Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Spotkanie sprawozdawcze w Kole nr 25 przy AMW

Zgodnie z harmonogramem, 13 lutego 2014 roku w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się spotkanie sprawozdawcze za 2013 rok członkiń i członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW. W zebraniu, prowadzonym przez prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. Wacława Drobniewskiego, oprócz licznego grona uczestników, udział wziął również prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr inż. Ryszard Czarnota.
    Spotkanie rozpoczęto wysłuchaniem pełnej wersji Pieśni Związku, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć kol. kol. Krystyny Szwałek, Janusza Nehringa, Czesława Kotaraka, Piotra Nowaka i Zbigniewa Buszydły, którzy w 2013 roku odeszli na wieczną wachtę. Po przyjęciu wielopunktowego porządku obrad, prezes kol. kmdr W. Drobniewski przedłożył sprawozdanie Zarządu z działalności Koła nr 25 w roku sprawozdawczym. Z satysfakcją stwierdził, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane i to z dużą nawiązką. Między innymi – poinformował, że Koło systematycznie zwiększa swoje szeregi, przyjmując w 2013 roku kolejnych 11 nowych członków. Tym samym liczy obecnie 153 członków, stanowiąc najliczniejsze i bardzo aktywne koło w pomorskiej organizacji wojewódzkiej. Nie bez satysfakcji np. przedstawił współudział Koła we wzorowej wręcz organizacji IX Wojewódzkiego Zjazdu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przypomniał, że uczestniczyli w nim ówczesny Prezes Związku gen dyw. Adam Rębacz, były Dowódca Marynarki Wojennej adm. floty Tomasz Mathea oraz Rektor-Komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. W wyniku poczynionych podczas Zjazdu wyborów prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr R. Czarnota został powołany na funkcję prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, a podczas kolejnego zebrania na prezesa zarządu Koła wybrano właśnie kol. kmdr. W. Drobniewskiego. Widocznym wyrazem uznania dla dokonań Koła i jego działaczy był wybór kilku jego członków na ważne społeczne funkcje na szczeblu wojewódzkim. I tak – wiceprezesem ds. organizacyjno-obronnych został kol. kmdr ppor. Wincenty Kurowski; przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – kol. kmdr dr Roman Rychter, a kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski – przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Kol. kol. kmdr W. Drobniewski i por. Ryszard Woliński są członkami Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a kol. kmdr. dr. Krzysztofowi Zabieglińskiemu powierzono funkcję rzecznika prasowego PZW. Ważnymi momentami w życiu Koła były spotkania ogólne Koła, zwłaszcza z okazji święta Marynarki Wojennej w czerwcu ub. roku i świąteczno-noworoczne w grudniu 2013 roku – nie tylko podniosłe i uroczyste, ale także radosne i pogodne świadectwa poczucia głębokiej integracji środowiskowej. Sprawozdawca wspomniał też o zjeździe szkoleniowo-integracyjnym w Czernicy (opisanym wcześniej w GWiR), listopadowej akcji odwiedzania miejsc wiecznego spoczynku byłych członków Koła, pogrzebach z udziałem pocztu sztandarowego i o wielu innych, mniej może spektakularnych, ale znaczących działaniach Koła; w tym również udziale w istotniejszych, uroczystych przedsięwzięciach Akademii Marynarki Wojennej i Marynarki Wojennej (promocja, przysięga, Dzień Podchorążego, składanie kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego itp.)
   W uzupełnieniu wystąpienia, wiceprezes Zarządu kol. kmdr S. Kwiatkowski zwrócił jednak uwagę na problem niepłacenia składek członkowskich przez część członków, co mocno komplikuje sytuację finansową Koła, zwłaszcza w kontekście zobowiązań wobec Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego. Zapowiedział, że w bieżącym kwartale Zarząd Koła dokona szczegółowej analizy tego stanu rzeczy i wystąpi ze stosownymi rekomendacjami do kwietniowego zebrania ogólnego Koła.
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. st. chor. Edmund Tarnowski przedstawił sprawozdanie Komisji, w świetle którego wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013 rok przyjęto jednogłośnie i nagrodzono oklaskami.
  W kolejnym punkcie spotkania dokonano wręczenia legitymacji i znaczków organizacyjnych nowo przyjętym członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – kol. kol. kmdr. ppor. Krzysztofowi Selke oraz st. bosm. sztab. Stefanowi Myćce. Aktu wręczenia dokonali prezes PZW kol. kmdr R. Czarnota i prezes Zarządu Koła kol. kmdr W. Drobniewski. Miłym akcentem spotkania było też wręczenie przez prezesa PZW dyplomu z podziękowaniami kol. Zbigniewowi Ornowskiemu, członkowi Koła nr 25 przy AMW za bezinteresowną pomoc organizacyjną i materialną przy realizacji wielu zadań związkowych.
