Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie sprawozdawcze Koła nr 25 ZŻWP w Gdyni

Zgodnie z harmonogramem pracy w 2018 roku, w dniu 15 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni za 2017 rok. Prowadził je prezes zarządu kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, a wśród uczestników byli również członkowie bratniego Koła nr 25 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW. Poświęcone było ono ocenie działalności zarządu i Koła w minionym roku oraz przyjęciu konkretnego planu pracy na rok bieżący; przypomnijmy, rok obchodów 100-lecia powołania do życia morskiego rodzaju sił zbrojnych.
    Po powitaniu przybyłych i wprowadzeniu do programu spotkania, prezes udzielił głosu sekretarzowi zarządu kol. Iwonie Słowińskiej, która przedstawiła sprawozdanie o stanie ewidencyjnym Koła w 2017 roku. Wynikało z niego, że na koniec roku Koło liczyło 118 członków, w tym 5 członków honorowych i 2 wspierających. Na wieczną wachtę w tym okresie odeszły cztery osoby, tj. kol. kol. st. chor. sztab. mar. Jerzy Michańczyk, kmdr doc. dr Edmund Zembrzuski, por. mar. Edmund Tarnowski i Janina Fila. Uczczono ich pamięć chwilą ciszy. Ponadto, 2 osoby zrezygnowały z członkostwa, a przyjęto jedną osobę, tj. kol. płk. Dariusza Dylę. Koło skupia 6 żołnierzy rezerwy i 91 w stanie spoczynku oraz 17 kobiet - wdów po żołnierzach zawodowych, żon członków Koła i b. pracownic AMW.
    Następnie głos zabrał wiceprezes zarządu ds. społecznych kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, który dokonał skrótowego sprawozdania opisowego za 2017 rok, a więc zrealizowanych i niezrealizowanych przedsięwzięć oraz ich lakonicznej charakterystyki. Jak stwierdził, W 2017 roku Koło nr 25 w Gdyni z powodzeniem realizowało przyjęty program działania. Mimo niesprzyjających okoliczności wykonano wszystkie założone zadania, poza jednym, tj. zjazdem szkoleniowo-integracyjnym w AOS Czernica, który nie odbył się z powodu kataklizmu pogodowego i dużych zniszczeń, jakie miały tam miejsce we wrześniu ub. roku. Należy podkreślić, że pomyślna realizacja ubiegłorocznego planu była w dużej mierze możliwa dzięki współpracy z Kołem nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW, dzięki której mogliśmy z powodzeniem funkcjonować w tradycyjnej przestrzeni publicznej. Przeprowadzono 5 zebrań ogólnych, w tym zebranie sprawozdawczo-wyborcze w lutym ub. roku, które dokonało wyboru nowych władz Koła z prezesem kol. kmdr. dr. Ryszardem Czarnotą na czele.
Członkinie Koła odbyły dwa spotkania - z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. Delegacje Koła uczestniczyły w takich uroczystościach, jak obchody 90. rocznicy wyższego szkolnictwa morskiego w Toruniu, Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej, Konstytucji 3 Maja, wyzwolenia Gdyni, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości, Dzień Podchorążego, 99.rocznca powołania marynarki Wojennej, Wojny Obronnej 1939 r. i wielu innych, gdzie w imieniu Koła składano wiązanki kwiatów. Wspomniał także o składaniu zniczy na grobach zmarłych Kolegów w dniach 30.10 ÷ 2.11 w ramach akcji „Marynarska Pamięć”.
    Kolejnym sprawozdawcą był wiceprezes zarządu ds. organizacyjno-obronnych kol. kmdr por. Wincenty Kurowski, który poinformował zebranych o pracach organizacyjnych, zapewniających należytą realizację wykonanych, a przedstawionych wyżej przedsięwzięć. Przedstawił także organizacyjny i merytoryczny wysiłek Koła nr 25 na rzecz niektórych działań Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, jak np. uroczystego spotkania z okazji 37 rocznicy powstania Związku, sympozjum popularnonaukowego nt. „Żołnierska Krew ma jedną cenę” czy spotkanie wigilijno-opłatkowe PZW i prezesów zarządów kół pomorskiej organizacji związkowej.
    Z kolei, skarbnik zarządu Koła kol. Grażyna Kiersnowska przedstawiła sytuację finansową Koła oraz opłacalność składek członkowskich. Poinformowała o ilości osób, które nie wniosły należnej daniny na rzecz Koła a poprzedni rok i lata wcześniejsze. Postulowała o zwiększenie dyscypliny w tym zakresie, ponieważ instancje nadrzędne rozliczają nas z ilości ewidencyjnej członków i należnych środków na rzecz PZW, co utrudnia i tak niełatwa sytuację finansową. Poinformował też o wpłatach dokonanych przy okazji dzisiejszego zebrania wskazują na to, że spotkania ogólne są najlepszą okazją do zbierania składek, a niska frekwencja nie służy realizacji tego statutowego zobowiązania. W uzupełnieniu prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota podkreślił konieczność dokonania w tym roku działań na rzecz zwiększenia dyscypliny finansowej, z weryfikacją przynależności do organizacji włącznie.
    Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych kol. kmdr por. Ryszard Woliński złożył informację o działalności komisji socjalno-zdrowotnej, zwracając uwagę na zmniejszenie ilości jej członków i przez to zwiększonych jego obowiązków. Zwrócił uwagę na możliwości WBE w zakresie udzielania zapomóg osobom, znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej, a także przedstawił plan podtrzymywania więzi i kontaktów z kolegami chorymi i niedomagającymi.
    Po wysłuchaniu sprawozdań i na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. kmdr. por. Andrzeja Jaśniewskiego zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi z działania w 2017 roku. Prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota podziękował członkom zarządu za pracę w 2017 roku.
    Następnie, wiceprezes ds. społecznych kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński omówił plan działalności Koła w 2018 roku, podkreślając jego społeczne, organizacyjne i materialne przesłanki. Odniósł się do kilku wybranych przedsięwzięć, a m. in. do planowanego na czerwiec pikniku rodzinnego z okazji 38 rocznicy powstania Związku i 100-lecia Marynarki Wojennej. Nawiązał także do konieczności doskonalenia komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza z wykorzystaniem mediów elektronicznych oraz promocji Związku i Koła za pośrednictwem strony internetowej, GWiR-u, stron internetowych PZW i Zarządu Głównego ZŻWP. Prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota kontynuował ten wątek, precyzując plan pracy Koła nr 25 ZŻWP oraz - ściśle korespondujący z nim - plan pracy Koła nr 5 SOMW RP.
    Zgodnie w uchwałą programową zebrania sprawozdawczo-wyborczego, projektowane działania będą nakierowane na: działalność organizacyjną, działalność socjalno-zdrowotną oraz działalność społeczną i promocję obronności.
     Zebranie przyjęło plan pracy na 2018 rok jednogłośnie. Ponadto, na wniosek prezesa przyjęto uchwałę o upoważnieniu zarządu do podejmowania decyzji i uchwał dotyczących bieżącej pracy Koła, a przysługujących zebraniu. Przyjęto kolejną uchwałę, dotyczącą powołania kol. kpt. mar. Radosława Słowińskiego na członka Komisji Rewizyjnej. Ponadto, zebranie podjęło uchwałę o utworzeniu Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła nr 25 ZŻWP.  Przyjęto też uchwałę o wyróżnieniu wpisem do Księgi oraz nadaniu Certyfikatu wyróżnionych tym wpisem kol. kol. kmdr. por. Mieczysława Szczepańskiego, por. mar. Andrzeja Adamczyka, kmdr. por. Tadeusza Łabudę, st. chor. mar. Feliksa Gawrona, kmdr. por. Bronisława Gębskiego, st. chor. mar. Bogdana Wawrzyniaka, kmdr. lek. Stanisława Suszynę, bsm. sztab. Leona Chmiela, kmdr. por. Ireneusza Borka, st. bsm. sztab. Władysława Kleparskiego i st. chor. mar. Henryka Szachtę. Certyfikaty wręczał prezes zarządu kol. kmdr dr Ryszard Czarnota. Przy tej okazji kol. kmdr lek. Stanisław Suszyna otrzymał z rąk prezesa „zaległe” dyplomy Zarządu Głównego i Zarządu Koła nr 25 ZŻWP na okoliczność ukończenia w ub. roku 85 lat życia.
    Po przerwie na kawę, ciastko i pogaduchy nastąpiła część organizacyjna, podczas której - oprócz okolicznościowego referatu wygłoszonego przez kol. kmdr. Stanisława Kwiatkowskiego, wiceprezes ds. organizacyjnych kol. kmdr por. Wincenty Kurowski omówił udział członków Koła w uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia Gdyni 28 marca br. pod pomnikiem 1 Brygady Pancernej WP (godz. 13.00, po uroczystości na Skwerze Kościuszki), zaś prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota omówił planowane spotkania wyjazdowe do Dworku Rajska Góra w Górze i AOS w Czernicy, a także organizację obchodów Dnia Kobiet i Dnia Matki z udziałem członkiń Koła. Prezes poruszył także inne problemy organizacyjne, a m. in. sprawę przepustek do AMW, kwestię pisania wspomnień do tegorocznego „Marinusa”, opłacalności składek członkowskich i form ich egzekwowania od zalegających z daniną. Przedstawiono też grafik dyżurów członków zarządu.
     Wystosowano apel o przekazywaniu 1% od tegorocznych podatków na Związek, a kol. kmdr dr Roman Rychter zwrócił się do członków w  imieniu rodziny zmarłego oficera kpt. mar. R. Skutnika o wsparcie rehabilitacji jego niepełnosprawnej wnuczki Amelii, także z tego samego odpisu.
    Na zakończenie prezes kol. kmdr dr Ryszard Czarnota zawiadomił, że w związku z jego pobytem w sanatorium, w marcu obowiązki prezesa zarządu Koła pełnić będzie honorowy prezes kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski.

Tekst: K. ZABIEGLIŃSKI
Foto: K. ZABIEGLIŃSKI, J. JAŁOSZYŃSKI

 

« Powrót do listy