Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie w duchu wspólnego działania

Jednym z najbardziej aktywnych kół w pomorskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest Koło nr 34 w Starogardzie Gdańskim, gdzie prezesem Zarządu jest kol. ppłk Czesław Kosianowicz. Wprawdzie, Koło nie jest najliczniejszym ogniwem Związku na terenie województwa pomorskiego, ale mimo tego stanowi bardzo istotny element nie tylko starogardzkiego życia społecznego i publicznego. Koło legitymuje się szczególnymi zasługami w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji patriotycznych narodu i Wojska Polskiego, popularyzacji problematyki proobronnej i społecznikowskiego działania. Obchody doniosłych rocznic, działalność edukacyjna wśród młodzieży szkolnej, przedsięwzięcia integracyjne – to tylko niektóre z bogatego katalogu form aktywności społecznej Koła.  Dzieje się tak – między innymi – za przyczyną otwartości członków i Zarządu na podejmowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi podmiotami życia publicznego, a zwłaszcza – z władzami samorządowymi miasta z prezydentem Starogardu Gdańskiego panem Edmundem Stachowiczem na czele oraz innymi organizacjami, zrzeszającymi kombatantów, weteranów i emerytów wojskowych oraz b. funkcjonariuszy służb mundurowych.
     Jaskrawym obrazem tej współpracy było ostatnie walne zebranie Koła nr 34 ZŻWP, które odbyło się 7 lutego br. w gościnnych pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim. Po wspólnym wysłuchaniu Pieśni Związku, prezes Zarządu Koła kol. ppłk Cz. Kosianowicz powitał przybyłych gości w osobach: prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego pana Edmunda Stachowicza, członka Zarządu Głównego i prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. kmdr dr. inż. Ryszarda Czarnotę, Członka Komisji ZG ds. wyróżnień i Prezydium PZW kol. płk. Wiesława Rutkowskiego, Prezesa Miejskiej Rady Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego panią Irenę Krzykowską, Prezesa Związku Emerytów Pożarnictwa RP pana Ryszarda Muszyńskiego i członka Zarządu Związku panią Jolantę Czyryk oraz Prezesa Związku Emerytów Służby Więziennej pana Władysława Raszeję. Ich obecność – jak podkreślił prezes Zarządu Koła – świadczy o głębokim rozumieniu potrzeby wspólnego, społecznie użytecznego działania. 
  Po powitaniu gości, chwilą ciszy uczono pamięć zmarłego kolegi Wiktora Waśkowskiego.
  Kolejnym punktem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom. Tym razem były to osoby szczególnej rangi i znaczenia, świadczące także o znaczeniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w życiu publicznym Miasta Starogard Gdański. Legitymacje wręczał Prezes PZW kol. kmdr R. Czarnota, a otrzymali je -  Prezydent Miasta kol. sierż. pchor. Edmund Stachowicz oraz kol. ppor. Zbigniew Gulgowski – wieloletni Prezes Spółdzielni Inwalidów. Akt przyjęcia nowych członków został przyjęty przez uczestników spotkania z gorącym aplauzem.
   Po wręczeniu legitymacji Prezes Zarządu kol. ppłk Cz. Kosianowicz przedstawił bogate, obfitujące w ydarzenia sprawozdanie z działalności Koła w 2013 r. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. sierż. Adam Wątka przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Koła. Obydwa sprawozdania z działalności Koła w 2013 roku, wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz plan pracy Koła na 2014 r. zostały przyjęty jednogłośnie.
   W swoim wystąpieniu prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. kmdr R. Czarnota, wysoko ocenił pracę Koła nr 34 w 2013 roku, a w uznaniu szczególnych zasług - wyróżnił dyplomami uznania Prezydenta Miasta kol. sierż. pchor. E. Stachowicza oraz członka Prezydium PZW płk. W. Rutkowskiego.
   Następnie, uczestnicy zebrania obejrzeli krótki film dotyczący przemian w armii. Swoje komentarze do tych zmian – wyrażając głęboką troskę o zachowanie należytego poziomu naszej obronności przedstawili kol. kol. prezes PZW kmdr R. Czarnota oraz płk W. Rutkowski.
  W dyskusji głos zabrała - między innymi - prezes Miejskiej Rady Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego pani Irena Krzykowska, przekazując wyrazy uznania członkom naszego Koła za owocną współpracę. Przy tej okazji, podała też terminy spotkań z lekarzami miejscowego szpitala, których tematem będą zasady profilaktyki zdrowotnej. Natomiast członek Zarządu Związku Emerytów Pożarnictwa RP Pani Jolanta Czyryk, również wyrażając zadowolenie z rozwijającego się współdziałania, przedstawiła propozycje współpracy w zakresie organizacji wspólnych wycieczek i wyjazdów do teatru.
   Na zakończenie zebrania prowadzący zebranie kol. ppłk Zbigniew Toporowski, na co dzień Sekretarz Miasta, zaprosił uczestników zebrania na poczęstunek. Nieoficjalnej części zebrania towarzyszyła ciepła, nacechowana sympatią i wspólnotą poglądów atmosfera.


Tekst: kmdr dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI, rzecznik prasowy PZW ZŻWP
            ppłk Czesław KOSIANOWICZ, prezes Zarządu Koła nr 34
Foto:   ppłk Czesław KOSIANOWICZ

 

Dyplom uznania otrzymuje płk Wiesław Rutkowski
Już nieoficjalnie .......

« Powrót do listy