Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POŁĄCZONE Z OBCHODAMI ŚWIĘTA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP połączone z obchodami Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezydium odbyło się w Inowrocławiu na zaproszenie Koła nr 7 z Prezesem kol. Lechem Murawskim.
   Z okazji Święta Związku otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy. Prezydent,  wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Marcinkowskim, przyjął nas na Sali narad Urzędu Miasta Inowrocław. Spotkanie z Prezydentem otworzył kol. Lech Murawski przedstawiając członków prezydium K-PZW oraz aktyw Koła nr 7. Następnie omówił współdziałanie Koła z Urzędem Miasta i Prezydentem. Podkreślił życzliwość z jaką Związek spotyka się w Inowrocławiu i osobisty udział Prezydenta Inowrocławia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.
   Następnie głos zabrał Prezes K-PZW ZŻWP kol. Józef Mól. Prezes nawiązał do idei powstania Związku przed 37-laty, omówił cele działania Związku, podkreślając działalność w środowisku zamieszkania, zwłaszcza w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw, upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i upamiętnianie dziejów oręża polskiego. Wyraził opinię, iż Inowrocław jest wzorcowym przykładem współdziałania Związku z władzami samorządowymi w realizacji celów ZŻWP. Podziękował Prezydentowi oraz Zarządowi Miasta Inowrocław za wspomaganie kół Związku i serdeczność w stosunku do naszej społeczności. Nawiązując do aktualnej sytuacji w Kraju przedstawił stanowisko władz naczelnych Związku w sprawie udziału członków naszej organizacji w kampanii wyborczej do samorządów. Związek stoi na stanowisku, zgodnie ze statutem, iż nie możemy wspierać partii politycznych. Jednak nie wyklucza to członków Związku z kandydowania do władz samorządowych, udziału w pracach komitetów obywatelskich, czy pracy jako mężów zaufania. Przede wszystkim władze naczelne apelują o powszechny udział w wyborach i wsparcie konkretnych ludzi - kompetentnych, uczciwych i przyjaznych Związkowi.
   Prezydent Miasta Inowrocław i inni przedstawiciele samorządu Inowrocławia, współpracujący z kołami Związku, są, naszym zdaniem, godni wsparcia w kampanii samorządowej. Wyrazem naszego wsparcia i wdzięczności za wsparcie Związku, jest wyróżnienie Prezydenta Inowrocławia „Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP”.
   Kol. Józef Mól podziękował członkom Koła nr 7 za realizację celów Związku w 37-letniej działalności oraz wielkie zaangażowanie. Z okazji Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu zasług w działalności społecznej Kapituła Krzyża Związku przyznała „Krzyż Komandorski ZŻWP” kol. Lechowi Murawskiemu, „Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP” kol. Andrzejowi Dargaczowi i kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu, „Krzyż Złoty ZŻWP” kol. Krzysztofowi Pęczkowskiemu, „Krzyż Srebrny ZŻWP” kol. Józefowi Nikiel, kol. Leopoldowi Jaworskiemu i kol. Jerzemu Bojarskiemu, „Krzyż Brązowy ZŻWP” kol. Mirosławowi Sychowskiemu.
   Po odczytaniu uchwał Kapituły Krzyża Związku członek Kapituły kol. J. Mól, w towarzystwie Wiceprezesa K-PZW kol. Stanisława Mandziuka, wręczył przyznane odznaczenia.
   Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Prezydent Inowrocławia Pan Ryszard Brejza, który podziękował za wyróżnienie przyjęte z wielką atencją i zaskoczeniem. Podkreślił, że jest pełen uznania dla Związku za dotychczasową działalność. Szczególne uznania skierował do członków kół Związku w Inowrocławiu za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zapewnił, że Związek będzie zawsze miał jego wsparcie osobiste i Urzędu Miasta dopóki będzie nim kierował. Z okazji Święta Związku życzył satysfakcji z pracy społecznej i szczęścia osobistego. Członkowie Prezydium K-PZW otrzymali od Prezydenta upominki okolicznościowe o tematyce Inowrocławia.
   Na zakończenie spotkania w Urzędzie Miasta Wiceprezes  Koła nr 7 wręczył statuetki śmigłowca bojowego władzom miasta i przedstawicielom Związku.

