Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 25 ZŻWP w Gdyni wybrało nowe władze

Po czterech latach kadencji, w dniu 16 lutego 2017 r. Koło nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni odbyło zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Otworzył je prezes zarządu kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski, który powitał licznie zgromadzonych członków Koła oraz uczestniczącego w obradach prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowego prezesa zarządu Koła kol. kmdr. dr. Ryszarda Czarnotę i innych gości. Po wysłuchaniu Pieśni Związku zebrani powołali prezydium i przewodniczącego posiedzenia, którym został kol. kmdr dr Roman Rychter. Powołano także protokolanta zebrania w osobie kol. kmdr. ppor. dr. Zenona Bloka oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie kol. kol. kmdr. dr. Józefa Kreja, kmdr Bożeny Szubińskiej i kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego. Natomiast do Komisji Wyborczej wybrano kol. kol. st. chor. sztab. Ludwika Dąbrowskiego, kmdr. por. Michała Cielucha i kmdr. Wacława Drobniewskiego.
    Po stwierdzeniu prawomocności obrad w pierwszym statutowym terminie przewodniczący przedstawił regulamin zebrania, a w tym zasady przeprowadzenia wyborów do nowych władz Koła. Regulamin przyjęto jednogłośnie. Po krótkiej dyskusji uchwalono, że wybory prezesa zarządu Koła odbędą się w trybie jawnym przy udziale ogółu członków, a wybory pozostałych członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na X Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP województwa pomorskiego - w trybie tajnym. Na wniosek kol. kmdr. R. Czarnoty ustalono także, iż nowy zarząd będzie liczył 11 członków, w tym trzech wiceprezesów, co wynikało z liczebności Koła i wielości przewidywanych jego zadań.
     Sprawozdanie ustępującego zarządu Koła przedstawił dotychczasowy prezes kol. kmdr S. Kwiatkowski. Z uwagi na to, że w styczniu ubiegłego roku z tej funkcji zrezygnował kol. kmdr W. Drobniewski, a jego obowiązki przejął właśnie kol. kmdr S. Kwiatkowski - ograniczył się on do przedstawienia kilku zasadniczych wątków, które bezpośrednio rzutowały na działalność i aktywność zarządu i Koła. W swojej wypowiedzi nawiązał do ubiegłorocznej skandalicznej wręcz decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej o rozwiązaniu porozumienia o współpracy ze Związkiem, co w zasadniczy sposób przyczyniło się do natychmiastowego zaprzestania wieloletniej, obrosłej już bogatą tradycją współpracy Koła z Akademią Marynarki Wojennej. Podkreślił dyskomfort z obydwu stron, jaki towarzyszył temu wydarzeniu oraz brak jakichkolwiek pretensji ze strony zarządu wobec kierownictwa Akademii. W kontekście zaistniałej sytuacji prezes zarządu koła przedstawił działania, podejmowane  na rzecz podtrzymania więzi środowiskowej i aktywności Koła, także współpracę z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, na którego bazie w ubiegłym roku zorganizowano dwa spotkania ogólne Koła. Szerzej przedstawił także udział Koła w obchodach 35. lecia Związku, jakie za staraniem wiceprezesa zarządu kol. kmdr. por. Wincentego Kurowskiego odbyły się w Hoteu Adria w Rumi; w organizacji 70. lecia zwycięstwa nad faszyzmem, gdzie m.in. istotną rolę w sesji popularnonaukowej na bazie malborskich kół z udziałem m. in. gen. dyw. Bolesława Izydorczyka odegrali członkowie Koła kol. kol. kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski i kmdr dr K. Zabiegliński, a także wiele innych, jak np. spotkania integracyjno-szkoleniowe w AOS Czernica, gdzie zaznaczyła swą organizatorską rolę kol. Grażyna Kiersnowska. Odniósł się także do sytuacji wewnętrznej Koła, zwracając m.in. uwagę na coraz bardzie podeszły wiek członków (46,2% w wieku powyżej 75 lat) i niewielki dopływ „młodszej krwi”, a także nie w pełni zadowalający stan opłacania składek członkowskich. Wspomniał o wyróżnieniu dziesiątków członków wysokimi odznaczeniami związkowymi i dyplomami uznania, ale też o 28. kolegach, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wachtę. Przy dźwiękach melodii „Śpij Kolego” zebrani uczcili Ich pamięć minutą ciszy.
    Z kolei, przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. por. mar. Edmund Tarnowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Stwierdził m. in. że celowość wydatków była dobra i zgodna z przepisami, natomiast nie w pełni zadowalająca spłacalność składek, czego wyrazem jest np. fakt, że 3. członków ma zaległości za trzy lata i więcej. W stosunku do trwale zalegających należy wyciągnąć konsekwencje włącznie ze skreśleniem z listy członków, ponieważ wpływa to ujemnie na statystykę oraz zadłużenie względem PZW i ZG ZŻWP. Zaleceń pokontrolnych nie wydano i stąd wniosek Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi przyjęto jednogłośnie.
