyka, kontradmirałów profesorów doktorów habilitowanych Antoniego Komorowskiego i Zygmunta Kitowskiego czy aktualnie pełniącego tę funkcję kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza.
    Z wdzięcznością wspominał aktywną działalność prezesów Zarządu Koła – kol. kol. Jerzego Pawłowskiego, Jana Ratowskiego, Janusza Posiłę, Wojciecha Nadarkiewicza, Henryka Huszczę, Ryszarda Czarnotę i Wacława Drobniewskiego. Nie zapomniał o wielu aktywistach Związku – członkach Zarządu i działaczach Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku, wywodzących się z szeregów Koła. W przekonaniu mówcy – działalność Koła nr 25 przy AMW w ciągu minionych 33 lat dobrze świadczy o Związku i potrzebie jego dalszego rozwoju.
    Po wystąpieniu, przyjętym burzliwymi oklaskami, nastąpiło wręczenie medali i innych wyróżnień związkowych jubilatom oraz zasłużonym członkiniom i członkom Koła. Dyplomy uznania otrzymały osoby, które ukończyły 85 lat – kol. kol. Danuta Jaroszewska, Stanisław Kozub, Tadeusz Labuda, Mariusz Szczepański i Lucjan Tworzydło. Następnie uhonorowano osiemdziesięciolatków – m.in. kol. kol. Helenę Kutwin, Ryszarda Wolińskiego, Witolda Kleparskiego, Henryka Kunowskiego i Janusza Ratowskiego oraz kol. Konrada Hankiewicza, który przeżył 75 lat. Dyplomy otrzymało również kilku „młodzików”, tj. koleżanek i kolegów, legitymujących się wiekiem 70 lat. Wielu uczestników spotkania uhonorowano także medalami i odznakami Związku. Między innymi – złoty medal „Za Zasługi dla Związku” otrzymał kol. por. mar. Ryszard Woliński. Srebrny medal z rąk prezesa PZW ZŻWP kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnoty i prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. Wacława Drobniewskiego odebrał kol. kmdr ppor. Zenon Blok. Natomiast brązowym medalem wyróżniono kol. kol. Marka Pawłowskiego i Józefa Lubańskiego. Odznakę Honorową Za Zasługi dla Związku otrzymali kol. kol. kmdr por. Tadeusz Łabuda, por. mar. Janusz Łykowski i st. chor. sztab. mar. Stefan Łyko.  Medale 30.lecia Związku zawisły na piersiach kol. kol. kmdr. por. Ireneusza Borka, kmdr. por. Janusza Haffnera, kmdr. por. Zbigniewa Ornowskiego, st. mata pchor. Andrzeja Hinca, pchor. Marka Kurowskiego, Grażyny Kiersnowskiej, Zofii Grzesikowskiej i Urszuli Marcinkiewicz. Wiele koleżanek i kolegów zostało uhonorowanych również dyplomami uznania Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Gdańsku.
    W dyskusji m.in. zabrał głos prezes PZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. kmdr Ryszard Czarnota, który poinformował o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy wiceprezesa Zarządu Koła i zarazem wiceprezesa PZW kol. kmdr. por. Wincentego Kurowskiego. Poinformował o inicjatywach 7. Szpitala Marynarki Wojennej, stanowiących pokłosie spotkań członków PZW z komendantem panem kmdr. dr. nauk med. Dariuszem Juszczakiem, a dotyczących organizacji „Sobót z kombatantami, emerytami i rencistami wojskowymi oraz społecznością lokalną”. Ich trzecia w tym roku edycja będzie dotyczyć profilaktyki raka piersi. Przybliżył zebranym problematykę organizowanej przez PZW przy współpracy Koła nr 25 i Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej konferencji popularnonaukowej nt.: „Wojna obronna 1939 roku jak przykład żołnierskiego patriotyzmu Polaków”, która odbędzie się – z udziałem Prezesa Związku kol. gen. dyw. dr. Franciszka Puchały – w murach Uczelni w dniu 28 czerwca br. Dodał, że honorowy patronat nad konferencją objął Rektor-Komendant AMW pan kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. Poinformował także o podpisanych porozumieniach o współpracy z wojewódzkimi instancjami Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Również apelował o gremialny udział członków Koła w przedsięwzięciach, organizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej. Natomiast, w imieniu Komisji Socjalno-Zdrowotnej kol. por. R. Woliński przypomniał o możliwości pozyskiwania świadczeń z funduszu socjalnego WBE w Gdańsku, a także poinformował o wizytach u najstarszego członka naszej organizacji kol. kmdr. Adama Zielińskiego, który już przekroczył 96 lat życia, a także u wdów po zmarłych kolegach.
   Spotkanie zakończono wykonaniem wspólnych zdjęć oraz żołnierskim posiłkiem w stołówce Akademii Marynarki Wojennej, podczas którego wspomnieniom i refleksjom nie było końca.

Tekst i foto: kmdr dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
                    Korespondent Koła nr 25 przy AMW

 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania w Kole nr 25 przy AMW
Licznie zebrani uczestnicy spotkania
Obrady prowadzi kol. Wacław Drobniewski
Przy mównicy kol. Ryszard Czarnota
Referat głosi kol. Józef Krej
Dyplom odbiera kol. Danuta Jaroszewska
Jubilaci po wyróżnieniu
Tuż po dekoracji
Smacznego !!!

« Powrót do listy