   Po zakończeniu części oficjalnej członkowie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zostali zaproszeni przez zarząd Koła nr 7, do zwiedzenia w Kujawskim Centrum Kultury Stałej Wystawy Solnictwa oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa.
   Stała Wystawa Solnictwa, nawiązująca do nieistniejącej już kopalni. Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym bogatej historii solarstwa rozwijającego się na terenie współczesnego Inowrocławia od pradziejów. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solarstwa na przełomie wieków.
   Na stałej wystawie Solnictwa można doświadczyć atmosfery panującej w XX wiecznej kopalni dzięki ścianom wyłożonym najprawdziwszą solą kamienną.
   Instytut Prymasa Józefa Glempa powstał w celu promocji duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Seniora Józefa Kard. Glempa. Zadania instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną, w szczególności: organizację wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej. Instytut mieści się w czterech salach tematycznych: sali audiowizualnej przeznaczonej również do organizowania spotkań i konferencji, sali bibliotecznej, gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej, w której eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia jego Eminencji, informacje o rodzinie Prymasa, szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw.
   Posiedzenie prezydium K-PZW i obchody Święta Związku kontynuowaliśmy w strażnicy OSP pod Inowrocławiem z udziałem wszystkich członków Koła nr 7.
   Kol. Józef Mól omówił działania władz naczelnych po posiedzeniu Zarządu Głównego 20 marca 2018 roku. Głównym problemem Związku jest los poprawki do ustawy „emerytalnej”, która od grudnia 2016 roku jest w „sejmowej zamrażalce”, ale w każdym momencie można spodziewać się jej procedowania. Znamiennym jest wydanie w ostatnim czasie (5.04.2018 r.) opinii przez Biura Analiz Sejmowych dotyczącej skutków nowelizacji tej poprawki. Opinia jest wprawdzie zdecydowanie negatywna w stosunku do projektu rządowego, co wcale nie znaczy, że zostanie odrzucona, czy zmieniona - nie takie rzeczy już widzieliśmy.
   W związku z powyższym Prezes Związku kol. Marek Bielec zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie działań niedopuszczających wejście proponowanych zmian w życie.
  Poprzednio Prezes Związku zwrócił się do Prezydenta RP o zawetowanie tzw. Ustawy „degradacyjnej”. Jak wiemy ustawa została zawetowana przez Prezydenta. W imieniu Prezydenta odpowiedzi na pismo Prezesa w imieniu Prezydenta udzielił dyrektor Zwierzchnictwa nad SZ w BBN gen. Jarosław Kraszewski - co oznacza, iż nasz głos jest czytany i analizowany.
   W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Przedyskutowano i przyjęto uchwały wprowadzające w życie „Instrukcję kancelaryjną Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Zarządzenie Prezesa Związku w sprawie zasad polityki rachunkowości.
   Postanowiono wystąpić do wszystkich organów władzy państwowej i szefów klubów parlamentarnych o zaniechanie prac nad projektem zmian w wojskowej ustawie emerytalnej oraz do generałów, oficerów i innych żołnierzy o wsparcie naszych działań w tym względzie. Przyjęto zasady postępowania przed wyborami samorządowymi.
   Kol. Józef Mól zaproponował, aby przeprowadzić dodatkowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, z udziałem prezesów kół, na którym zostaną szczegółowo omówione przyjęte dokumenty oraz określone zadania dla wszystkich ogniw organizacji wojewódzkiej. Z okazji Święta ZŻWP kol. J. Mól życzył wszystkim członkom naszej organizacji zdrowia, uznania w środowisku i szczęścia osobistego.
    Po dyskusji postanowiono zwołać posiedzenie K-PZW, z udziałem prezesów kół, w dniu 21 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy o godz. 13.00.
    Na tym posiedzenie zakończono i rozpoczęliśmy biesiadowanie.

płk dypl. Józef MÓL
ppłk Andrzej DARGACZ
Foto: Mieczysław KAMIŃSKI

 

« Powrót do listy