    W części organizacyjnej  dokonano wręczenia legitymacji członkowskiej nowo przyjętemu do Koła kol. ppłk. Dariuszowi Dylowi oraz dyplomów uznania za pracę członkom ustępującego zarządu - kol. kol. kmdr. por. Ryszardowi Wolińskiemu, kmdr. ppor. dr. Z. Blokowi, kmdr. ppor. Jerzemu Jałoszyńskiemu, kmdr. dr. Tadeuszowi Grzesikowskiemu, por. mar. Andrzejowi Adamczykowi, kmdr. W. Drobniewskiemu i kol. Iwonie Słowińskiej. Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. kmdr dr R. Czarnota w serdecznych słowach podziękował prezesowi zarządu Koła kol. S. Kwiatkowskiemu i kmdr por. W. Kurowskiemu za pracę w tym trudnym okresie i wręczył im dyplomy uznania. Nadto, kol. st. bsm. sztab. Leon Chmiel został odznaczony srebrnym krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP oraz Medalem XXXV. lecia ZŻWP, a kol. st. chor. Bogdan Wawrzyniak - Medalem XXXV. lecia Związku. Odznaczenia wręczył prezes PZW kol. kmdr dr R. Czarnota.
    Po przerwie, przystąpiono do wyborów nowych władz Koła. Zgodnie z przyjętym trybem, w głosowaniu jawnym dokonano wyboru jedynego kandydata na funkcje prezesa, tj. kol. kmdr. dr. R. Czarnotę. Następnie, przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił kandydatury do zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na X Wojewódzki Zjazd Związku. W wyniku dyskusji, zebranie zmieniło tryb wyboru z tajnego na jawny. Z uwagi na tu, że listy kandydatów zgłoszone przez Komisję Wyborczą i członków z sali obrad były tożsame z liczebnością poszczególnych organów  - głosowano blokowo na listy kandydatów do zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd. W wyniku wyborów do zarządu weszli - oprócz prezesa kol. kmdr. dr. R. Czarnoty - kol. kol. kmdr dr K. Zabiegliński (wiceprezes ds. społecznych), kmdr por. W. Kurowski (wiceprezes ds. organizacyjnych), kmdr por. R. Woliński (wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych),  kol. G. Kiersnowska (skarbnik), kol. I. Słowińska (sekretarz) oraz członkowie kol. kol. kmdr prof. dr hab. Jerzy Girtler, kmdr dr T. Grzesikowski, kmdr B. Szubińska, kmdr ppor. J. Jałoszyński i st. chor. sztab. Henryk Stoltman. Do komisji rewizyjnej wybrano kol. kol. kmdr. ppor. Andrzeja Jaśniewskiego (przewodniczący), por. mar. E. Tarnowskiego i kol. Genowefę Witkowską. Na delegatów na X Zjazd wybrano kol. kol. kmdr. R. Czarnotę, kmdr. por. W. Kurowskiego, kmdr. S. Kwiatkowskiego, kpt. Radosława Słowińskiego, por. mar. E. Tarnowskiego i kmdr. B. Szubińską. W trakcie pierwszego posiedzenia zarządu i komisji rewizyjnej dokonano podziału stanowisk, a w tym czasie nadal trwała dyskusja. Między innymi - postulowano zmianę proporcji podziału składek członkowskich na korzyść kół, potrzebę uruchomienia rachunku rozliczeniowego, konieczność wypracowania możliwych form współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, doskonalenie komunikacji między członkami, a zarządem Koła itd.
    Po pierwszym posiedzeniu zarządu głos zabrał nowo wybrany prezes zarządu Koła kol. kmdr dr R. Czarnota, który podziękował za wybór i zaufanie oraz podzielił się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat przyszłości Koła. Wiele ciepłych słów zawarł pod adresem kierownictwa Akademii Marynarki Wojennej i Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, dzięki któremu było możliwa realizacja wielu zadań Koła nr 25 ZŻWP. Jednocześnie zaproponował podjęcie uchwał w sprawie nadania kol. kmdr. S. Kwiatkowskiemu honorowego członkostwa Koła oraz o powierzeniu na czas do czerwca br. pełnienia obowiązków prezesa zarządu Koła kol. kmdr. por. W. Kurowskiemu. Ten projekt uchwały związany był z koniecznością wypełnienia do odpowiedniego końca przez kol. kmdr. dr. R. Czarnotę obowiązków prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i członka Zarządu Głównego ZŻWP. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
    Po tym wystąpieniu przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków kol. kmdr B. Szubińska zaprezentowała projekt uchwały programowej na lata 2017-2021. Program ten został przyjęty przez zabranie jednogłośnie i opublikowany będzie na stronie internetowej PZW w zakładce Koła nr 25. Nowo wybrany prezes kol. kmdr dr R. Czarnota poinformował o terminie najbliższego posiedzenia zarządu i podziękował kol. kmdr. dr. Romanowi Rychterowi za sprawne przewodnictwo, a członkom Koła za udział w zebraniu. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

 

« Powrót do listy