Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła nr 7 w Inowrocławiu.
    Zebranie odbyło się w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Pana Pawła Błaszaka.
   Zebranie otworzył Prezes Koła  - Lech Murawski, który powitał przybyłych członków zapraszając do Prezydium ustępujących członków Zarządu Koła.
    Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Tadeusza Wróblewskiego, od tego momentu zebranie poprowadził  wybrany przewodniczący. Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek Walnego Zebrania i przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia przez członków Koła. Następnie dokonano wyboru członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
    Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności do podejmowania uchwał, przystąpiono do prezentacji sprawozdań z działalności Koła. Prezes Lech Murawski - przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu w kadencji 2013-2016, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Tadeusz Barczak.
    W swoich sprawozdaniach Zarząd Koła zwrócił uwagę iż, działalność nasza prowadzona była na podstawie planów pracy Koła oraz uchwał ZW, ZG ZŻWP.
     Do podstawowych kierunków należało:
     - utrzymanie stałej więzi i współpracy z jednostką patronacką ( do dnia 05.02.2016);
     - branie udziału w uroczystościach  patriotycznych, rocznicowych  na terenie garnizonu organizowanych przez władze samorządowe, miasto i wojsko;
     - współpraca z młodzieżą szkolną i innymi organizacjami.
     Podsumowując przedstawione sprawozdanie oraz dotychczasową działalność Prezes Koła serdecznie podziękował Zarządowi Wojewódzkiemu za pomoc i wsparcie w kierowaniu naszą działalnością. Władzom Powiatu, Miasta i Gminy za współpracę i pomoc w potrzebie oraz życzliwość w codziennych kontaktach. Wszystkim członkom Koła i sympatykom za współdziałanie i wspieranie naszych poczynań. Serdeczne podziękowania Prezes skierował do członków Zarządu naszego Koła   za cenne uwagi, pomysły i pomoc w kierowaniu naszym Kołem.  
    Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami, uczestnicy zebrania przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Również przyjęto uchwałę w sprawie wyboru prezesa oraz sposobu przeprowadzenia głosowania podczas wyboru zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
     W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano:
     Zarząd Koła w składzie:
     - Lech Murawski - Prezes Koła
     - Andrzej Dargacz - Wiceprezes
     - Tadeusz Wróblewski - Skarbnik
     - Krzysztof Pęczkowski - Sekretarz
     - Zbigniew Doros - Członek Zarządu
     Komisję Rewizyjną w składzie:
     - Mieczysław Kamiński - Przewodniczący
     - Mirosław Kowalkowski - Sekretarz
     - Grzegorz Romanowski - Członek
     Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali:
     - Andrzej Dargacz
     - Lech Murawski
     Rzecznikiem prasowym Koła został wybrany:
     - Andrzej Dargacz
  Po zrealizowaniu szczegółowego porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Prezes Koła kol. Lech Murawski wręczył list gratulacyjny z okazji Urodzin kol. Feliksowi Janasowi a Wiceprezes Koła Andrzej Dargacz Prezesowi kol. Lechowi Murawskiemu.
   Na zakończenie zebrania prezes Koła wręczył kol. Kazimierzowi Michalczykowi Odznakę Honorową „Za zasługi dla  ZŻWP” przyznaną przez ZG ZŻWP.

Rzecznik Prasowy Koła nr 7 w Inowrocławiu
Andrzej DARGACZ

« Powrót do listy