Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

W lubelskiej „12” już po wyborach

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w lubelskim Kole nr 12 im. 2 Armii Wojska Polskiego w dniu 20 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborze. O fakcie zwołania zebrania, poinformowano z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie oraz wszystkich członków naszego Koła. Do zawiadomień o zwołaniu zebrania dołączono proponowany porządek obrad.
     Dzięki uprzejmości i doskonałej współpracy z kolegami z Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Lublinie, nasze spotkanie mogło się odbyć w ich siedzibie. Składamy tą drogą serdeczne podziękowania dla prezesów Zarządu Okręgowego ZIW Mieczysława Dziedzica i Kazimierza Olszewskiego za okazaną pomoc oraz dla Pani Katarzyny Maliszewskiej, która wspierała nas logistycznie podczas zebrania.
     Obrady otworzył prezes ppłk w st. spocz. Antoni Danczowski, którzy powitał przybyłych na zebranie członków Koła, a następnie zaproponował na przewodniczącego zebrania - wiceprezesa por. rez. Witolda Muszyńskiego oraz na sekretarza zebrania - sekretarza Koła por. rez. Marka Gąszczyka.
   Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia przez członków Koła. Następnie dokonano wyboru członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
    Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności do podejmowania uchwał, przystąpiono do prezentacji sprawozdań z działalności Koła. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2013-2016 przedstawił wiceprezes Witold Muszyński, następnie skarbnik Koła por. w st. spocz. Zbigniew Gąszczyk przedstawił sprawozdanie finansowe za okres kadencji. Kolejne sprawozdanie, dotyczące działalności Komisji Rewizyjnej Koła w okresie kadencji 2013-2016, przedstawił sekretarz Komisji mjr rez. Andrzej Poczek.
    W swoich sprawozdaniach władze Koła zwróciły uwagę na ostatnie wydarzenia, które radykalnie zmieniły naszą sytuację i będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie związkowych struktur. Jednocześnie podziękowano wszystkim kolegom za zaangażowanie i pomoc w działalności, bez których żaden zarząd nie był by w stanie efektywnie działać. Jak stwierdził prezes „Sukcesy zawsze są wynikiem zespołowej pracy i współdziałania, dlatego podziękowania należą się wszystkim kolegom”.  Na zakończenie zaapelowano, aby zachować jedność wewnątrz Związku i z jeszcze większą energią pracować dla wspólnego dobra.
     Podsumowując przedstawione sprawozdania oraz dotychczasową działalność, wiceprezes Witold Muszyński podziękował członkom obecnych władz Koła za ich pracę. Szczególne podziękowania przekazał:
    - prezesowi ppłk. Antoniemu Danczowskiemu, który przez dwie kadencje niezwykle efektywnie kierował działalnością Koła;
     - skarbnikowi por. Zbigniewowi Gąszczykowi, który do niepamiętnych czasów z wielką wprawą dba o finanse naszego Koła;
   - sekretarzowi por. Markowi Gąszczykowi, od dwóch kadencji zajmującemu się „papierkową robotą” oraz jednocześnie pełniącemu funkcję skarbnika Zarządu Wojewódzkiego;
    - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej płk. Jerzemu Gajewskiemu, który od wielu lat kontrolował prawidłowość funkcjonowania naszego Koła;
    - wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ppłk. Witoldowi Borawskiemu, który łączy funkcje w Kole z pracą społeczną w Zarządzie Wojewódzkim na stanowisku wiceprezesa ds. patriotyczno-obronnych,
    - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej mjr. Andrzejowi Poczkowi, który od wielu lat pełni tę funkcję.
    Po krótkiej dyskusji, koledzy postanowili przyjąć przedstawione sprawozdania oraz udzielić ustępującemu zarządowi absolutorium. Stosowną uchwałę w tej sprawie przygotowała Komisja Uchwał i Wniosków, która została jednogłośnie przyjęta przez członków Koła.
   Kolejnym punktem posiedzenia, była informacja obecnego prezesa Antoniego Danczowskiego o rezygnacji z ponownego kandydowania do władz Koła. Przewodniczący zebrania podał pod głosowanie uchwałę o nadanie koledze tytułu „Honorowego Prezesa Koła”, która jednogłośnie i z gromkimi brawami została przyjęta przez uczestników Walnego Zebrania.
    Realizując kolejne punkty posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie trybu wyboru prezesa oraz sposobu przeprowadzenia głosowania podczas wyboru zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów.
    Po zamknięciu listy kandydatów, z pośród pozostałych kolegów wybrano członków Komisji Skrutacyjnej, którzy po przypomnieniu ustaleń dotyczących sposobu przeprowadzenia głosowania przystąpili do przeprowadzenia wyborów.
    Komisja Skrutacyjna w składzie płk Ryszard Długosz oraz ppłk Antoni Danczowski, po podliczeniu głosów i spisaniu protokołu przedstawiła wyniki wyborów. Następnie wybrani członkowie udali się na posiedzenie w celu ukonstytuowania się władz Koła oraz Komisji Rewizyjnej. Wyniki wyborów zostały potwierdzone uchwałą w sprawie wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki, które przedłożyła pod głosowanie Komisja Uchwał i Wniosków. Obie uchwały zatwierdzające wynik wyborów zostały przyjęte jednogłośnie.
     W wyniku przeprowadzonych wyborów skład nowych władz Koła nr 12 przedstawia się następująco:
     Zarząd Koła:
     - por. rez. Witold Muszyński - prezes;
     - por. rez. Marek Gąszczyk - wiceprezes;
     - ppłk w st. spocz. Zbigniew Fiutek - sekretarz;
     - por. w st. spocz. Zbigniew Gąszczyk - skarbnik.
     Komisja Rewizyjna:
     - mjr rez. Andrzej Poczek - przewodniczący;
     - ppłk w st. spocz. Witold Borawski - wiceprzewodniczący;
     - ppor. w st. spocz. Jan Szczepanowicz - sekretarz.
     Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani:
     - ppłk w st. spocz. Witold Borawski;
     - por. rez. Marek Gąszczyk;
     - por. rez. Witold Muszyński;
     - mjr rez. Andrzej Poczek.
    Po krótkim podziękowaniu nowych władz, przegłosowano jeszcze uchwałę dotyczącą wysokości składki członkowskiej przeznaczonej na statutową działalność Koła w 2017 r. Był to ostatni punkt oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, po którym rozpoczęto spotkanie koleżeńskie. Podczas tej części, w swobodnej atmosferze dyskutowano nad przyszłością Związku, zbliżającymi się wyborami władz wojewódzkich oraz planami działania na najbliższy rok.

Tekst i zdjęcia: Witold MUSZYŃSKI

« Powrót do listy