   W związku z rezygnacją kol. kmdr. ppor. Leona Rogali z funkcji sekretarza Zarządu, zebranie jednogłośnie zaakceptowało powołanie na to miejsce kol. kmdr. ppor. Zenona Bloka, który tę rolę pełnił przez dwie wcześniejsze kadencje.
   W dyskusji głos zabrał m.in. kol. kmdr S. Kwiatkowski, który odniósł się do nie w pełni satysfakcjonującego poziomu prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty przez członków Koła. Wskazał na coraz bardziej ciekawy i pouczający charakter czasopisma, na wielość pożytecznych informacji i wielowątkowość zamieszczanych tam materiałów. Niestety, apele w tej sprawie – jak się wyraził – przypominają głos wołającego na puszczy i ten stan rzeczy powinien się radykalnie zmienić. Wszak to jest nasz związkowy organ i jeżeli chcemy, by o nas świat coś wiedział, to musimy mieć stosowne instrumenty. A taki jest właśnie GWiR. Zachęcił do korzystania z wydania internetowego – tańszego rozwiązania, ale wymagającego obcowania z komputerem i Internetem. W nawiązaniu do tej wypowiedzi kol. kmdr K. Zabiegliński przypomniał, że z rekomendacji PZW jest członkiem Rady Redakcyjnej GWiR i wszelkie opinie oraz sugestie, co do merytorycznego lub formalnego charakteru czasopisma jest gotów przedstawiać na forum Rady, a obecne kierownictwo Redakcji jest w sposób szczególny otwarte na propozycje, mogące pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie miesięcznika. Zachęcił też do aktywniejszego sięgania po nowoczesne technologie komunikacyjno- informacyjne, w tym – korzystania ze stron internetowych GWiR, ZG ZŻWP, PZW i Koła nr 25. Kol. kmdr ppor. W. Kurowski poinformował o planowanym na 17 kwietnia br. spotkaniu Koła z członkinią Sejmowej Komisji Obrony Narodowej panią Krystyną Kłosin i zwrócił się o przedstawianie wcześniej pytań i postulatów pod adresem pani poseł. Kol. kmdr Tadeusz Grzesikowski przypomniał fakt wykupienia i odrestaurowania przez kolegów grobu b. członka Koła kmdr. Bronisława Szula w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni, który – od lat nieopłacany – miał być zajęty przez ZCK. Natomiast kol. kmdr ppor. Z. Blok z satysfakcją poinformował, że Rektor-Komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz został laureatem międzynarodowej nagrody im. Conrada, a kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski, zastępca Komendanta, przyjaciel i nieformalny opiekun Koła nr 25 otrzymał tytuł prorektora ds. wojskowych i powołanie na kolejną, trzyletnią kadencję.
   Podczas spotkania głos zabrał również prezes PZW kol. kmdr R. Czarnota, który zaapelował o uwzględnienie Związku w tegorocznych zeznaniach podatkowych i przeznaczenie 1% podatku na Związek. Zwrócił uwagę, że Związek jest największą organizacją zrzeszającą b. żołnierzy zawodowych w Polsce, ale coraz mniej liczną i borykającą się z wieloma problemami, zwłaszcza finansowej natury. Pozbawiono nas wszelkich dotacji, nawet na opiekę paliatywną. Oszczędzamy – jak mówił - wszędzie, gdzie można, nawet na dojazdach członków PZW do Gdańska z odległych miejscowości (np. Hel, Starogard Gd. czy Wejherowo). Poinformował, że 14 czerwca w auli Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się konferencja naukowa z okazji Święta Związku oraz zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Złożył relację z osobistych kontaktów i spotkań, m.in. z przedstawicielami środowisk kombatanckich, owocujących coraz bliższą współpracą w ramach różnych terytorialnych struktur i porozumień. Bardzo owocne były spotkania z reprezentantami kierowniczych gremiów Marynarki Wojennej, 7 Szpitala Marynarki Wojennej oraz wielu innych ogniw samorządowych, społecznych i politycznych. Zdaniem prezesa, te kontakty przyczynią się do umacniania pozycji ZŻWP w przestrzeni publicznej województwa pomorskiego i przyniosą wymierne korzyści członkom Związku. Przedstawił też podstawowe zadania wojewódzkiej organizacji związkowej, a w tym potrzebę integracji wewnętrznej i zewnętrznej oraz rozwoju informatyzacji, a zwłaszcza zahamowania procesu wykruszalności szeregów członkowskich i aktywizacji kół.
   Na zakończenie prezes kol. kmdr W. Drobniewski apelował o pełne uczestnictwo w kolejnym, niewątpliwie interesującym spotkaniu ogólnym Koła w dniu 17 kwietnia br.


Tekst: Krzysztof ZABIEGLINSKI
    Foto: Jerzy JAŁOSZYŃSKI, Krzysztof ZABIEGLIŃSKIPrzemawia kmdr Wacław Drobniewski
Przy mównicy st. chor. Edmund Tarnowski

« Powrót do listy